Innlegg

Slik trikser rådmannen med tall

Gjermund Gomo er sterkt uenig i noen av regnestykkene i skoleutredningen.

Gjermund Gomo har foretatt en kritisk gjennomgang av skoleutredningen som rådmann Jostein Grimstad (bildet) har lagt fram og som nå er på høring. Foto: Andreas Ryen Eidem   Foto: Andreas Ryen Eidem

Debatt

Gjermund Gomo er fra Leksdal. 

Først, at alle forslag fra rådmannen medfører økte kostnader er fakta, ikke en påstand. Rådmannen har ansvar for at tallene er presentert på en måte som gir inntrykk av innsparinger.

Rådmannen har tidligere tilbakevist kritikken fra Gjermund Gomo. Det kan du lese om her

Rådmannen har også ansvar for de valgte forutsetningene som er lagt til grunn for utredningen.


Dette er status for skolene i Verdal

Store forskjeller på skolebygg og elevprognoser.

Vi er kritiske til at behov for nybygg på 1950 kvadratmeter og oppgradering til TEK 10 er lagt til grunn som kostnader ved bevaring av skolestrukturen. Rådmannen har valgt å bruke disse forutsetningene. De kommer ikke fra lovpålagte krav eller politiske vedtak. (Disse forutsetningene ble ikke lagt til grunn da rådmannen la frem «Framdriftsplan for behandling av skolebygg til akseptabel standard» i mars 2016, eller «Budsjett og økonomiplan» i desember 2016.)

Planen lagt fram i mars 2016 medførte investeringskostnader på 56,3 millioner kroner.


Fra null til 401 millioner kroner

Er det mulig å øke kostnadene fra null til 401 millioner?

Når det gjelder TEK 10 baseres tallene på en konsulentrapport fra 2014. Beregningen som ligger til grunn for rapporten, altså hva de ulike tiltakene koster, er ikke oversendt kommunen. Rådmannen kan altså ikke redegjøre for tiltak med en investeringskostnad på cirka 310 millioner som gir en årlig kapitalkostnad beregnet til cirka 25 millioner.

Les også: – Føler vi blir holdt for narr

Tilstandsrapporten som ligger til grunn for TEK 10-rapporten beskriver for eksempel behov for oppgradering av takkonstruksjoner fordi reglene for snølast er skjerpet siden skolene ble bygget. Med dagens klima er det trolig billigere å måke takene ved behov.


Innlegg

Kantine på Leksdal skole? Nei takk!

Grunnlaget for å ta avgjørelser som angår hele Verdals skole- (og bosettings-) struktur, bygger etter vår mening i stor grad på fiktive og konstruerte tall.

Med de valgte forutsetningene har investeringskostnadene med å bevare dagens skolestruktur økt til 401 millioner. Rådmannen ønsker ikke dette alternativet og oppjustering av kostnadene fremmer rådmannens argumenter. Dette er en rød tråd i tallgrunnlaget:

Kostnader med å bevare dagens skolestruktur er oppjustert. Kostnader ved endring av skolestruktur er nedjustert.

Tross begrensninger i tid og manglende innsyn i tallgrunnlaget kan vi så langt legge frem noen tall for hvordan rådmannens valg slår ut:

Bevare dagens skolestruktur

 • Rådmannen har valgt behov for nybygg på 1950 m2 – ekstra kostnad 72,2 millioner.
 • Rådmannen har valgt å legge på 10 prosent prisstigning på nybygg – ekstra kostnad 7,2 millioner.
 • Rådmannen har valgt å oppjustere branntekniske kostnader med 0,6 millioner, og prisstigning på 10 % - ekstra kostnad 1,7 millioner.
 • Rådmannen har valgt å legge TEK 10 til grunn – kostnad 266 millioner
 • Rådmannen har valgt å oppjustere TEK 10 kostnader – ekstra kostnad 21,4 millioner.
 • Rådmannen har valgt å legge på 10 prosent prisstigning på TEK 10 – ekstra kostnad 28,1 millioner.
 • Disse valgene medfører i utgangspunktet en årlig kapitalkostnad på 22 millioner.
 • Rådmannen har valgt å avskrive kostnadene på 20 år noe som medfører at årlige kapitalkostnader øker med 10 millioner, til 32 millioner.

Gjermund Gomo var også i desember i møte med lokalpolitikerne for å meddele synspunkter i skolestruktur-debatten.  Foto: Tor J. Friberg

 

Endre dagen skolestruktur

 • Det er viktig å merke seg at valgene vi har vist til ovenfor har enorm betydning for beregnede kostnader ved endring av skolestruktur, fordi de beregnede kapitalkostnadene ved å bevare skolestrukturen regnes som sparte kostnader på 182 eller 277 millioner når skoler legges ned, avhengig av alternativ.
 • Rådmannen har valgt å nedskalere ny Stiklestad skole – nedjusterte kostnader på 25 millioner.
 • Rådmannen har valgt å ikke legge på 10 prosent prisstigning her – nedjusterte kostnader på 26,5 millioner.
 • Rådmannen har valgt å ikke legge på 10 prosent prisstigning på ny ungdomsskole – nedjusterte kostnader på 28,5 millioner.
 • Rådmannen har valgt å ikke beregne kostnader ved utbygging av Vuku ungdomsskole under alternativ 3 – nedjusterte kostnader ukjent.
 • Rådmannen har regnet dobbelt på innsparing for skoleadministrasjon, renhold og SFO – nedjusterte årlige kostnader på 0,7 – 2,8 millioner.
 • Rådmannen har brukt 40 års avskrivning på nybygg. Sammenlignet med 20 år som er brukt ovenfor gir det nedjusterte årlige kapitalkostnader for ny skole på Stiklestad og ny ungdomsskole på 11,25 millioner.

Gjermund Gomo

Vi har samlet all leserdebatt på ett sted. Klikk på bildet.