Innlegg

Slik kan det gjøres: Ser muligheter framover for Sykehuset Levanger

Hans Martin Anderssen skriver om sykehuset Levanger. Om forfordeling av ressurser. Ny tid og nye muligheter.

  Foto: Tor J. Friberg

Debatt

Faktisk betyr forfordeling at man blir tildelt mindre ressurser enn det som er en riktig eller rettferdig fordeling. Et ord mange tror betyr det motsatte. Så misforstått er ordet at Språkrådet anbefaler at man slutter å bruke det. Nok om det.

Den 7. april 2016 hadde Innherred et debattinnlegg skrevet av overlege Odd Eirik Elden ved Sykehuset Levanger. Elden setter store spørsmålstegn ved ressursfordelingen i Helse Nord-Trøndelag HF (heretter HNT). Befolkningsgrunnlaget for Sykehuset Levanger sammenlignet med Sykehuset Namsos har et forholdstall på 5-2. Omsatt til antall innbyggere betyr dette at Levangers opptaksområde har mer enn 100 000 (omkring samme befolkningstall som det planlagte nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal), mens Namsos har omkring 40 000 eller mindre. Elden dokumenterer at på område etter område er ressursene til Sykehuset Levanger kraftig forfordelt, og setter sågar spørsmålstegn om hvorvidt dette har ført til en betydelig økt helserisiko for befolkningen.

Vi skal lytte til fagfolk med inngående kjennskap til livet fra innsiden. Ikke minst siden overlege Elden har arbeidet både ved Sykehuset Namsos og nå ved Sykehuset Levanger.

Innledningsvis har jeg lyst til å sitere ett av punktene i Eldens innlegg for leserne av avisa Innherred, fordi det underbygger saken på en svært illustrerende måte:

- Luftambulansetjenesten er en viktig del av behandlingskjeden for alle akutt syke eller skadde pasienter. Hva er årsaken til at direktører og styret i HNT har tillatt at det største sykehuset i Nord-Trøndelag i mer enn 20 år ikke har hatt en egen helikopterlandingsplass i kort gangavstand fra Mottakelsen? Levanger kommune har nå tatt på seg å overta HNT sitt sterkt forsømte ansvar for Sykehuset Levanger. Levanger kommune har valgt å bruke rundt 100 millioner kroner på et kombinasjonsbygg for legevakt, ambulansestasjon og kontorlokaler med helikopterlandingsplass på taket, og dette er særdeles bra for alle innbyggerne i hele Nord-Trøndelag! Når avtaler ble signert og vedtak om bygging ble fattet av Levanger kommune, så gikk det ikke veldig lenge før tidligere direktør Arne Flaat kjørte fram en sak om bygging av et større påbygg med landingsplass på taket også ved Sykehuset Namsos, hvor sykehuset fra før har en helikopterlandingsplass i kort gangavstand fra Mottakelsen i dag. Denne gangen så er det ikke Namsos kommune som blir bedt om å ta ansvaret for finansieringen av det nye bygget. Nå ville direktør Flaat at HNT selv skulle ta kostnaden! Hvorfor må Levanger kommune løse det kritiske problemet med en manglende landingsplass ved Sykehuset Levanger de siste 20 åra, mens HNT selv skal dekke kostnadene med en større utbygging i Namsos som alt har en landingsplass?

Hvorfor og hvordan denne sterke skjevfordelingen har fått utvikle seg over så mange år er ikke opp til meg å gi et entydig svar på. Men uomtvistelig er det en villet beslutning foretatt av maktpersoner.

Og som om ikke dette var nok skal det planlagte kombinasjonsbygget ved Sykehuset Namsos visstnok koste tre ganger så mye (!) som det i Levanger, jfr. lokalpressen.

Det gikk ikke mer enn noen timer før en pensjonert journalist fra Namsos svarte overlege Elden med et innlegg i samme avis. Hvor han gikk til kraftig verbalt angrep på Eldens angivelige uverdige utskjelling av hedersmannen og velgjøreren Arne Flaat. Slik jeg forstår reaksjonen fra Namdalen er angrep det beste forsvar når saklige og vektige motargumenter ikke er å oppdrive.

