Derfor er det riktig med to års forsøksordning med scooterløype i Verdal

Myter er blitt til etaberte sannheter, konstaterer Oddleiv Aksnes.
Debatt

Flertallet i kommunestyret i Verdal besluttet å gå inn for en forsøksordning med scooterløype i to år, for å imøtekomme de utfordringer som fylkesmannen påpeker og varsel om påklage.

Det nye vedtatte forslaget vil i stor grad imøtekommer de utfordringer som blir påpekt i høringsuttalelsene og i konsekvensutredningen, med avbøtende tiltak.

Forvaltningspraksis generelt bør være basert på et godt kunnskapsgrunnlag, god saksbehandling og forvaltningsskikk, basert på dokumenterbare forhold, fra et upartisk og nøytralt kunnskapsmateriale.

I denne saken er det tydelig noen svakheter, lovverket er nytt og har et visst tolkningsrom, kunnskapsgrunnlaget er meget svakt, da lite dokumentasjon finnes, og mye av kunnskapsgrunnlaget er basert på partiske vurderinger fra forskjellige ikke uhildede interessegrupper, spesielt fra reindriftsnæringen.

Noen forhold i konsekvensutredningen er nokså uklare i forhold til reindriftsnæringens egne vurderinger og fylkesmannens konklusjon, samme er mye av dokumentasjonen på arealbruk og reinens adferd i forhold til regulert scooterkjøring, ikke godt dokumentert.

Mye av sakens grunnlag er basert på objektive vurderinger, uten tilstrekkelig uavhengig dokumenterbart underlag. Derfor er det nu foreslått en scooterløype som prøves i to år, nettopp for å skaffe seg et bedre kunnskapsgrunnlag om hvordan en løype påvirker andre interessegrupper, som biologisk mangfold, friluftsliv og reinbeite.

Dette kan også for senere bli en god måte for forvaltende myndigheter å tilegne seg mere kunnskap om konsekvensene av regulerte scooterløyper.

Fylkesmannens begrunnelse for sin påklage er at en løype vil være «til vesentlig skade eller ulempe for reindriften», hvor finner vi god og uhildet dokumentasjon på dette?

God forvaltningspraksis bør være basert på et godt dokumenterbart underlag for å kunne få den nødvendige legitimitet i befolkningen, og er kunnskapsgrunnlaget dårlig, bør det være muligheter til å utøve et viss skjønn i slike saker, lovverket muliggjør dette i denne saken.

Det er blant snøscootermotstandere og andre skapt myter om virkningen av regulert scooterbruk, disse mytene er etter hvert blitt til etablerte sannheter. Ellers i Skandinavia er det mulig, bare ikke i Verdal, man kan undres på hvorfor?

Det er mulig å finne en løsning på det meste, men viljen må være der. Litt storsinn, forståelse og raushet er medisinen.

Oddleiv Aksnes

Verdal Høyre