Her er svarene fra politimesteren i Trøndelag

Nils Kristian Moe svarer for nærpolitireformen.

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag på besøk hos lensmennene i Levanger og Verdal, Anne B. Ulvin og Knut Olav Røstad i januar 2016.Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt har fått fire spørsmål fra Innherred. Han svarer i en epost via en kommunikasjonsrådgiver.

Vil det bli færre politistillinger på tjenestested Verdal/Levanger etter nærpolitireformen?

– I dag er det også slik at om du har oppmøtested på Verdal lensmannskontor, så er du en ressurs og en kompetanse for hele Innherred og politidistriktet for øvrig. Nå etablerer vi Innherred politistasjonsdistrikt som består av tidligere Verdal, Levanger, Inderøy, Verran og Snåsa lensmannsdistrikt og Steinkjer politistasjonsdistrikt. I praksis har politiet i denne regionen fungert slik fram til i dag, men de formelle og ledelsesmessige endringene er mer tydelige. Så det avgjørende vil være hvor mange politistillinger og sivile stillinger det vil være ved Innherred politistasjonsdistrikt. Dette vil igjen være avhengig av hvilke oppgaver Innherred politistasjonsdistrikt skal ha ansvar for. Slik det er planlagt til nå, så skal Innherred politistasjonsdistrikt løse de samme oppgavene og ha det samme ansvaret som politiet i denne regionen har hatt fram til nå. Samtidig vil nye arbeidsprosesser og nye felles funksjoner for hele politidistriktet styrke polititjenesten også på Innherred og bidra til at politiet på Innherred fortsatt kan gi et godt tilbud til publikum.

Ordfører Bjørn Iversen i Verdal mener politimesteren i Trøndelag «overoppfyller» målene med reformen, og er den som sentraliserer mest i landet.  Mener at en ikke hadde trengt å legge ned så mange lensmannskontor. Hva sier du til det?

– Vi mener at vi har laget en lokal struktur som i størst mulig grad setter oss i stand til å løse samfunnsoppdraget med den ressursen og den kunnskapen vi har. I tillegg er endringene når det gjelder tjenestesteder på Innherred en fortsettelse av utviklingen som startet lenge før politireformen ble vedtatt. Færre politidistrikt og færre tjenestesteder betyr sentralisering. For å motvirke de uheldige virkningene av det er vi ferd med å utvikle nye arbeidsmetoder og nye metoder for å samhandle med lokalsamfunn. Det er også slik at jo flere tjenestesteder vi har, desto mer ressurs og kompetanse blir bundet opp for å betjene disse. Det betyr mindre ressurs til å bygge nødvendig kompetanse, drive aktivt og planlagt forebyggende arbeid og mindre ressurs til patruljering og beredskap på de tidspunkt det erfaringsmessig er størst behov.

Det viktigste i forhold til graden av sentralisering er hvilke oppgaver og ansvar som blir lagt til de nye enhetene, hos oss flere enn anbefalingene fra Politidirektoratet. Dette hadde vært vanskelig å få til hvis vi hadde opprettholdt flere tjenestesteder.

Ordføreren mener det ikke har foregått reell dialog på politimesterens medvirkningsrunder. Blir kommunene hørt i reformen?

– Fra juni til desember 2016 ble det holdt felles møter med ordførere og rådmenn i alle kommuner i Trøndelag, vi besøkte de fleste kommunene og hadde to runder hvor vi åpnet for skriftlige innspill til politidistriktet knyttet til lokal struktur. Denne prosessen førte til at vi gjorde endringer sammenlignet med det opprinnelige forlaget til antall tjenestesteder. Det er helt naturlig at kommunene tar utgangspunkt i situasjonen i sin egen kommune når man gir innspill. Samtidig er det slik at politidistriktet må se hele distriktets totale behov når beslutninger blir tatt.

Ordfører Robert Svarva i Levanger har vært en forkjemper for en samlokalisering av nødetater i Levanger og Verdal. Han har ment at politi, ambulanse (ambulanse var ikke en del av diskusjonen i 2016, red.anm.) og brann kunne ligget samlet i et bygg geografisk i midten mellom kommunene. Det ble det ikke noe av. Svarva uttaler i dag han tror et slik bygg ville gjort at Levanger/Verdal beholdt mer politi enn hva det ser ut til nå. Ville et slikt bygg hatt noe å si hvor politiet satser?

– Utgangspunktet blir det samme som svaret til spørsmål 1. Uansett om bygget ligger i Levanger, Verdal eller Steinkjer, så vil den ressursen og den kompetansen som er plassert der være en ressurs for hele Innherred og for hele politidistriktet. Det avgjørende er hvilket ansvar og hvilke oppgaver som Innherred politistasjonsdistrikt skal løse.