Når helseforetakets nye direktør Torbjørn Aas presenterte skissene for en ny organisasjonsmodell for HNT tok det heller ikke lang tid før en full namdalsk mobilisering var i gang.

Nord i fylket har de etablert noe som kalles Region Namdal. Nærmest en lokal skyggeregjering med blant annet egen helsekomité og lokal helseminister ledet av Nærøy-ordfører Steinar Aspli.

På ingen måte sammenlignbart med det langt mer berømte vokterrådet, men assosiasjonene er der.

Aspli har gjennom en årrekke virket som styreleder for Helse Nord-Trøndelag HF under namdalingen Arne Flaats direktørperiode. Også før Flaat var helseforetaket i flere år ledet av en direktør fra Namdalen.

Så kanskje er det derfor slett ikke så usannsynlig at vi finner noe av årsaken til den store skjevfordelingen av ressursene til sykehusene våre nettopp her? Spørsmålet får henge i lufta.

Men all ære til namdalskommunene. Det skal de ha. De står på, støtter hverandre og er lojale som gruppe. Det gjør definitivt ikke ordførerne fra Innherred. Kan faktisk ikke finne ett eneste eksempel på at ordførerne i Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy (+Mosvik), Verdal, Levanger, Leksvik, Frosta, Stjørdal og Meråker (Sykehuset Levangers opptaksområde) har vært i nærheten av offisielt å ha stått samlet for å verne om og videreutvikle sitt sykehus. Dette ser ut som stilltiende å være overlatt vertskommunen Levanger. I grevens tid har vi nå i alle fall fått en ordfører og et kommunestyre som har tatt ansvar og viser tydelig lederskap.

En situasjon med et nesten fullstendig fravær av engasjement om vårt sykehus kan ikke fortsette.

Ingen må tro at morgendagen blir lik gårsdagen. Sykehusstrukturen i Norge er nå i spill. Selv om rikspolitikere forsøker å berolige folk ved å hevde noe annet.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 vil legge føringer for et nytt sykehuslandskap.

Kvinnsland-utvalget – som har utredet ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten, eventuell ny inndeling i helseregioner, hvor mange helseforetak det bør være, og eierskapet til og forvaltning av bygningsmassene, la fram sin rapport fredag 2. desember. Samlet sett blir dette en stor og omfattende reform som kan omkalfatre mye av det som i dag virker kjent og trygt.

Derfor er det tragisk – dypt tragisk - å konstatere en slik total mangel på synlig engasjement og ansvarlighet fra innherredspolitikerne. Se hva sørtrønderne klarte med sitt nye St. Olavs Hospital!

Men så var det dette med å være småkonge på sin egen lille haug og kanskje ha en aldri så liten skjult politisk agenda…

Illustrasjon over bebyggelse Sykehuset Levanger. (Hentet fra Helse Nord-Trøndelags egen side, med tillegg utført av forfatteren av innlegget. Blått: Eksisterende bygningsmasse. Rødt: Igangsatt og planlagt bygningsmasse. Grønt: Illustrasjon av tenkt ny bygningsmasse. 

Visjoner og nye muligheter. Statistisk Sentralbyrås befolkningsframskrivninger for de neste 30-50 år viser at befolkningsveksten i kommunene i sør samlet sett vil fortsette å øke kraftig, mens den vil fortsette å gå ned i namdalskommunene. Mellom 75 og åtti prosent av befolkningen vil sokne til Sykehuset Levanger.

Parallelt med ny Nasjonal helse- og sykehusplan iverksettes også andre store reformer. Region Trøndelag er en realitet fra 1.1.2018. Etter all sannsynlighet vil reformen gjøre dagens helseregioner annerledes og tilpasset de nye regionene. Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag har allerede tatt til orde for at vi kommer til å se et nytt Helse Trøndelag i svært nær framtid. Hvor hele eller deler av dagens Helse Møre og Romsdal HF kan skille lag med oss.

