Alternativ trase for ny E6 nord for Levanger

Til tross for purring, har han ikke fått svar.
Debatt

Statens Vegvesen har nå lagt ut en video som viser deres forslag til planløsning og traseer for ny E6 mellom Åsen og Mære.

Denne er planlagt med tillatt hastighet 110 km/t. Følgelig er den planlagt med få kurver. Slik den er planlagt vil den ta svært mye dyrket jord. Hvem har bestemt at den skal planlegges med 110 km/t?

Den nye veien er oppgitt til å bli 45 km lang mellom Åsen og Mære. Ved å holde makshastighet 110 km/t hele strekningen vil den kunne kjøres på 26 minutter. Hvis veien planlegges med 90 km/t vil en kunne kjøre 45 km på 30 minutter.

Ved å planlegge veien med maks 90 km/t vil en kunne tillate noe mer svinger slik at mye av dyrket jord kan spares. Ved en slik planlegging vil nok veien bli noe lengere. Hvis den da blir 50 km lang i stedet for 45 km vil den kunne kjøres på 33 minutter.

Ved en slik planlegging vil en sannsynligvis også kunne spare noen tuneller og dermed redusere anleggskostnadene.

Forbi Mule er veien planlagt rett frem i svingen ved Haugset, og går over Haugskott og mellom de to Grevskott gårdene, kun over dyrket mark, før den legges i tunell under Salthammer.

Dagens motorvei forbi Levanger er bygget med 90 km/t som tillatt hastighet. Følgelig kan en anta at kurvene på denne veien er akseptabel for 90 km/t.

Derfor bør den nye E6 legges etter det som var definert som trase D i den forrige presentasjonen Statens Vegvesen hadde, men at den legges på den andre siden av gamle Mule skole, ved at den legges i stor bue over tomten til Danielsborg, fortsette over idrettsplassen til gamle Mule skole og følge åkerkanten frem til haugene ved på Mula og Salthammer gårdene frem til den treffer den foreslåtte trasse D slik det er tegnet den inn på kartet.

Dette vil ta minimalt med dyrket jord i forhold til det trasevalget Statens vegvesen nå foreslår.

Denne traseen vil betinge den gamle samvirkelagsbutikken på Danielsborg må rives.

Er vi villig til å ofre så mye dyrket jord som den foreslåtte traseen betinger for å spare sju minutter i kjøretid?

Dette forslaget har jeg tidligere sendt til Statens Vegvesen, men til tross for purring så har de ikke svart.

Ved å planlegge veien med 90 km/t vil en også kunne spare mye dyrket jord gjennom Skogn.

Egil Lutdal