– Ingen av påstandene medfører riktighet

Ordfører Bjørn Iversen svarer Fætten Vel på anklager rundt indutriarealene på Ørin.
Debatt

Fætten Vel v/ styreleder Tore Granum undres på om jeg som ordfører opererer med reelle tall for antatt utbyggingskostnad på Ørin Nord. Jeg blir sitert på at jeg viser at Verdal kommune « tidligere har hatt anslag på 100 – 140 millioner kroner, men det har vært grove anslag.»

Innlegg

– Det finnes da annet areal til industri

Den meningsløse ødeleggelsen av natur, boligområder og jordbruk som ordføreren legger opp til må stoppes, mener Fætten-beboerne.

Granum er meget kritisk til dette og påstår at …«Det er ganske uhørt at ordføreren i en så alvorlig sak fortsatt bare bygger på antakelser, og ikke på dokumenterbare beregninger.» Granum hevder altså at de tall jeg refererer til kun er «antakelser,» og kritiserer videre Verdal kommune for ikke å bruke tallmateriale «utarbeidet av faginstanser med nødvendig kompetanse.»

Dette er både enkeltvis og i sum alvorlige anklager, ikke minst mot seriøse fagfolks arbeid. Ingen av disse påstandene medfører riktighet. Videre påstår Granum at Verdal kommune har solgt industriarealer «billigere enn alle andre» og at det pr i dag eksisterer ca 200 mål disponibelt og dermed salgbart areal i Verdal Industripark. Heller ikke disse påstandene medfører riktighet.

For øvrig setter jeg pris på Granums interesse for Ørin Nord og for arealsituasjonen i Industriparken. Jeg vet at vi er mange som deler denne. Det er heller ingen tvil om at Ørin Nord er hovedressursen med hensyn på framtidige arealutvidelser av Verdal Industripark.

De tall vi fra Verdal kommunes del opererer med er selvfølgelig reelle tall, basert på den kunnskap vi har pr i dag:

Beløpet vi har sagt fra kommunenes side er minimum 100 millioner kroner. Dette stammer fra to forskjellige beregninger gjort av to kompetente fagmiljøer:

Våre egne fagfolk ved avdeling Teknisk Drift foretok beregninger i april 2010 og summerer de antatte kostnader til 140 millioner kroner eks. merverdiavgift. (oppfylling, VVA – anlegg, ny adkomstveg, intern infrastruktur etc ).

Våren 2011 engasjerte Verdal kommune det rådgivende ingeniørfirmaet RG – prosjekt på Levanger til å utarbeide en takst for området. Der anslås verdien på utført arbeid til ca 15. millioner kroner ( flytting av molo etter forliket med miljøinteressene ). «Netto gjenstående oppfyllings – og opparbeidelseskostnader beløper seg til 105 millioner kroner,» skriver RG. De samlede opparbeidelseskostnader blir dermed 120 millioner kroner

Ovennevnte overslag er begge kvalifiserte estimater, 6– 7 år gamle. Pris – og kostnadsveksten fram til i dag vil selvfølgelig komme i tillegg. Noe areal er også delvis oppfylt i Ørin Nord – bassenget i årene som har gått. Så vet vi alle at det er først når jobben er lyst ut og anbudene kommer inn at vi kjenner den eksakte prisen. Der er vi ikke i dag. Det er imidlertid ingen som helst tvil om at vi fra Verdal kommunes side har god dekning for det vi kommuniserer rundt kostnadsbildet på Ørin Nord.

Bjørn Iversen

Ordfører i Verdal kommune