Og videre – det planlegges og er igangsatt omfattende utbygging av infrastrukturen i sentrale Trøndelag. En spektakulær og visjonær satsing vi aldri tidligere har sett maken til i vår region. E6 blir firefelts motorveg fra Støren/Melhus i sør til Steinkjer i nord. Det er igangsatt utredning og planlegging av dobbeltspor på jernbanestrekningen Trondheim - Steinkjer. Alt dette vil bety at Trondheimsregionen og Innherredsregionen på en måte smelter sammen og blir én felles arbeidsregion.

For Sykehuset Levanger gir dette nye og uante muligheter. I dag er sykehuset landsledende på en rekke områder. På noen felt ligger sykehuset i topp internasjonal klasse. Kvaliteter man definitivt må hegne om, rendyrke og videreutvikle. Og om ikke dette skulle være nok – helseforetaket leverer solide driftsoverskudd.

Mulighetsstudie Illustrasjon av ny tenkt framtidig bygningsmasse langs St. Olavs gate, mellom dagens hovedblokk og psykiatribyggene - fra dagens rundkjøring/hovedinngang og ned mot Bakkegata. Øverst til venstra fortsetter ny bygningsmasse langs Bakkegata/H. Jelstrups gate mot Dr. Hjorts gate. (Hentet fra Google/t. Olavs hospital) 

Prestisjeprosjektet St. Olavs Hospital ble planlagt å koste 4 milliarder kroner og endte på 12 milliarder (!). Situasjonen i dag er at sykehuset er mer enn fullt. Sykehusdirektøren bekrefter at pasienter ofte må skrives ut før de reelt skulle, og at utvidelsesmulighetene på Øya i Trondheim er tilnærmet lik null. Med kortere og kortere reisetid mellom Trondheim og Innherred/Levanger vil et nytt Helse Trøndelag kunne ha store vekstpotensialer i Levanger. Helikoptertransport mellom disse sykehusene tar kun noen få minutter. Altså like enkelt og hensiktsmessig for en pasient fra sør å behandles i Levanger som det er for en nordtrønder å bruke St. Olavs Hospital. Og hvor komplekse behandlingsforløp og spesialistavdelinger kan fordeles mellom Levanger og Trondheim. Vi snakker om en unik sjanse til å kunne bygge en ny state-of-the-art helseregion. En vinn - vinn mulighet!

Og et nytt Helse Trøndelag kan absolutt og med største fordel ledes og «fjernstyres» fra Levanger.

I Dagens leder torsdag 1. desember avslører redaktøren i avisa Innherred en særdeles underdanig og lite ambisiøs tilnærming til Nye Trøndelag. Det blir som å møte vår mest spennende utfordring i moderne tid ved å stå måpende igjen på perrongen med lua i hånda og se toget dundre forbi.

Les også dagens leder: Jeg må gi Anderssen rett i at jeg var defensiv og pessimistisk.

Trondheim er trøndernes hovedstad. Ingen kan bestride det, og vi er stolte av byen og historien.

Men - Trondheim er ikke løsningen på alle nye utfordringer. Fylkesordfører Tore O. Sandviks ambisjon og store drøm er å gjøre Nye Trøndelag til Europas mest moderne region. Intet mindre. Også fylkesleder i Sør-Trøndelag Arbeiderparti Rune Olsø maner til samarbeid om den nye trønderske regionen (TA 28.12.16). Det forutsetter at hele Trøndelag tas i bruk. Den største befolkningskonsentrasjonen finner vi på aksen Trondheim - Steinkjer. Trondheim er allerede under kraftig press på grunn av stor vekst. Rune Olsø påpeker at veksten gjerne kan avta noe til fordel for det øvrige Trøndelag.

Et nytt framtidig Helse Trøndelag med tyngre satsing på Sykehuset Levanger og en administrasjon ledet fra Levanger vil derfor være minst like riktig, minst like logisk og minst like framtidsrettet som at det nye fylkesmannsembetet skal ledes fra Steinkjer, at framtidig politisk ledelse skal sitte i Trondheim, at Statens vegvesen Region midt ledes fra Molde og at dagens helseregion ledes fra Stjørdal.

