Svar til Arne Falkfjell: – Hvorfor snudde Senterpartiet?

– Hvem er det egentlig som har snudd, spør Marit Voll.
Debatt

Så vidt jeg kjenner til, har ikke Arbeiderpartiet i noen debatt eller partiprogram sagt at de vil øke eiendomsskatten. De har til og med hatt en samarbeidsavtale med Krf og Høyre som sa at de ikke skulle øke eiendomsskatten i perioden 2015 – 2019. Hvorfor har så ikke det styrende partiet i Verdal evnet å se at en økning i eiendomsskatten måtte komme? Så sent som 8. juni 2017 gikk Aps Trine Reitan ut i avisa og spurte om Senterpartiets forslag om å bevare grendeskolene skulle finansieres gjennom økt eiendomsskatt. Som om det var det verst tenkelige.

Senterpartiet har i inneværende periode aldri foreslått en økning av eiendomsskatten. Vi har stemt mot enkelte gode tiltak - dette fordi vi har ment at økonomien tilsier at vi ikke har hatt råd. Heller ikke i krevende budsjettbehandlinger, der vi la ned 24 sykehjemssenger og reduserte hjemmebasert omsorg samtidig, fremmet vi forslag om økning av eiendomsskatten. Det gikk utover tjenestetilbudet til innbyggerne da også.

Senterpartiets Marit Voll i Verdal kommunestyre under årets budsjettbehandling.  Foto: Tor J. Friberg, Foto: Tor J. Friberg

I formannskapets møte den 24. november ble budsjettet for 2018 behandlet. I møtet manglet Høyre sin representant, og derfor ble deres synspunkter til budsjettet hverken diskutert eller fremmet. I etterkant ble Senterpartiet gjort kjent med at Høyre jobbet for å finne en inndekning på de 10,5 millioner som utgjorde den foreslåtte økningen i eiendomsskatten. Senterpartiet hadde årsmøte den 8. desember. Budsjettet ble grundig diskutert og vi hadde også fått hovedpunktene på det forslaget Høyre jobbet med. Det var et samstemt årsmøte som sa at vi skulle jobbe videre sammen med Høyre, med utgangspunkt i Høyre sitt forslag.

Senterpartiet har hele tiden ment at organisering i samkommune har gitt en økonomisk gevinst. Den legges nå ned, og dette gir oss økonomiske utfordringer. Vi står også ovenfor store investeringer og må få dagens drift i bedre balanse i forhold til inntektene. Senterpartiets mener at dette i utgangspunktet ikke skal løses ved å øke eiendomsskatten. I formannskapsmøtet så vi ingen andre løsninger enn å gå for rådmannens budsjettforslag. Tiden frem mot budsjettbehandling i kommunestyremøtet ble benyttet til grundig gjennomgang og arbeid med budsjettet. Senterpartiet, Høyre og de andre mindretallspartiene utarbeidet et alternativt budsjettforslag som gikk i balanse uten økning i eiendomsskatten.

Marit Voll

Gruppeleder Verdal Sp