Innlegg

Ny energi

Snart kan det skje et nytt gjennombrudd med kald fusjon.
Debatt

Fysikk er utfordrende og spennende. I internettets tidsalder er det veldig lett å følge med på det som skjer, og å oppdatere seg på ny kunnskap. Med tanke på hvor avgjørende tekniske nyvinninger har bidratt til samfunnet vi har, er det underlig at slike ting ikke får større plass i media.

En egen fysikkretning er spesielt spennende: Lav energi kjernereaksjon (LENR). «Lav energi» på grunn av den forholdsvis lave energien som trengs for å starte prosessene. Men som for andre kjernereaksjoner gir LENR utrolig stor energi ut, i størrelsesorden ti millioner ganger tilsvarende for kjemisk energi, regnet per masseenhet. Tilsvarende mengde energi som fra et tonn bensin kan en få ut av brøkdeler av et gram «drivstoff». I LENR sammenheng er drivstoffet i hovedsak hydrogen og litium.

Det har vært mange foregangsmenn, men få kan måle seg med Albert Einstein i enkel logikk koplet til genialitet. Alt det vi har av materie/ masse er overførbart til energi, og vise versa. Brenner vi et tonn bensin får vi 9 tusen kilowatt timer energi og det forsvinner samtidig fire ti-tusenddels gram masse. Elektronene i restproduktene organiserer seg mer effektivt slik at det trengs mindre energi (bindingsenergi) til å holde atomene sammen, og frigjort energi blir tilgjengelig for oss. Kjernen bestående av protoner og nøytroner, er bare ti-tusendeler av størrelsen for et atom. Hvert proton inneholder to oppkvarker og en nedkvark, nøytronet en oppkvark og to nedkvarker. Her er bindingsenergien ekstremt sterk, både protoner og nøytroner i mellom, og enda mye mer mellom kvarker. Dersom en klarer å separere kvarker er kun en prosent igjen som masse/ materie, resten er bindingsenergi. Energifeltet mellom separerte kvarker er imidlertid så sterkt at ny masse/ materie spontant dannes av «ingenting» dersom en skulle makte å skille dem.

Kald fusjon eller Lav energi kjernereaksjon (LENR). Dette er noe energinasjonen Norge bør merke seg, mener innleggsforfatteren. 

Partikkelfysikk er pr 2017 ekstremt komplekst og mangfoldig med 250-300 forskjellige masse- og kraftelementer på atomnivå. Samspillet og forklaring på hvordan alt virker er bare delvis forstått. Årsaken til det vi kaller gravitasjon er enda ikke forklart på mikronivå.

Forskningen på LENR har pågått hos noen frie forskere siden 1989 da den på forhånd svært godt renomerte professoren Martin Fleischmann sammen med dr Henry Pons sto fram med «Kald fusjon». En metallelektrode av palladium mettet med hydrogen/ tungt hydrogen ble påført strøm med høy frekvens og ga svært sterk energi ut. Senere er tilsvarende reaksjoner påvist hos mange. Dette også hos norske forskere ved bruk av pulver av nikkel, hydrogen, samt kraftig strøm med svært høy frekvens og «hakkete» strømbølger.

Mye tyder på at reaksjonene går enda dypere enn til protoner/ nøytroner i «vanlige» kjernereaksjoner. Ved LENR er påvist effekter som tyder på at også kvarker berøres. Resultatet er at en får like stor energi ut som ved fusjon, men uten den farlige gammastrålingen. Andre uheldige effekter kan det være, noe stråling av myoner, noe omdanning av grunnstoff i reaktorvegger, og reaksjonene krever spesielle tiltak for sikker respons for start og stopp.

Flere har arbeidet to-tre tiår på forskingsfeltet, og det er ikke kjent at noen har fått alvorlige strålingsskader. Heller ikke har noen forsvunnet i et «svart hull», eller noe tilsvarende. Andrea Rossi drev testing av sitt megawatt anlegg i ett år og oppholdt seg store deler av døgnet nært anlegget. Anlegget ga gjennomgående 60 ganger mer varmeenergi ut enn elektrisk energi inn. Med virkningsgrad 0,33 for produksjon av elektrisk strøm fra varme, blir reell virkningsgrad 20 (el ut / el inn). Det er imponerende! Anlegget hadde riktignok sine driftsproblemer.

Nå den 24.november vil Andrea Rossi demonstrere sin siste videreutviklete reaktor Quark X i Miami, Florida. Dette for omkring 40 inviterte, trolig ganske mange fra Sverige.

I løpet av 2018 vil dessuten trolig både Brilliant Light Power v/ dr Randell Mills og Brillouin v/ Robert Godes lansere sine produkter innen LENR, og komme på markedet.

Energinasjonen Norge bør merke seg det!

Nils Georg Leirset

Sivilingeniør