Vil «budsjettfreden» senke seg over Verdal kommune?

  Foto: Anders Romsøy Johansson

Debatt

Budsjettbehandlingen før jul vart litt annerledes enn hva som har vært vanlig i Verdal kommune.

Det vart vedtatt endringer med utfordrende budsjett justeringer, dette har videre skapt et bredt engasjement i det politiske miljøet, med bruk av sterke ord og påstander i debatten, samtidig et retorisk overspill for å angripe meningsmotstandere og samtidig spre usikkerhet i organisasjonen og til innbyggerne.

Dette er ikke en god situasjon for noen, men hvorfor har den oppstått?

Budsjettarbeidet er en krevende øvelse, med en rammebudsjettering som praktiseres er det nødvendig at det samspilles godt. Kunnskap og informasjon er da helt avgjørende. Budsjettprosessen i år vart ikke spesielt god, uten at vi skal gå i detaljer på dette her, men her manglet det en god del på tidsnok informasjonsutveksling, mulighetsrom for prioriteringer, og samspill mellom politikk og administrasjon.

Budsjettfremleggelsen overasket også de fleste i det politiske miljøet med en foreslått økning i eiendomsskatten på totalt 10,5 mill. Ut i fra politiske signaler og inngåtte avtaler var dette ikke ønsket, men Rådmannen så vel ikke annen mulighet for å kunne ruste sin organisasjon for imøtekomme de oppgaver og investeringer som det politiske miljøet har vedtatt og signalisert.

Det er da varsellampene begynner å blinke, har vi kontroll på situasjonen, har vi kunnskap nok om utfordringsbildet som kommer?

Hvorfor foreslås eiendomsskatten øket før omstillingsprosessene har kommet ordentlig i gang?

Er driften tilpasset inntektsgrunnlaget?

Er vi godt nok rustet for å møte fremtidige økte kapitalkostnader, uten å først gjøre strategiske og organisatoriske tilpasninger?

Det er dette budsjettvedtaket innebærer, få en så god økonomisk kontroll som mulig før prosessene går for langt. Synliggjøring av effektiviseringspotensiala ift investeringskostnader, konsekvenser og tiltak for eventuelle rentesvingninger må vi ha kunnskap om før de endelige investeringsbeslutningene tas.

Som politikere føler vi at det er nødvendig å få frem mere grunnlagsmateriale om disse forhold for å kunne ta en ansvarlig beslutning om veien videre.

Et lite pusterom for å innhente mere kunnskap er for oss ikke uansvarlig, men ansvarlig.

Det er vi politikere som til syvende og sist vil stå med ansvaret. Da må Rådmannens intensjon om samskapning iverksettes for å gjøre politikken og administrasjonen gode i lag. Det er i felleskap vi skal bygge veien videre.

Vi må også huske på at den politiske «balansen» i Verdal er for tiden ganske «skjør», så en bred involvering i prosessene er så absolutt nødvendig.

Håper freden kan senke seg, alle bruker tiden til litt ettertanke, i fellesskap bidrar til en positiv, trygg og god utvikling videre, det er vårt felles ansvar.

Oddleiv Aksnes

Gruppeleder Verdal Høyre