Innlegg

Budsjett uten økning i eiendomsskatten

At noe er nytt betyr nødvendigvis ikke at det er feil.
Debatt

Nok en krevende budsjettrunde i kommunestyret i Verdal er over, eller har så vidt begynt vil nok noen også si. For første gang på mange år har flertallet i kommunestyret gjort endringer i rådmannens opprinnelige budsjettforslag. At noe er nytt betyr nødvendigvis ikke at det er feil.

Flertallet utgjort av Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og uavhengig representant gikk imot forslaget om å øke eiendomsskatten. Å øke eiendomsskatten er feil strategi på de utfordringene Verdal står overfor. Vi trenger at flere innbyggere flytter til Verdal, og spesielt flere yngre voksne og barnefamilier. Da er det uklokt å gjøre Verdal enda dyrere å bo og etablere bedrifter i.

Det blir stadig flere eldre i Verdal og færre yrkesaktive per pensjonist. Samtidig går fødselstallene og elevtallene ned. Tidligere i denne perioden har to store omstillingsgrep blitt satt i gang for å møte disse endringene. Skolestrukturen er vedtatt endret som følge av at en stor nedgang i elevtallene har gitt stort press på verdalsskolen. En stor omstilling i helse og omsorg er satt i gang for å gi et mer individtilpasset tjenestetilbud og møte fremtidens behov. Begge omstillingene er samtidig med et stort investeringsløft. Nytt helsebygg og moderne skoler vil sørge for mer effektive og fleksible arbeidsmetoder, bedre arbeidsmiljø og billigere drift av bygningene.

Høyre har vært pådrivere for nødvendige omstillinger, fordi vi mener det vil gi et bedre tjenestetilbud og mer bærekraftig drift over tid. Omstillingene Verdal står i nå skulle vært satt i gang for lenge siden. Det har kommunene rundt oss gjort, og det har både gitt dem bedre tid til å gjennomføre omstillingene, samt mulighet til å tilpasse alle deler av organisasjonen til å møte en ny tid. Dessverre har det ikke vært politisk vilje til å gjøre dette tidligere i Verdal. Dermed står vi overfor en periode der lånegjelden vil øke kraftig fra 2019 og utover, mens vi enda venter på virkningene av de omstillingene som er satt i gang.

Samtidig er Innherred Samkommune historie fra 1.1.2018, og administrasjonsutgiftene øker som følge av dette. Det har blitt hevdet at Verdal og Levanger ikke har spart noe på samkommunen. Vel, nå har vi svaret. Den foreslåtte økningen i eiendomsskatten skulle ikke primært gå til mer velferd. Den store hoveddriveren for en foreslått økning i eiendomsskatten på 10 millioner kroner, er en økning i administrative kostnader på 7,2 millioner kroner som følge av avviklingen av Innherred samkommune.

Høyre skulle ønske vi var i motsatt situasjon – en kommunesammenslåing med Levanger ville gitt lavere kostnader til administrasjon til fordel for mer penger til gode tjenester. Det ble ikke slik, og det respekterer vi. Men svaret er da altså ikke å øke eiendomsskatten.

Før vi ber innbyggerne prioritere i sine lommebøker, må vi gjøre det vi kan for å prioritere i kommunens budsjetter. Derfor fattet kommunestyret et vedtak om å ikke øke eiendomsskatten og ta ned økningen i driftsutgiftene med 10,5 millioner kroner. Verdal kommune har driftsutgifter på rundt 1 milliard kroner. Å redusere utgiftene med 1 % er ikke en rasering av tjenestetilbudet slik Verdal Arbeiderparti hevder, men en tilpasning for å møte fremtidens utfordringer.

For å få til dette har kommunestyret bedt administrasjonen legge frem en mulighetsstudie med innsparings- og effektiviseringstiltak til politisk behandling og prioritering. En av utfordringene vi har møtt på i arbeidet med budsjett, er at budsjettdokumentene ikke synliggjør det reelle økonomiske handlingsrommet og prioriteringsmulighetene godt nok. Nå ber vi om å få synliggjort og konkretisert det.

I tillegg justerte vi noen utgiftsposter for å få budsjettet i balanse. De største reduksjonene gikk på å redusere økningen i innkjøpsbudsjettet og økningen i administrative kostnader. Vi anser det som nødvendig å justere budsjettet på ny igjen når administrasjonen har lagt frem forslag til prioriteringer.

Inntil det er lagt frem, er administrasjonen bedt om å avvente med rekruttering av stillinger som enda ikke er utlyst/tilsatt i forbindelse med avviklingen av samkommunen. Det betyr nødvendigvis ikke at disse stillingene ikke skal fylles. Noen av stillingene som enda ikke var utlyst var på personalledelse. Rådmannen har signalisert at han ikke kan vente med ansettelser på personalsiden, og ifølge delegeringsfullmaktene har rådmannen sin fulle rett til å gjøre nettopp det. Men vi forventer imidlertid at det vil skisseres noen alternativer nå som det er nye rammer å styre etter.

På vegne av Verdal Høyre

varaordfører i Verdal kommune

og formannskapsmedlem for Høyre.


Oddleiv Aksnes

Høyres gruppeleder i Verdal.