Innlegg

Ett felles tilbud, to gode sykehus

Styreleder Alf Daniel Moen sier han tar overlegeutspillet fra Levanger på det dypeste alvor.
Debatt

Som leder av styret for sykehusene i fylket er jeg i likhet med leger og andre ansatte opptatt av at våre sykehus skal gi innbyggerne trygghet og god behandling. Uavhengig av hvor du bor skal du som nordtrønder vite at dyktige fagfolk står parat når du og dine trenger hjelp.

Isolert sett ingen enkel målsetting, men en helt nødvendig ambisjon.

Sammen med styret og foretaksledelsen har jeg gleden av å lede en stor og viktig organisasjon. Rundt 3 000 sykehusansatte gjør daglig sitt beste for å yte god helsehjelp. At en gruppe leger parallelt med dette, ønsker å sette viktige tema på den helsepolitiske dagsorden, hilser jeg velkommen.

I de siste månedene har det vært mye diskusjon om sykehus og prioriteringer. Debatten startet med utspillet fra overlege Odd Eirik Elden ved Sykehuset Levanger. 

Vi er opptatt av å ta signalene overlegene Elden og Myrstad kommer med på dypeste alvor. Sykehusdirektør Aas har i sitt tilsvar til legene allerede signalisert at geriatri vil bli et viktig tema i vårt arbeid med strategisk utviklingsplan. Styret vil naturligvis bidra til at eldre pasienters behov blir grundig vurdert og debattert. «Framtidas helsetjeneste» gjelder utvilsomt også de eldste innbyggerne. Slår framskrivingene til, vil nettopp Nord-Trøndelag få svært mange eldre innbyggere.


Innlegg

Overleger roper varsko for tilbudet til de eldre

Hevder at tilbudet til den geriatriske pasienten er tilnærmet ikke-eksisterende ved Sykehuset Levanger.

I tillegg merker jeg meg at leder i Norsk geriatrisk forbund, geriater Nils J. Holand (T-A 27.6.), påpeker at Stortinget gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan sier at alle store sykehus skal ha et geriatritilbud. I tillegg anbefaler han alle sykehus å gjennomføre en kartlegging av hvor mange geriatriske pasienter som ligger i våre sykehus i dag. Dette rådet vil jeg ta med meg inn i styret, og be sykehusledelsen nettopp gjennomføre en slik kartlegging.

Holand viser også til vår mangeårige overlege, geriater Wenche Frogn Sellæg, som fortsatt gløder for sitt fag og spesialitet. At hun i mange år arbeidet i Namsos, bør slik jeg ser det være en positiv mulighet også for Levanger nå når vi skal utrede nærmere hva eldre pasienter har behov for i årene som kommer.


Dagens leder

Viktig å få diskusjon om sykehus og helse

Vi bruker over 300 milliarder kroner på helsesektoren hvert år. Det skulle bare mangle om vi ikke diskuterer hvordan disse pengene brukes, skriver redaktør Roger Rein.

At legene Elden og Myrstad (NA 16.6.) mener at innbyggerne har tapt et tiår på grunn av nedprioritering, gir ikke det fulle og hele bilde. Helseforetaket gir eldre pasienter god behandling, og vi kan helt sikkert forbedre tilbudet ytterligere. Men det er viktig å ta med i debatten at Helse Nord-Trøndelag i betydelig grad har bidratt til at Innherred og Værnesregionen har 22 senger på DMS’ene, der vi over år har finansiert 67 prosent av driftskostnadene. Vi mener dette har vært bra for eldre, og er et samarbeid med kommunene vi ønsker å videreføre også i årene som kommer.

I et tilsvar fra overlegegruppen ved Sykehuset Levanger (T-A 28.6.) presiseres det at legenes engasjement i forhold til ressursfordeling i Helse Nord-Trøndelag - ikke er et angrep på Sykehuset Namsos.


Innlegg

Å sette pasientgrupper og sykehus opp mot hverandre

Det må vi tørre å gjøre, selv om det er en «farlig øvelse», skriver overlegene ved Sykehuset Levanger.

Som styreleder er jeg glad for denne presisering og ser fram til at den nye gjennomgående organiseringen av foretaket skal bidra til at sykehustilbudet styrkes gjennom godt samarbeid og forståelse for hverandres egenart og spesialiteter på tvers av geografi.

