Innlegg

Høyhus på Moan vil bryte med byutviklingsråd

De er nedfelt i bystrategien i Trehusbyen Levanger, påpeker Gunnar Løvås.
Debatt

I et innlegg i avisa Innherred skriver Tone Volden Rostad at Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har sagt ja til høyblokker i sak 52/17 Levanger sør - Moan.

Innlegg

Nei til høyblokker

Bygging av høyblokker på samme område, vil bryte med all bebyggelsesstruktur i Levanger, skriver Tone Volden Rostad.

Det stemmer at denne saken var til behandling i PUK den 13.09.2017. Det planutvalget gjorde da var å legge saken ut til høring, ikke godkjenne saken. Følgende vedtak ble gjort i møtet:

Ser for seg signalbygg på 15 etasjer

Berg Eiendom vil regulere for to kjempebygg på 40 meter på Moan.

«Forslag til detaljregulering for Levanger sør - Magneten legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende tillegg i reguleringsbestemmelsene:

Følgende tjenesteyting tillates ikke innenfor planområdet:

Undervisning som skoler og barnehager

Helseinstitusjoner

Kulturinstitusjoner som bibliotek, konsertlokale, kino, teater, museum og galleri»


- Kan være riktig tankegang

Svein Erik Veie (Ap) mener høyhus på Moan kan være positivt for Levanger.

Etter høringsrunden vil saken komme tilbake til PUK for endelig behandling. Under møtet den 13.09.2017 var blant annet undertegnede skeptisk til å bygge i høyden slik det fremsto av de planer som var vedlagt saken. Bakgrunnen for dette er at det i det framlagte forslaget ligger en så stor forandring i hva som er vanlig byggeskikk i Levanger.

I Levanger har vi etablert ti byutviklingsråd der punkt 8 er som følger: «VIS RESPEKT FOR OMGIVELSENE (tilpasning, harmoni med strøkets karakter, videreføre områdets karakter) og punkt 10: ÅPNE DEMOKRATISKE PROSESSER, DIALOG OG SAMARBEID (utbygger, politikere, naboer/befolkning).»


– Nei, dette blir ikke noe signalbygg

En horisont-tyv, derimot, kan det kalles, mener landskapsarkitekt Gunnar Jarle Sorte.

Videre er argumentet i slike saker ofte å frigjøre areal på bakkeplan som skal komme høyhusbeboerne til gode. Det vil vi ikke se i denne saken og erfaring viser at slikt areal frigjøres til ytterligere utbygging. I tillegg vil et slikt bygg redusere bokvaliteten for de som bor i området allerede. En annen utfordring i slike saker er de trafikale problemene og parkering. I forslaget ligger det så langt jeg vet, at dette skal løses med parkering under bakken, men bilene skal fortsatt til og fra huset med den økte trafikkbelastning det vil medføre

Innlegg

«Har du penger og lett påvirkelige politikere er alt lov»

Idyllen i Levanger er truet, konstaterer levangsbyggen og lokalpatrioten.

Dersom det sies ja til høyhus på Moan vil det bryte med mange av de byutviklingsråd som er nedfelt i bystrategien i Trehusbyen Levanger. Det er derfor svært viktig at så mange som mulig tilkjennegir sine syn i saken og at de som bor på Moan allerede leverer sine høringer i saken før andregangsbehandling i PUK.

Gunnar Løvås

Levanger SV (kommunestyrerepresentant og representant i Plan- og utviklingskomiteen)