Innlegg

Nei til høyblokker

Bygging av høyblokker på samme område, vil bryte med all bebyggelsesstruktur i Levanger, skriver Tone Volden Rostad.
Debatt

Plan- og utviklingskomiteen har behandlet ny reguleringsplan i møte 13/9 2017, sak 52/17 og gitt tillatelse til utbygging av høyblokker på inntil 15. etasjer, ca. 55 m over vannlinjen på Moan!

Vi er stolte av Levanger som småby med det lave, rolige landskapet og lav bebyggelse som føyer seg inn i omgivelsene. En viktig del av Levanger sin profil, enten man ser småbyen fra Nossum, Nesset eller Bruborg, er nettopp sammenhengen mellom landskap og bebyggelse. En kvalitet i Norge som nettopp var årsak til at Levangers indre områder ble fredet av riksantikvaren. Den gang Magneten fikk sin godkjenning på området, ble det lagt stor vekt på at bygningsmassen ikke var prangende og at den ikke brøt horisontlinjen mot Eidsbotn fra nord eller sør.

Bygging av høyblokker på samme område, vil bryte med all bebyggelses-struktur i Levanger. Slik bygging hører gamle forsteder til og vil redusere bokvaliteten for Levangers befolkning. Høyblokker vil stjele oppmerksomheten, ta hele rommet, og danne en utilsiktet profil fra sør og nord. Vi ønsker ikke at høyblokker skal bli Levanger sitt blikkfang i fremtiden a la «Valentinlyst».

Det kan bygges tettere, men ikke over 5 etasjer. Det er høyt nok langs kanten av Eidsbotn av samme hensyn som man tok den gang Magneten ble bygget. Jeg tror at vedtatte planforslag vil vekke stor motstand i Levanger sin befolkning og mener reguleringsplanen bør sette begrensninger på 5 etasjer i høyden i hele området!

Signalbygg. Begrepet er brukt om to høyblokker i saken! Signalbygg forbinder vi med slott, kulturhus, kirker eller andre offentlige bygg – ikke boligblokker. Begrepet signalbygg blir dessverre brukt som et moteord uten riktig substans. Det går ikke på bare å ruve i terrenget eller ha en spesiell utforming. Signalbygg har «en melding» til publikum både gjennom sitt innhold og sin arkitektur og er bygninger for fellesskapet. I Levanger har vi eksempel som Alstadhaug kirke, Røstadområdet, den gamle lærerskolen, sykehuset, kirken etc. En ukritisk omgang med begreper som «signalbygg» i politiske og private sammenhenger blir feil.

Jordvern og fortetting. Når det gjelder jordvern, har Levanger mange utbyggingsmuligheter utenom dyrket mark i områder med dårlig bonitet for flere 10-år fremover. Vi klarer både å ta vare på matjord og bygge boliger. Derfor ser vi ikke behovet for å tillate høyblokker på Moafjæra.