Derfor er barnehusene så viktige

I de senere år har det blitt et stadig sterkere fokus på arbeidet mot vold og overgrep mot barn, skriver politiadvokaten fra Levanger.

Bilde fra barnehuset Oslo. Her får barn opp til 18 år som har vært utsatt for misbruk hjelp.Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIX .  Foto: Olsen, Linn Cathrin, NTB scanpix

Debatt

Terskelen for å varsle er blitt lavere, og dette har medført at det avdekkes stadig flere saker hvor barn blir utsatt for kriminelle handlinger. Politiet følger opp ved å prioritere etterforskning av disse straffesakene. En viktig del av etterforskningen er å høre barnets egen forklaring om hva han eller hun har blitt utsatt for. Politiavhør av barn under 16 år gjennomføres som tilrettelagte avhør på et av landets barnehus. For barna som bor i Trøndelag benyttes Statens barnehus i Trondheim.

Norges første barnehus ble åpnet for 10 år siden. Ideen om barnehus ble lansert av Redd Barna tidlig på 2000-tallet, og etter at den rødgrønne regjeringen kom til makten i 2005 ble de første barnehusene etablert. Hensikten med barnehus er å styrke rettssikkerheten til barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep, ved å gi et tverrfaglig, samordnet og oversiktlig hjelpetilbud. Ordningen omfatter dessuten voksne som er særlig sårbare på grunn av utviklingshemming. Det er tverrpolitisk enighet om at barnehusene gjør et godt og viktig arbeid.

På barnehuset får barna mulighet til å fortelle om det de har opplevd til en politietterforsker med spesialutdanning i avhør av barn og andre særlig sårbare personer.

Avhøret følges alltid av en politiadvokat og barnefaglig rådgiver, og barnevernet er ofte til stede.

Tanken er at barnet som er blitt utsatt for en kriminell handling skal slippe å forklare seg mange ganger til ulike personer. Ved behov undersøkes barnet også av en lege på barnehuset, og det iverksettes tiltak for å beskytte mot nye overgrep. Barnehusets ansatte gir råd til pårørende og kan ved behov også styrke kompetansen hos de organer som arbeider med barnet lokalt.

Barnehusene bidrar til å ivareta rettssikkerheten for de svakeste i samfunnet.

En evaluering gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA i 2012 slo fast at Barnehusmodellen fungerer etter intensjonen, og at barna og de pårørende blir godt ivaretatt.

Barnehusenes arbeid er imidlertid ressurskrevende. Økningen i antall tilrettelagte avhør gir behov for flere ansatte. I tillegg er det behov for å opprette flere barnehus eller «satelitter» fra etablerte barnehus, slik at reiseavstanden ikke blir for lang for de barna som bor lengst unna de største byene.

Senterpartiet foreslo i sitt alternative reviderte statsbudsjett i 2017 å styrke barnehusene ved å å gi en ekstrabevilgning på 15 millioner kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag. Dette i tillegg til en økning på 10 millioner kroner til politiets arbeid mot vold og overgrep mot barn.

Vold og overgrep mot barn er brudd på grunnleggende menneskerettigheter og er også et folkehelseproblem. Gjennom budsjettforslagene viser Senterpartiet at vi tar disse sakene på alvor.

Anita Ravlo Sand

Politiadvokat, og medlem kommunestyret Levanger (Sp) og fylkestingsrepresentant i Trøndelag