«Beklageligvis er det mange feil i innlegget til Per Bakke Kristiansen»

Verdalskalk svarer på innlegg om kalktransport.
Debatt

Per Bakke Kristiansen har engasjert seg sterkt i diskusjonen rundt transport av kalkstein fra Tromsdalen til Ørin. I sitt leserinnlegg på Innherreds nettside før jul ber Kristiansen om å bli korrigert dersom noen av påstandene i innlegget er feil. Beklageligvis er det mange feil i innlegget og vi ser oss derfor nødt til å korrigere noen av de alvorligste faktafeilene i hans innlegg.

Verdalskalk har over flere år hatt en dialog med Verdal Kommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å få klarlagt hvilke rammevilkår som gjelder for transport på offentlig vei og i hvilken prosess konsekvensene av økt kalktransport skal håndteres. Begge utredningene fra SINTEF er videreformidlet til de berørte offentlige myndighetene og førstegangsbehandlingen av reguleringsplanen ble utsatt i påvente av SINTEF-rapporten som ble ferdigstilt i oktober 2017. SINTEFs vurderinger av kalktransporten er behørig kommentert i vår søknad om endret utslippstillatelse fra november 2016.Trafikk inngår derfor i aller høyeste grad som en del av grunnlaget og vurderingen både av søknad om endret utslippstillatelse og behandling av reguleringsplan for Tromsdalen.

Kristiansen presenterer også tall for kalktransportens andel av total trafikkmengde, total-lengden av trafikken, totalbelastningen og CO2-utslippene i årene 2017, 2019 og 2030 som overhodet ikke stemmer med realitetene. Som det fremgår av SINTEF rapporten fra 2016 vil transport av 2 million tonn kalkstein utgjøre 8 % av totaltrafikken forbi Lysthaugen basert på trafikktall fra 2015. Kristiansen hevder at transport av 1,5 million tonn utgjør 14%, noe som altså ikke er riktig. Feilen i utgangspunktet medfører følgefeil for de øvrige tallene. Hvordan Kristiansen har regnet seg frem til total-lengden, totalbelastningen og CO2 utslippet har han ikke redegjort for, men dersom disse tallene er basert på feilaktig trafikktall, vil også de være feil. SINTEF har beregnet CO2 utslippet ved transport av 2 og 4 million tonn kalkstein. Hvordan Kristiansen har kommet frem til at vår aktivitet i dag skal stå for 50 % av utslippene når vi bare utgjør 6% av trafikken, er for oss uforståelig.

Det presenteres også tall for de støymessige konsekvensene av kalktransporten som påstås å være hentet fra et utdrag av støyrapporten fra COWI, som ble utarbeidet som grunnlag for den første SINTEF-rapporten. Kristiansen påstår at rapporten viser 6 dB økning fra 1 million tonn til 3 million tonn og bruker dette som grunnlag for selv å anslå ytterligere økning av støynivået ved transport av 4 million tonn. Problemet er bare det at disse tallene ikke kan komme fra COWIs rapport. De beregnet aldri støynivå ved transport av 1 og 3 million tonn og de påviste ikke slike store økninger i støynivå som følge av kalktransporten som det Kristiansen hevder. Beregningene fra COWI viser at den maksimale økningen av støy i et worst- case scenario kun vil bli på ca 3 dB, altså halvparten av det Kristiansen hevder.

I revidert utslippstillatelse for Tromsdalen er begge tabellene fra COWI rapporten tatt inn og det er stilt vilkår til videre støyutredning og gjennomføring av avbøtende tiltak basert på den faktiske situasjonen.

I innlegget hevdes det at Verdalskalk investerte i ny bil for å kjøre 80 tonn på dispensasjon sommeren 2017. Dette vet Kristiansen at ikke stemmer, da han tok opp dette i møte med bedriften og fikk det avkreftet sommeren 2017.

Verdalskalk og Norcem produserer samfunnsnyttige produkter som samfunnet er avhengige av og vi gjør dette innenfor de rammene samfunnet har satt. Det er regler for hvordan utslippstillatelser, reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal gjennomføres. Dette forholder vi oss til og vi bestreber oss på å være så åpne om det pågående arbeidet som vi kan. Som vi også sa i informasjonsmøtet den 2. november, vil vi måtte utrede løsningene til en slik nøyaktighet at vi vet med rimelig sikkerhet hva løsningene vil koste. Vi må også konsekvensutrede de eller den løsningen som er gjennomførbar ut fra et økonomisk perspektiv og det må gjennomføres arealplanprosesser for de valgte løsningene. Felles for alle prosessene er at de er faktabaserte. Derfor er det uheldig at det fremsettes så mange uriktige påstander som det Kristiansen gjør i sitt innlegg.

Geir Olav Jensen

Daglig leder, Verdalskalk AS