Innlegg

«Har du penger og lett påvirkelige politikere er alt lov»

Idyllen i Levanger er truet, konstaterer levangsbyggen og lokalpatrioten.

Å tillate høyhus her på Moan representerer en trussel mot idyllen i småbyen Levanger, mener Harald Vadla. Foto: Jørgen Hjelmsøy.  Foto: Jørgen Hjelmsøy

Debatt

Vi levangsbygg er glad i byen vår. En liten, fredelig småby med det lave landskapet og lave bebyggelse som føyer seg inn i omgivelsene. God utsikt utover bølgende åser og flott himmel. Fint å bo et sted hvor det er og har vært sammenheng mellom landskap og bebyggelse. Hvor det er fint å vokse opp for store og små.

Nå er denne idyllen truet. Det er søkt om omregulering av store deler av Moan-området, med uttalt fortetting og samtidig søkt om tillatelse til å oppføre 2 høyhus på inntil 15 etasjer( 52 meter høye), hvor det i søknaden nevnes «signalbygg» og «urbant uteområde».

Signalbygg. Ordet «signalbygg» er som et trylleord: For utbyggere som ønsker å utnytte tomtene sine optimalt legitimerer den positive merkelappen « signalbygg» opptil flere etasjer ekstra. De siste årene er det gått inflasjon i bruken av ordet. I reguleringsplaner og i media beskriver utbyggere og arkitekter sine signalbygg som « noe helt for seg selv». Men hva er og bør et signalbygg være? Et signalbygg bør signalisere noe positivt - et felleskapets bygg som skaper identitet.

Aktuelle høyhus, 52 meter høye betongkolosser på flat mark vil markere seg negativt. De vil virke som «horisont-tyver», endre byen fra Cittaslow til et fortettet ødelagt forsted. Og muligens er dette bare starten. Høyhusene vil skape presedens for byens utbyggere og næringskåte politikere, også i andre steder i Levanger.

Dette blir et signalbygg for pengemakten. Politikere som mangler forståelse hva innbyggerne verdsetter i by -og bomiljøet. Politikere som kan oppfattes som «kjøpt og betalt» av kapitalen. Har man penger er alt tillatt! Politikere som muligens er lurt av floskler som signalbygg og urbant miljø. Diskrepansen mellom Cittaslow satt opp mot drabantby. Dette vitner om en total mangel på byplanlegging og helhetstenkning.

Jordvern og fortetting. Når det gjelder jordvern har Levanger mange utbyggingsmuligheter utenom dyrket mark med dårlig bonitet. Vi klarer både å ta vare på matjord og bygge boliger. Av den grunn ser jeg ikke behovet for å tillate høyblokker på Moafjæra, eller andre steder i Levanger.

Planen er vurdert av kommunen til ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Dette viser kun hvor inkompetente saksbehandlerne har vært. To ekstreme høyhus som vil bryte med all annen bebyggelsesstruktur i Levanger, vesentlig fortetting av hele det ønskede regulerte området, mulighet for å bygge i høyden (5 etasjer) på allerede eksisterende bygg, vil selvsagt få vesentlige negative virkninger på hele Levanger.

Krav om maksium fem etasjer. Det bør ikke tillates mer en 5 etasjer i aktuelle område, helst lavere.

Planen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Det er helt uforståelig at et prosjekt av denne størrelsesorden ikke skal og må utløse krav om konsekvensutredning.

Avslutningsvis savner jeg/vi at byantikvaren i Levanger, politisk fristilt, burde uttalt seg.

Samtidig er det ønskelig at alle politikerne, i en såpass viktig sak, burde fristilles politisk (vekk med partipisken) med tame på avstemning i denne saken.

Kom med innspill, engasjer venner og bekjente, våkne opp.

Her har vi en jobb å gjøre.

Harald Vadla

Levangsbygg og patriot