Fungerer det representative demokratiet i Verdal?

Det spør medborgeren om.

Logobilde til debatt, innlegg. Arne Leonhardsen. Leder i Fremskrittspartiet. Verdal. 

Debatt

Først må jeg minne folk om at jeg som sykemeldt fra mitt verv som kommunestyrerepresentant i Verdal kommunestyre, så har jeg som engasjert medborger kun samme uttrykksmulighet som alle andre borgere i dette demokratiet. Det er avisinnlegg som godtas eller forkastes av en redaktør ved at han/hun finner innlegget interessant for allmuen, og som et ledd i en nødvendig debatt. Redaktørene er i så måte suverene.

Vi velger folkevalgte til kommuner og stat som skal styre for oss. Det gjør vi i tillitt til at de vi velger skal yte oss tjenester som er gode og billige. Ihvertfall ikke for dyre. Eller på bekostning av verken andre ytelser eller den tillit til løfter som vi baserte vårt valg på. Og når Arbeiderpartiet og rådmann legger frem et budsjett forslag med så kort tidsfrist, og som er så ekspansivt og ambisiøst at de må bryte sine løftet om ikke å øke eiendomsskatten, - da får man slike utslag at de folkevalgte må finne andre samtaleparter og løsninger. Budsjett tilpasningene er ikke ferdig med de vedtak som nå er kommet. Men problemet er demokratiets funksjon og mulig saboteringer! Begge synes å være i reell fare i henhold til uttalelser i media. Flertallets vedtak godtas ikke hverken av rådmann eller AP/LO!

Konstellasjonen Arbeiderpartiet og LO er på banen og «demoniserer» det politisk valgte flertall. Og det gjør sannelig også rådmannen. De folkevalgte fratas enhver kompetanse og personlige integritet. Og hva gjør rådmannen i denne konstellasjonen? Skal han ikke følge flertallet i kommunestyret med råd og vink for å yte grunnlag og svar på spørsmål til de folkevalgte, og så utføre vedtak? Kan kommunestyrets flertall ha tillit til slik fremferd?

De opprinnelige budsjett måtte ha økt eiendomsskatt grunnet økt forbruk. Ikke bare på investeringer, men også økt forbruk på fotball idretten og byforskjønnelse. Alt dette minsker de midler man har til lovpålagte tjenester. Denne skatteøkningen som flertallet fjernet, kalles skattekutt av AP, og viser deres etterrettelighet. Deres egen målsetning skjules!

Når LO peker på de ansattes rettigheter og klager på de folkevalgte, så må man spørre: Er kommunen for de ansatte, eller for innbyggernes del? LO og ansatte har ikke vetorett mot politiske vedtak! Når man i et budsjett reduserer bevilgningen, så betyr ikke det inndragelse av stillinger eller andre spesifikke tiltak, så fremt ikke nevnt. Det betyr at man skal effektivisere med beløpet gjennom bedre arbeidsmetoder, organisering og fordeling av arbeidsoppgaver og stillingshjemler på mer effektivt vis. Det er forunderlig at omsorgstjenestene lever under daglige organiseringsjusteringer, og leverer tjenester over forventning til kommunebarometeret. Mens andre driftsområder greier ikke administrasjon og ledelse å gjennomføre effektive tiltak. Til tross for vedtak fra de folkevalgte. Hvem styrer? LO, Arbeiderpartiet eller flertallet?

Den nye flertall må sammen jobbe for nå å balansere budsjettet på en mindre ambisiøst og ekspansivt vis. Kutt på investeringene til helsehus og skole vil i så tilfelle bety å resonnere på utførsel, ikke kvalitet eller utstyr. Men vil ha enorm betydning for hvor mye vi tar fra drift av andre områder og overfører til renter og avdrar. I dette ligger også kostnaden av at vi har flyttende renter på ca. 40 % av låneporteføljen (37 % i fjor). Norges Bank varsler allerede nå en renteøkning til høsten. Dermed må vi påregne at avdrag og renter vil øke ut over vår bæreevne. Likeledes bør idretten ta noen kvile år med sine investeringer. Investeringer som de blir avhengig av økte tilskudd fra kommunen for å bære. Renteøkningen vil også ramme dem, og kanskje og kommunen ved deres endossement (garanti) ansvar.

Flertallets forslag til vedtak om endringer vil bli møt med en storm av «terroriserende» beskyldninger om personlig uansvarlighet, dårlig selskap og bekymring for de ansatte og tjenester. Men ikke et ord om investeringer til praktbygg og byforskjønnelse – og ikke kommunens økonomiske evner i fremtiden for å yte ansvarlige tjenester i hele kommunen. Det er verdivalgene det nå kjempes om med den tåkeretorikk aksemaktene AP, LO og rådmann nå fører. Og som den rutinerte ordstyrer man har i kommunen, så må man regne med at dagsorden og stemmerekkefølge vil bli en særskilt kamp. For gjennom det vil vårt demokrati kunne stå i fare, slik jeg ser det.

Den politiske kamp i Verdal har beveget seg bort fra demokratiet sine spilleregler, og kan bare berges gjennom en åpen debatt om de verdivalg budsjettet står for, og kampens midler!

Arne Leonhardsen