Åpent brev til ordføreren i Verdal: – Har dere tenkt å la pasienter og brukere bli hørt i helsehus-saken?

Det er nemlig lovpålagt, påpeker pensjonistlagssekretæren.
Debatt

Lovpålegg. Etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-10 «skal kommunen sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste».

Helsehuset. Verdals nye helsehus er åpenbart tiltenkt å skulle bli en særdeles viktig faktor i kommunens framtidige helse- og omsorgstjeneste, og planleggingsprosessen skal etter sigende være godt igang.

Referansegruppe. Etter informasjon Verdal Pensjonistlag har mottatt, synes ikke bebudet referansegruppe for helsehuset med representanter for pasienter og brukere enda å være oppnevnt.

Reell betydning. Dersom man har til hensikt at brukermedvirkning på systemnivå skal ha noen som helst reell betydning, bør den etter Verdal Pensjonistlag's oppfatning få anledning til å gjøre seg gjeldende fra et tidligst mulig stadium i utformingen av helse- og omsorgstjenesten.

Anmodning om representasjon. Arbeidsutvalget for de samarbeidende pensjonistlaga i Verdal anmoda i brev til kommunen allerede 15.5.17 om å få bli representert i referanseutvalget med to navngitte personer.

I e-post av 21.9.17 opplyste kommunalsjef helse og omsorg at pensjonistlagas kandidater vil bli kontakta «når det oppnevnes referansegruppe for det nye helsehuset».

Spørsmål til ordføreren: Har Verdal kommune til hensikt, - og i tilfelle på hvilken måte og når, - å oppfylle sine forpliktelser etter Helse- og omsorgstjenesteloven om å sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved planleggingen og utformingen av det nye helsehuset?

Almenhetens interesse. Det ansees å være sterkt i almenhetens interesse å få brakt på det rene om kommunen oppfyller sine lovpålagte forpliktelser overfor befolkningen, - hvorfor laget ber om forståelse for at henvendelsen skjer åpent gjennom lokalavisa.


For Verdal Pensjonistlag

Johs. Bjørgvik, sekretær