Innlegg

På tide å sette strek for fornøyelseskjøring

Derfor sier Ap i Verdal nei til snøskuterløypene.
Debatt

For å forsøke og imøtekomme en engasjert gruppe friluftsmennesker, som har stor glede av fornøyelseskjøring med snøskuter, ble det i 2013 sparket i gang en prosess med sikte på å avklare muligheter for etablering av skutertraseer for fornøyelseskjøring i Verdal. Etter en prosess, som av mange og forskjellige årsaker, nå har tatt 4 år er vi kommet til et punkt der saken skal finne sin avklaring. Mandag 30. oktober skal nemlig kommunestyret i Verdal sluttbehandle saken om etablering av lokal forskrift for fornøyelseskjøring med snøskuter. Samme hvilket vedtak kommunestyret til slutt fatter, er det imidlertid dessverre slik at løpet for fornøyelseskjøring med snøskuter etter overveiende sannsynlighet nå er kjørt. Det sentrale spørsmålet nå er hvor mye penger Verdal kommune skal bruke på saken før vi tar realitetene innover oss. I det videre vil vi begrunne hvorfor:

Etter et langt og omfattende utredningsarbeid, der svært mange sentrale aktører har vært grundig involvert underveis, har blant annet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i den avsluttende høringsrunden, varslet påklage på et eventuelt positivt, politisk vedtak fra Verdal kommunes side.

Hva betyr det? I saker som behandles etter Plan- og bygningsloven kalles Fylkesmannens tilsvarende virkemiddel «innsigelse», slik vi kjenner begrepet fra debatten om sentrumsplanen. I saker som behandles etter Forvaltningsloven – slik som snøskutersaken – heter virkemiddelet «påklage». Når Fylkesmannen i Nord-Trøndelag påklager vedtaket blir det oppnevnt en «Sette-fylkesmann» - fra et annet fylke - som fatter endelig beslutning i saken. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag begrunner varselet om påklage med at foreslåtte løypetrasé er viktig vinterbeiteområde for reindriftsnæringa. Reindriftsnæringa har svært sterkt rettsvern i Norge, som følge av den svært tette sammenhengen mellom reindrift og samenes rettigheter. At kommunen skal kunne vinne fram i en interessekonflikt mellom fornøyelseskjøring med snøskuter og samenes rettigheter er – med basis i lange tradisjoner i norsk forvaltningspraksis og i internasjonale forpliktelser - dessverre svært urealistisk.

Reindriftsinteressene har imidlertid vært en kjent utfordring helt fra starten av. Administrasjonen i kommunen har forholdt seg til konsekvensutredningen ved vurdering av hensynet til reindriftsinteressene, samt uttalelser fra reindriftsnæringen og reindriftsforvaltningen (Fylkesmannen). Reindriftsforvaltningen varslet allerede i innledende fase at arbeidet ville bli påklaget. Løypenettet tok den gang utgangspunkt i et over 20 mil langt løypenett. Kommunestyret valgte derfor allerede i 2016 å redusere løypenettet til litt i overkant av 2 mil. Løypenettet ble etablert i tråd med reindriftsnæringens signaler, og det ble på den måten inngått et kompromiss.

Det er imidlertid etter høring og offentlig ettersyn kommet uttalelse fra både Fylkesmannen og reindriftsnæringen som går imot løypen. Reindriftsnæringen har også uttrykt at de er imot løypene gjennom møter i administrativt arbeidsutvalg, bl.a. med bakgrunn i at det ikke foreligger en garanti mot fremtidig utvidelse av løypenettet. I tillegg har Sametinget uttalt at det er en forutsetning at man ivaretar hensynet til samisk næringsutøvelse. I tillegg er lovverket også tydelig på at viktige vinterbeiteområder ikke skal berøres.

På bakgrunn av dette - for å gjøre et siste forsøk på å finne en løsning – har administrasjonen i Verdal kommune hatt møte med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å se etter andre muligheter for etablering av snøscooterløyper. Til tross for dette har man ikke lyktes med å finne alternative løsninger som medfører at Fylkesmannen trekker sitt varsel om påklage. Fylkesmannen er fagmyndighet når det kommer til reindrift. Deres uttalelse i saken er derfor ikke mulig å se bort fra sånn uten videre. I uttalelsen ligger det at snøskuterløyper i sin helhet, som blir lagt innenfor et viktig vinterbeite i et presset reinbeitedistrikt, ikke kan tillates – uavhengig av størrelse og omfang eller kjøretid. Fylkesmannen har, som tidligere nevnt, derfor varslet påklage av vedtaket dersom politikerne ikke tar deres uttalelse til følge.

Vi ser ikke grunnlag for å stille Fylkesmannens hensikter i tvil, og konkluderer derfor med at politikerne i Verdal nå bør ta dette til følge. For oss handler det derfor ikke om å gjøre knefall for samiske reindriftsinteresser – men om å forholde seg til realitetene.

Samtidig bør kommunestyret vektlegge den overveldende andelen negative høringsuttalelser i sakens anledning. Blant disse er hytteeierforeningene «Finnvola Midtre», «Finnvola Østre» og «Inns», som gir svært klare råd til politikerne i Verdal: De ønsker ikke etablering av løyper for fornøyelseskjøring i nærheten av sine hytteområder. Til sammen representerer disse foreningene svært mange hytteeiere i Verdals største hytteområde.

En slik massiv motstand, fra lokal og regional befolkning, er det vanskelig for oss å overse når saken nå skal avgjøres. Alle høringsuttalelser sammenholdt viser at motstanden mot løype for fornøyelseskjøring – også utenfor den rent faglige fra overordnede myndigheter – er svært stor og særdeles tydelig blant interessentene som har levert uttalelse i saken.

I en sak der den politiske avveiningen står mellom fornøyelseskjøring med snøskuter og de som ikke ønsker dette (næringskjøring, handicap-kjøring og løypekjøring fortsetter som før, med hjemmel i motorferdselloven), bør resultatene av høringsrunden vektlegges tungt etter vårt skjønn.

Høringsuttalelsene viser at det rett og slett ikke eksisterer noe folkekrav om løyper for fornøyelseskjøring i Verdal kommune.

Til nå har arbeidet med etablering av løype for fornøyelseskjøring kostet kommunen om lag en halv million kroner. Bak dette tallet ligger svært mange arbeidstimer med beslaglagt saksbehandlerkapasitet hos kommunen, og ikke minst svært mange innleide konsulenttimer. Å bruke ytterligere ressurser på en sak, som etter alle solemerker allerede er tapt, og som mangler legitimitet i befolkningen, ser vi rett og slett ingen hensikt i å fortsette med. Etter vårt skjønn vil dette tvert imot være et uheldig signal til både oppvekst- og helse- og velferdssektoren som er inne i store omstillingsprosesser, og som jobber knallhardt hver eneste dag for å holde sin aktivitet innenfor allerede stramme budsjettrammer. Sett i dette lyset bør også vi politikere disiplinere oss, og være tydelige på å prioritere de viktigste tingene først.

Det er på bakgrunn av dette vi nå konkluderer med at det er på tide å sette strek for arbeidet med å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter i Verdal kommune.

Arild K. Pedersen

Gruppeleder, Verdal Ap

Ove Morten Haugan

Leder (Ap) Komité Plan og samfunn