Innlegg

Framtiden for området vest for E6

Beboerne på Fætten har et forslag for å unngå folkeopprør og søksmål, og som de mener vil skape fornøyde innbyggere.
Debatt

Denne våren skal kommunens folkevalgte sluttbehandle planene for framtid for nedre del av vår kommune. Kommunedelplan Verdal By 2016 -2030 er nå ute på siste gangs høring. I et dokument utarbeidet av Samkommunen ved Kirstin Karlsaune er det foretatt en omfattende gjennomgang av innkomne høringsuttalelser. Saksbehandlerens kommentarer skal danne basis for politikernes handling av saken. Etter min mening er det en rekke mangler ved den framstilling som legges fram. Jeg tillater meg derfor å komme med en del synspunkter som jeg mener politikerne må ta i betraktning.

En grunnleggende innvending til dokumentet er at saksbehandleren ikke tar hensyn til de mange forslag og merknader som er kommet fra organisasjoner og enkeltpersoner. Det virker som om at man ikke ønsker å innfri de overordnede mål som politikerne ved gjentatte anledninger har kommet med – nemlig at folket i bygda skal tas med på råd og kunne bidra til å finne gode løsninger. Ordføreren og representanter for flertallet i kommunestyret ser ut til å legge til rette for næringslivsinteressene – men tar lite hensyn til behov og ønsker fra vanlig folk.

Per Bakke Kristiansen mener det er mulig å utvikle både industripark og bolig- og fritidsområde Fætten i sin nærhet. Frykter er at Fættenskogen blir ofret til fordel for industrien. 

Ved gjentatte anledninger har ordføreren fremhevet at det er nødvendig å utvide industriparken sørover.

Dette har vært et av de store stridsspørsmålene knyttet til foreliggende planutkast.

Jeg har sett på muligheten som er til stede for økning av antall bedrifter i Verdal Industripark (VIP)/Ørin N, og bevare og utvikle områdene Fættaskogen – Havfrua – Landbruk – Bebyggelse.

Områdene har eksistert og vært i bruk i mange år (på samme måte som kommunegrensen) lenge før industrien gjorde sitt inntog. Områdene kan utvikles til et fyrtårn for miljøet i nærområdene.

I grunnlovens §112, første ledd, slås det fast en rett for borgerne til et miljø som sikrer helsen og en natur hvor produksjonsevnen og mangfoldet bevares. Alt dette kan kommunen gi innbyggerne, dersom den styrende eliten, med Arbeiderpartiet i spissen, har evnen og viljen til å gå bort fra sitt fastlåste standpunkt.

At miljøet er vernet i grunnloven, innebærer at det er beskyttet i loven av høyest rang. I tillegg kan grunnlovensbestemmelser anvendes som et selvstendig rettsgrunnlag for borgerne. Boliger, skole, barnehager mm skal ha trygg tilgang til naturområder, aktivitets- og rekreasjonsareal innen gang- og sykkelavstand.

Jeg, og mange med meg, forventer at Arbeiderpartiet vil gi og ikke ta fra oss det de har lovet i sitt valgprogram: «Verdal Arbeiderparti er opptatt av solidaritet og fellesskapsløsninger. Folks er på innbyggernes individuelle behov – og på samfunnsperspektivet.

SLIK KAN DET GJØRES Dette er en alternativ utnyttelse av området på Fætten og Ørin, foreslått av oppsitterne på Fætten. 

Det er ikke behov/nødvendig å ødelegge de verdifulle områdene for å gi plass til ny industri. Kommunedelplanen inneholder forslag om en utvidelse av industriområdet på ca. 200 daa. Ledig areal som disponeres av Verdal kommune, private, utflytting, fortetting mm utgjør ca. 200 daa. (Ørin Overnatting er foreslått flyttet ut av området.)

Planleggerne sier samtidig at det kan skje mye med utviklingen fram til da (2030), som gjør at man ikke trenger å gå sørover. Dette i samsvar med min og mange andres oppfatning av situasjonen. Kommunen kan ikke velge den enkleste/billigste løsningen i nuet for å tilfredsstille næringslivet. Det må ikke være slik som det kommer fram i TA 8/12-16: «Dermed seiler skogen mot Fætta opp som det mest aktuelle området på kort sikt», ut fra prinsippet om å ta de lavthengende fruktene først. Det er billigst og kan utvikles bit for bit. Dette kan eller skal vi som eiere av kommunen ikke akseptere. I alle fall ikke så lenge det finnes bedre og billigere løsninger.

Er skogen først borte, er det ingen vei tilbake. Skogeierne er også bekymret for at store områder er foreslått omregulert. Myndighetene betaler for frivillig skogvern, for å la trærne stå, for at flest mulig skal oppleve det fantastiske mangfoldet i norsk natur. Hvilke verdier har skogen: Naturkvalitet, bolystverdier, dyre og fugleliv, funger som karbonlager (CO₂), naturlig avgrensning mellom Verdal Industripark, og Verdal Fritidspark.

