Slik skal pasienter og brukere bli hørt i helsehus-saken

– Alle skal ha mulighet til å bli informert og si sin mening, mener ordføreren.
Debatt

Verdal Pensjonistlag v/Johannes Bjørgvik stiller spørsmål i lokalavisa om hvordan brukermedvirkningen i forbindelse med planleggingen og utformingen av det nye helsehuset tenkes gjennomført.


Det nye Helsehuset som er under planlegging er en meget stor satsing fra Verdal kommunes side. Denne utbyggingen vil bidra både når det gjelder den betydelig økte kapasiteten i helse – og omsorgssektoren og til den kvalitetsmessige forbedringen av tilbudet som vil skje gjennom realisering av en mer moderne og fleksibel bygningsmasse.

Store prosesser er igangsatt for å realisere denne utbyggingen. Disse vil berøre flere brukergrupper enn kun våre eldre innbyggere. Ytterligere prosesser vil igangsettes og intensiveres etter som arbeidet skrider fram. Det legges meget stor vekt på innbyggerinvolvering langt ut over de aktuelle brukergruppene gjennom hele dette løpet fra Verdal kommunes side.

Referansegruppen. Flere ulike arbeidsgrupper vil naturligvis nedsettes for å handtere et så stort arbeid som det vi her snakker om. En hovedarena for medvirkning ikke minst fra pensjonistenes side vil være referansegruppen. Denne er under oppnevning. Her ligger det forslag på kandidater fra pensjonistforeningene. Referansegruppens rolle er vil være å belyse aktuelle problemstillinger i prosessen særlig sett fra de ulike brukergruppenes side. Her vil derfor de ulike lovpålagte rådene og andre relevante brukerrepresentanter delta i det arbeidet som vil intensiveres framover.

Etter Kommunestyrets vedtak i sak 19 / 17 er referansegruppen sammensatt på følgende vis:

Brukerrepresentanter fra lag og foreninger, herunder eksempelvis pensjonistforeninger

Representanter for de lovpålagte rådene: Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Innvandrerrådet og Ungdomsrådet. Alle rådene holdes eksempelvis løpende orientert om og deltar i framdriften i arbeidet

Tre politisk valgte representanter

I tillegg kommer tillitsvalgte for ansatte, kommuneoverlege m. fl.

Vegen framover. Det vil bli innkalt til et referansegruppemøte i løpet av november / desember denne høsten.

Så langt er det politisk vedtak på at det nye Helsebygget skal inneholde 89 institusjonsplasser, 43 omsorgsboliger med heldøgns bemanning og produksjonskjøkken. Rådmannen vil legge fram sak for kommunestyret i januar 2018 for beslutning om tjenesteinnhold ut over dette. Referansegruppen vil innkalles til eget møte i februar / mars. Er det behov for flere møter vil det arrangeres utover våren.

En så stor satsing på Helse – og omsorgssektoren som Verdal kommunes helsehussatsing representerer fordrer samspill og deltakelse fra mange ulike grupper på svært mange arenaer. Fra kommunens side legges det derfor opp til ulike muligheter for alle til å kunne bli informert om prosjekt og prosesser og anledninger til å kunne bringe ulike synspunkter og oppfatninger til torgs.

Eksempelvis gjennomføres det en serie med månedlige temamøter, også disse fullstendig åpne for alle interesserte innbyggere og andre. Disse møtene annonseres og bekjentgjøres på vanlig måte. Et par slike åpne møter er allerede gjennomført.

En lang rekke enkeltpersoner og representanter for ulike miljøer og brukergrupper vil i tiden framover bli intervjuet og på den måten gitt en ekstra mulighet til å kunne delta med sine synspunkter og innspill.

Det foregår også et felles arbeid mellom kommunen og nærmeste nabo Verdal videregående skole med sikte på å identifisere nye og sterkere samarbeidsmuligheter enn i dag. Ikke minst i et rekrutteringsperspektiv framover er dette viktig arbeid. Verdal kommune er jo utviklingssenter for både sykehjem og hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester i Nord-Trøndelag fylke. Denne høyt hengende statusen er både en forpliktelse og en driver i seg selv for forsterket utviklingsarbeid mellom kommune og ulike utdanningsinstitusjoner.

Fra Verdal kommunes side setter vi stor pris på det store og stadig økende engasjementet fra publikum som synliggjøres i denne saken. Vårt ønske er selvfølgelig at så mange som mulig skal delta i de prosessene som går. Mange ønsker å bidra konstruktivt i arbeidet fram mot realiseringen av den store Helsehussatsingen. Ikke minst setter vi pris på de stadig flere positive tilbakemeldingene fra pensjonistenes rekker i dette arbeidet.

Bjørn Iversen

Ordfører