Innlegg

Sterke og unyanserte påstander

Helsedirektør Torbjørn Aas tilbakeviser overlegenes kritikk av satsingene i Namsos, men sier at han tar deres bekymringer rundt eldrebølgen og geriatrisatsingen på det dypeste alvor.

Helse Nord-Trøndelags direktør Torbjørn Aas mener overlegene avsporer debatten med sin kritikk av satsingene i Namsos.  Foto: Tor J. Friberg

Debatt

Her er Aas' svar på innlegget fra overlegene Odd Eirik Elden og Christian Myrstad ved Sykehuset Levanger:

To av våre leger reiser en viktig debatt om eldrebølgen og det geriatriske sykehustilbudet. Dessverre avsporer de selv saken med sterke og unyanserte påstander. I forhold til akuttsykehusstatus og utbygging i Namsos framsettes konklusjoner som ikke stemmer med virkeligheten.

Hele innlegget til Elden og Myrstad finner du her

Debatten om akuttfunksjon og traumer først: det er verken styrene i Helse Nord-Trøndelag eller Helse Midt-Norge som bestemmer om våre sykehus skal ha akuttfunksjon eller ikke. Dette er avgjørelser regjeringen og helseministeren tar.

Uaktuell problemstilling. Gjennom nasjonal helse- og sykehusplan, med tverrpolitisk enighet på Stortinget, har regjeringen besluttet at Sykehuset Namsos skal være et akuttsykehus. Det ligger fast og er gjeldene nasjonal politikk. Debatten Elden og Myrstad reiser om akuttfunksjon eller ikke er derfor en uaktuell problemstilling.

Det nasjonale demokratiet har begrunnet sin beslutning gjennom vedtatt sykehusplan.

Det er ikke antall innbyggere eller antall traumemottak som legges til grunn, det er rett og slett geografi, avstander og andre forhold som er avgjørende. Beslutningstakerne mener at innbyggerne i Namdalen og søndre Nordland skal ha trygghet for at de får kompetent hjelp når de trenger det.

Regjeringens konklusjon tydeliggjør at Sykehuset Namsos har nødvendig kompetanse og kvalitet for å yte denne tjenesten.

At nærmere 8 600 pasienter ankom Sykehuset Namsos via akuttmottaket i 2016, og er registrert i akuttdatabasen, understreker at legenes påstand om juks og forsøk på å forlede helseminister og Stortinget, faller på sin egen urimelighet.

Satt på vent. Debatten om kombinasjonsbygg i Namsos: for meg er det uklart hvor kronikørene henter sine opplysninger fra, men faktum er at det ble foreslått seks alternative løsninger for utbygging av sykehuset i Namsos etter en såkalt idefase. Altså anbefalte løsninger, ikke et vedtatt forslag.

Innlegget til de to overlegene sto gjengitt i Innherred lørdag 17. juni 

Et av alternativene omhandlet et høyt bygg til en anslått prislapp på 450 millioner kroner. Denne løsningen har aldri blitt vedtatt. Faktum er at jeg som direktør, med støtte fra mitt styre, har satt utbyggingsplanene på vent inntil Sykehusbygg kunne legge fram sine framskrivingstall for framtidig pasientbehov.

Denne analysen foreligger nå og underbygger at det er behov for bygningsmessige tilpasninger i Namsos. Dette gjelder det polikliniske tilbudet, dialysetilbudet og operasjonsstuer. Dagens operasjonsstuer har en takhøyde som vanskeliggjør benyttelse av nytt og forbedret utstyr. Altså framtidsrettede operasjonsrom sykehuset trenger til beste for pasientene.

Med bakgrunn i dette er vi nå inne i en fase der helseforetaket drøfter med vertskommunen om det er aktuelt å realisere et kombinasjonsbygg innenfor skisserte behov og ei kostnadsramme på 150 til 200 millioner kroner. Kommer vi i mål med drøftingene, noe jeg har stor tro på, starter det en konseptfase der detaljer skal prosjekteres.

Først når gode detaljplaner foreligger, blir det avklart hva og hvordan Sykehuset Namsos skal utformes for framtida. Det er altså ingen grunn til å frykte at vi skal bygge en bygg pasientene ikke har bruk for, eller på bekostning av det geriatriske tilbudet på Innherred slik kronikørene tydeligvis frykter.

Eldrebølgen: I likhet med kronikørene er jeg og min foretaksledelse klar over utviklingstrekkene og hvilke behov kommende pasientgrupper vil ha. Dette tas på dypeste alvor og vi skal innen utgangen av første kvartal neste år ferdigstille Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag med pasientens helsetilbud fram mot 2035 som førende forutsetning.

I dette arbeidet er legenes innspill svært viktig, og jeg legger til grunn at dette er en tematikk som vi sammen med kommunene vil legge vekt på i utviklingen av pasienttilbudet i vår helseregion.

Torbjørn Aas

Adm. direktør

Helse Nord-Trøndelag