Ledige arealer nordover. (Ørin Nord.) Ørin N, et «glemt» industriområde utgjør ca. 250 daa. Til sammen er tilgjengelig areal over 450 daa. Hvordan kan det hevdes at bedrifter må flytte ut av Verdal kommune pga. av mangel på areal? Vår ordfører har hele tiden argumentert mot VIP nordover pga. kostnader, og har antydet en utgift på 100 millioner og mangel på en stor aktør. Beregninger Fætten Vel har fått tilgang til, viser at kostnadsnivået kan ligge i størrelsesordenen 40–50 millioner. Likeså at området Ørin N kan/bør utvikles i to byggetrinn, som igjen kan føre til at kostnadene kan fordeles over et større tidsrom. Prosjektene Ørin N m/avlastningshavn, Verdal havn, transportbånd må planlegges i fellesskap mellom de aktuelle partene og ha en felles framdriftsplan. Ørin N trenger masse. Utvidelsen av Verdal Havn og bygging av nedgravet transportbånd frigjør enorme masser, samtidig som Verdalskalk har overskuddslager. Aktører som bør være interessert å få i gang denne prosessen med øyeblikkelig virkning, bør være Værdal Kommune, Trondheim Havn, Verdalskalk/Franzefoss/Norcem, som allerede har store økonomiske interesser i området. Andre aktører vil melde seg på etter hvert som det «interessante» prosjektet Ørin N tar form. Historien tilsier det.

Transportbånd for kalk Transportbånd bør/må legges mellom naturreservat og dyrka mark. Både for å verne barnehage og bebyggelse og for ikke å avskjære og dele opp viktige store sammenhengende jordbruksareal, som igjen vil vanskeliggjøre driften. Eventuelt ny «kalkvei» bør/må legges langs E-6 og inn på Venusveien, med samme begrunnelse som ovenfor. Grunnvann, flo, springflo, 100-årsflom er en like stor utfordring ved Flyveien som ved Naturreservoaret. Dette argumentert ut fra min erfaring i et vel 50 årsperspektiv. Dette forslaget vil også sørge for et vern mot oversvømmelser av dyrka mark ved at de nedgravde transportbånd vil fungere som en molo.

Fætten med landbruk, boliger og friområder er en viktig ressurs for kommunen.

Områdene vest for E-6 kan bli Verdal by sitt FYRTÅRN. Her kan vi få til et godt samspill mellom industri og jordbruk i samspill med eksisterende og ny bebyggelse – barnehage og Verdal Fritidspark. (VFP). Denne parken omfatter en fredet strandsone – badeplass, båtliv og store muligheter for friluftsliv – aktiviteter og rekreasjon. VFP skal ha aktiviteter som benyttes vinter som sommer, parken skal tilpasses alle. Barn, foreldre, funksjonshemmede, barnehager, skoler, trimmer mm.

Folkehelse for alle, mennesket i sentrum. etter betyr at vi får to parker, VIP – VFP, som fysisk er adskilt med ny vei, gang og sykkelvei, og Fættaskogen i sin nåværende form. Dette er den GRØNNE STREK som mange etterlyser. Hovedparolen til Arbeiderpartiet: SKAPE – DELE – LEVE.

Forhåpningene hos meg og mange med meg, er store når vi ser på de valgløfter Verdal Arbeiderparti ga til sine velger. Vi forutsetter at et valgløfte er en garanti som en kan stole på. Som Verdal Arbeiderparti sier: «det er innbyggerne som eier kommunen». Etter de høringsrunder som har vært forventer jeg, og mange med meg, at Verdal kommune gjør de riktige valg, for innbyggerne og tilflytternes beste. Slik at folkehelsen, landbruket, bebyggelse, barnehagen, kan leve hånd i hånd med en grønn strek som skille til industr/næring.

Utvidelse av VIP uten at:

 • Barnehagen flyttes (Ca. 30 millioner)
 • Boliger ødelegges
 • Fættaskoggen raseres
 • Havfruområdet reduseres
 • Jordbruksareal raseres
 • Jordbruksareal blir oppdelt
 • Ny bebyggelse stoppes
 • Folkeopprør oppstår
 • Søksmål oppstår

Hva skapes;

 • Grønn strek for all framtid
 • Verdal Fritidspark
 • Folkehelse i nærområdet
 • Enkel sikker og trygg tilkomst til hele området
 • Større bolyst
 • Tilgang til attraktive boligtomter
 • Bevaring av jordbruksareal
 • Fornøyde innbyggere
 • Forutsigbarhet.

Jeg avslutter mitt innlegg med forventning om at Verdal Arbeiderparti, går tilbake til sitt partiprogram, hvor de ber om min og din stemme : «videreutvikle et samfunn med sine små forskjeller og med høy grad av fellesskap og likeverd. Gode fellesskapsløsninger danner basis i et slikt samfunn. Mennesket og nærmiljøet i sentrum, folkehelse for alle.»

Per Bakke Kristiansen