Styreleder i Helse Midt-Norge RHF Ola Strand har allerede tatt til orde for og lansert ideen om det han kaller «Cluster-modellen» – en ny type organisasjonsmodell hvor det er en forutsetning at sykehusene må ligge nært hverandre for å utnytte ressursene bedre.

Utvidelsesmulighetene for Sykehuset Levanger er store. Her vil man kunne bygge opp nye og tidsriktige spesialistavdelinger. Her kan institusjoner som «Nye Helse Trøndelag», Nord Universitet, NTNU, HUNT Forskningssenter og andre smelte sammen til en nyskapende og innovativ klynge for å kunne utvikle et enda bedre behandlingstilbud og for å kunne satse enda langt sterkere på forskning. Dette vil gi enda bedre helsetjenester for befolkningen i vår region – også på områder vi i dag ikke skårer så høyt. For eksempel får kun 1 av 4 som rammes av alvorlig hjerteinfarkt i Nord-Trøndelag riktig og adekvat behandling i tide. Til sammenligning får sju av ti i samme pasientgruppe i Oslo og Akershus riktig behandling innen anbefalt tid. Nærhet til spesialisthelsetjenesten er helt avgjørende.

Det er allerede nevnt at Sykehuset Levanger ligger på toppen i rapport fra Folkehelseinstituttet.

Brukerundersøkelser viser at pasientene er særdeles tilfreds med behandlingen de får ved sykehuset. Hvilket beviser at sykehuset har og tiltrekker seg høyt kvalifisert helsepersonell og har en indre kultur som fungerer godt. Men spesielt på ett område kommer imidlertid sykehuset dårlig ut. Bygningsmassen begynner å bli sliten og gammeldags. Til sammenligning er høyblokka ved tidligere Regionsykehuset i Trondheim som var omkring like gammel allerede revet.

Det samme gjelder for Molde sykehus. Helse Møre og Romsdal HF, som er en del av Helse Midt-Norge RHF, har latt sykehuset forfalle og foretaket leverer attpåtil gigantiske driftsunderskudd år etter år. Der planlegger man sågar et splitter nytt gigantsykehus på 55 000 m2 og til en prislapp på nesten 5 milliarder kroner! Blir dette en realitet tilfaller det ingen midler til Sykehuset Levanger ennå på mange tiår. Da er det godt å se at Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag har sett skriften på veggen og har vedtatt en enstemmig høringsuttalelse der de sier at Sør-Trøndelag ikke ønsker å betale for en særdeles dårlig sykehusdrift i Møre og Romsdal. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag bør gjøre det samme.

Så får vi i det minste ta tidligere direktør Arne Flaat på ordet. Han uttalte til avisa Innherred den 22. februar 2016 at helseforetaket skal finansiere en transportkorridor (glassbru) mellom det nye kombinasjonsbygget og akuttmottaket i Levanger. Hvilket er en forutsetning for en sømløs og trygg pasienttransport fra helikopter til akuttmottak. Men når har så HNT tenkt at denne vil være på plass?

Vi liker definitivt ikke det vi ser. Det aller meste av investeringsmidlene i vår helseregion fortsetter å strømme til St. Olavs Hospital og til Helse Møre og Romsdal. Og vi liker ikke den skandaløse skjevfordelingen mellom sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.

En større satsing og ekspansjon ved Sykehuset Levanger er absolutt påkrevet. Det begynner å haste. Investerningstørke og stemoderlig behandling gjennom flere tiår har satt tydelige spor.

Men investeringer og nysatsinger kommer ikke av seg selv. Det vil kreve et langt sterkere engasjement av innherredspolitikerne enn de har vist til nå. På absolutt alle nivåer.

Som den folkelige høyrepolitikeren Erling Norvik ville ha sagt det: Hiv dokker i kalosjan!

Og det skader heller ikke om Fylkesrådet i Nord-Trøndelag og Fellesnemnda for det nye Trøndelag henger seg på.

Hans Martin Anderssen

Levanger


En forkortet versjon av dette innlegget er publisert i papiravisa av Innherred 5. januar 2016.