Innlegg

Kulturhus i Levanger

Kulturlivet kan igjen komme på banen.
Debatt

Det har over lang tid vært ønsker og planer om kulturhus i Levanger. Det har vært drøftet og lagt fram flere planer og alternativer for realisering av et lokale som kan gi kulturaktører en større scene og sal for sine øvinger og arrangementer, og som også kan gjøre det mulig for profesjonelle orkestre og teatergrupper å stoppe i Levanger.

Da kommunestyret gjorde vedtak om å utrede Vaskeriet på havna som kulturhus, var det håp om at planene om større scene og kulturhus kunne realiseres. Nå er disse planene skrinlagt, og da må andre muligheter vurderes. I forbindelse med med behandling av saken om kinodrift i Levanger i kommunestyret, ble det fra SV fremmet følgende forslag:

«Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for kjøp av tilleggsareal ved Festiviteten som kan gjøre det mulig med en utvidelse til en større scene og konsert/teatersal. Som finansiering vurderes salg av Vaskeriet.»

Dette var et oversendelsesforslag som ble nedstemt med 24 mot 11 stemmer. Det ble videre også bestemt at kinosaken og framtidig bruk av Festiviteten skal behandles i Driftskomiteen som har ansvar for kultursaker.

Saken kan derfor videreføres, og kulturlivet kan igjen komme på banen. Svært mange mener at kultur er viktig for både næringsliv, identitet og bolyst i Levanger, slik som i våre nabokommuner.

For Levanger SV

Astrid Saure

Steinar Hegstad