Innlegg

«Dere er gode rollemodeller og viktige ambassadører for sjøørreten»

Stiklestad-elevene får ros fra kommunen.

Thea K. Nilsen(t.v.), Mathea Øgstad og Emilie Roksvåg er tre av elevene i sjette klasse ved Stiklestad skole som får ros for sitt arbeid med å redde sjøørretten i Brokskitbekken.  Foto: Erlend Aune

Debatt

Det er flott at sjette klasse v/Stiklestad skole engasjerer seg for å bedre forholdene for sjøørreten i Brokskitbekken.

Kommunen, grunneiere, Verdal jeger og fiskeforening med flere har også et stort ønske om å gi sjøørreten bedre oppvekstvilkår i Brokskitbekken og de andre bekkene i Verdalsvassdraget. Alle håper vi at det skal være mulig å få fisk i bekken bak skolen igjen. Det er flere bekker i Verdalsvassdraget som har behov for tiltak for å redde sjøøretten. Kommunen er sammen med grunneiere og jeger og fiskeforeningen avhengig av lokale krefter som dere for å bedre oppvekstforholdene for sjøørreten i lokalmiljøene. Dere er gode rollemodeller og viktige ambassadører for sjøørreten.

Mariann Hovin 

Det skjer mye og det er mange som engasjerer seg for sjøørretbekkene i Verdalsvassdraget. Tiltak har blitt utført, bekkene er beskrevet i flere rapporter og overvåket i flere runder over flere 10 år. Det foregår også i disse dager en kartlegging av flere bekker, arbeidet har kommet godt i gang og det skal utarbeides en ny rapport som forventes å være ferdig til sommeren 2018. Når dette arbeidet er ferdig, vil vi kunne lage en handlingsplan for sjøørretbekkene i Verdalsvassdraget. Det å lage gode oppvekstsvilkår for sjøørret krever at bekkene blir restaurert i henhold til de kravene som sjøørreten stiller til leveforhold. Det viktig at flere som dere viser engasjement og tar ansvar i sitt nærmiljø.

Kommunen har som mål å bedre forholdene for sjøørreten i hele Verdalsvassdraget. Kommunen er kjent med sitt ansvar overfor bekkene og vil bidra med sitt for at de anbefalinger som kommer blir fulgt opp med tiltak og handling. Det finnes fortsatt penger i et sjøørretfond som skal brukes til å gjennomføre tiltak for sjøørreten i bekkene. Det er viktig at man bruker pengene riktig slik at de kommer sjøørreten mest mulig til gode.

Kommunen setter stor pris på arbeidet som sjette klasse på Stiklestad skole og flere andre har gjort for å redde sjøørreten i Verdalsvassdraget. Kommunen vil bidra, og det var viktig for oss å gi et økonomisk bidrag fra sjøørretfondet til deres prosjekt i Broksitbekken. Dette var en god investering som vil komme sjøøreten til gode.

Når det gjelder åpning av lukka løp, slik som dere etterlyser i brevet, er det ofte store kostnader knyttet til slike prosjekt og det er nødvendig å kunne se etter andre finansieringskilder enn sjøørretfondet. Det er i tillegg en fare for å provosere kvikkleierlommer, og arbeidet må utføres i samråd med Norges vassdrag og energidirektorat og Fylkesmannens miljøvernavdeling, slik at det utføres forskriftsmessig. Kommunen kan sammen med grunneier se på muligheter for å finne finansiering til åpning av lukka løp og bistå i prosessen med søknader og høringer til de riktige instansene.

Vi ønsker alle lykke til med arbeidet for sjøørreten, og sjette klasse v/ Stiklestad skole spesielt lykke til med prosjektet i Brokskitbekken. Kommunen ser fram til et videre samarbeid som forhåpentligvis fører til at oppvekstvilkårene for sjøørreten blir bedre i hele Verdalsvassdraget.

For Verdal kommune

Mariann Hovin

Konst. Landbrukssjef

Rune Sørholt

Rådgiver utmark

Innherred samkommune