I debatten er det gitt inntrykk av at styret har besluttet at den akuttkirurgiske beredskapen i Namsos skal opprustes og styrkes. Slik jeg leser noen av innleggene, må styrevedtaket fra februar i år ha gått enkelte hus forbi. Styret tok rapporten til etterretning, men vi besluttet ikke å re-etablere foreslått ortopedivakt, eller det som fra enkelte er benevnt som økt bemanning.

Styret besluttet imidlertid at begge sykehus skal videreutvikle sin akuttberedskap, og at det blir helt nødvendig at sykehusene samarbeider godt til beste for faget, nettverksutvikling og ikke minst pasientene. Jeg tror vi får til det best gjennom samarbeid, ikke gjennom interne stridigheter.

Som et ledd i dette arbeidet, mener jeg styret og tidligere ledelse var framsynte, da vi tross mangel på investeringsmidler, men med hjelp fra Levanger kommune, endelig fikk realisert helikopterlandingsplattform ved Sykehuset Levanger.

Styrelederen ønsker seg mer av dette, at kommunen investerer for sykehuset, sånn som Levanger kommune gjorde da de bygde kombinasjonsbygget med helikopterlandingsplass. Foto: Tor J. Friberg 

I forbindelse med større ulykker har begge sykehus vist en imponerende evne til å takle krevende situasjoner med mange hardt skadde. Hver for seg og sammen har sykehusene framstått som gode eksempler på at de Nordtrønderske sykehusene fungerer godt. Mitt ønske er at alle profesjoner i sykehusene fortsetter å arbeide for en god akuttkirurgi ved begge sykehus. Jeg tror innbyggerne i Nord-Trøndelag forventer det av oss.


Innlegg

Her er svaret fra helsedirektøren til overlegene

Helsedirektør Torbjørn Aas tilbakeviser overlegenes kritikk av satsingene i Namsos, men sier at han tar deres bekymringer rundt eldrebølgen og geriatrisatsingen på det dypeste alvor.

Våre sykehus driftes gjennom bevilgninger fra Staten, kombinert med en såkalt innsatsstyrt finansiering. Altså kommer en stor andel av våre inntekter fra aktiviteten. At sykehusdrift i distriktene er mer kostbart enn i sentrale strøk er en sannhet. Når så sykehusforbruket i Nord-Trøndelag er på landstoppen, gir det oss utfordringer i forhold til å få budsjettene til å strekke til. At det kommer en diskusjon om ressursfordeling er i mine øyne naturlig.

Men det blir feil når det av meningsbærere hevdes at påstått manglende satsing på eldre pasienter på Innherred, skyldes en storstilt satsing på et flere etasjers kombinasjonsbygg i Namsos. Som direktør Aas påpekte i sin kronikk (17.6.) har ikke styret i Helse Nord-Trøndelag vedtatt det dyreste forslaget idefasegruppen la fram. Tvert om satte vi nødvendig utbedring av operasjonsstuer, dialysetilbud og økte behov for poliklinikk-kapasitet på vent, fordi det var behov for å kvalitetssikre hva Sykehuset Namsos trenger av fasiliteter fram mot 2035.

I siste styremøte ble langtidsbudsjett 2018-2023 vedtatt. I forbindelse med denne saken informerte sykehusdirektøren om at Sykehusbygg har lagt fram framskrivinger som stadfester våre antagelser. I Namsos er behovet som nevnt knyttet til poliklinikk, operasjonsstuer og bedret dialysetilbud. Mest sannsynlig vil Helse Nord-Trøndelag realisere nødvendig utbygging i distriktet innenfor ei ramme på 150 til 200 millioner kroner, og gjerne med vertskommunen (kanskje flere kommuner) som en sentral aktør i arbeidet. At kommunene stiller sin investeringsevne til disposisjon tar jeg som et bevis på at kommunene ser at begge våre sykehus har utviklingsbehov - nettopp for å gi innbyggerne et best mulig sykehustilbud.

Modellen er allerede utprøvd på Levanger, og jeg er glad for at sykehusledelsen arbeider hardt for at helseforetaket skal gi våre innbyggere ett felles tilbud, gjennom to gode sykehus.

For at vi skal lykkes trenger vi dyktige ansatte og sterke yrkesgrupper. At våre eiere mener alvor med involvering av leger, sykepleiere og andre - synliggjøres gjennom styresammensetningen. Tre ansattrepresentanter har de samme rettighetene som de fem eieroppnevnte styremedlemmer.

Alle i styret har nok merket seg innspillet om manglende satsing på geriatri. Om ikke, kan jeg garantere at tematikken vil bli satt på dagsorden i de kommende styremøtene.

Alf Daniel Moen

Styreleder Helse Nord-Trøndelag