«Hvor var omsorgen for pasientenes og brukernes lovbestemte rett til å bli hørt i forbindelse nedleggingen av 24 omsorgsplasser på Ørmelen bo- og helsetun?»

logobilde, Johs Bjørgvik 

Debatt

Det norske Storting har gjennom lovverket gitt befolkningen en klar rett til å kunne ha et ord med i laget, - ikke bare som aktører ved stemmeurnene under valg, - men også som aktive, samfunnsbevisste borgere som ønsker å benytte sin adgang til lokaldemokratisk medvirkning iform av uttalelser og høring under kommunale styringsprosesser på endel viktige samfunnsområder.

Verdal Ap's gruppeleder gir i avisa for både den 19. og 21. desember uttrykk for en rørende omsorg for innbyggernes,- spesielt de ansatte's og deres organisasjoner's, - rett til å uttale seg i forbindelse med fremleggelsen av kommunebudsjettet for 2018.

I sitt nyttårsintervju i avisa for 30. desember slutter ordføreren seg i sterke ordelag til gruppelederens indignasjon over aktører som neglisjerer befolkningens lovbestemte rett til å bli hørt.

Såvel gruppeleder som ordfører skal ha honnør for at de nå synes å ha bestemt seg for å stå opp for høringsretten.

Samvittighetsfull påpasselighet med å ivareta befolkningens lovbestemte rett til reell medvirkning i kommunale styringsprosesser skal etter lovens intensjon utvises av alle aktører i kommuneforvaltningen.

Hvor har gruppelederens og ordførerens omsorg for befolkningens lovbestemte medvirkningsrett befunnet seg de siste to åra under planleggingen av det nye helsehuset og under nedleggingsdisposisjonene innenfor eldreomsorgen som ble foretatt i forbindelse med prosessen omkring helsehuset?

Det dreier seg her om særdeles tunge saker med vidtgående konsekvenser for de aller svakeste og mest sårbare i bygdas befolkning.

Hvor var omsorgen for pasientenes og brukernes lovbestemte rett til å bli hørt i forbindelse nedleggingen av 24 omsorgsplasser på Ørmelen bo- og helsetun?

Hvor var omsorgen for pasientenes og brukernes lovbestemte rett til å bli hørt i forbindelse med behandlingen av spørsmålet om styrking av de hjemmebaserte omsorgstjenestene som kompensasjon for svekkelsen av institusjonstilbudet?

Hvor var omsorgen for pasientenes og brukernes lovbestemte rett til å bli hørt i forbindelse med beslutningen om å inngå en «beredskapsavtale» med Inderøy kommune om ved behov å kunne rykke sterkt hjelpetrengende og fortvilte verdalinger opp fra sitt trygge, vante nærmiljø, - bort fra sine nærmeste, - og sette dem bort på en modernisert form for lægd i nabokommunen?

Hvor har i det hele tatt omsorgen for pasientenes / brukernes / befolkningens lovbestemte rett til å bli hørt under planleggings- og beslutningsprosessen for det nye helsehuset vært?

De samarbeidende pensjonistlaga har registrert at de første forpliktende vedtaka i en sak som dreier seg om kommunens største og økonomisk mest tyngende velferdsløft noensinne, ble fatta for hele to år sida – uten noen som helst form for lovbestemt brukermedvirkning.

Gjelder det sittende politiske regimet i Verdal sin omsorg for lovbestemte lokaldemokratiske rettigheter som høringsrett og reell brukermedvirkning bare en utvalgt del av bygdas befolkning?

Gjenopprettelse av reelt lokaldemokrati etter Stortinget's forutsetning også i Verdal kommune's styresett blir, - å dømme etter de tallrike signaler som pensjonistlaga etterhvert har mottatt, - holdt som en høyt prioritert målsetting av store deler av bygdas befolkning fram mot neste valg.

Pensjonistlaga registrerer med tilfredshet at det synes være en tiltakende bevissthet i befolkningen om at de rettigheter som innbyggerne har etter loven skal kreves oppfylt, - og fremfor alt synes det være en voksende årvåkenhet når det gjelder ansvarlige kommunale aktørers plikt til å forvalte loven med likhet for alle.

For de samarbeidende pensjonistlaga i Verdal.

Johs Bjørgvik

Sekr./Verdal Pensjonistlag.