Innlegg

«Det pågår en lederstyrt nedbygging av Sykehuset Levanger»

Halvparten av spesialistene på ortopedisk avdeling er nå borte.

I 2013, da dette bildet ble tatt, jobbet det ni spesialister ved ortopedien ved Sykehuset Levanger. I dag er det bare tre igjen i fullt klinisk arbeid. En utvikling som noen har ønsket, ifølge innsenderen.  Foto: Tor J. Friberg

Debatt

Er det mobbing å stille ledelsen åpne spørsmål om nedbyggingen i Levanger er del av en større strategi og plan?

Med hode og hjertet godt plantet i Namdalen har klinikkleder for kirurgisk klinikk med viten og vilje latt være å ta tak i utviklingen, sett flere spesialister og leger i spesialisering (LiS) si opp.

I 2013 jobbet 9 spesialister fulltid på ortopedien ved Sykehuset Levanger. I 2018 er det kun 3 spesialister igjen i fullt klinisk arbeid. I 2016 ble flere «nordtrøndere» operert for hofte og knær utenfor Nord-Trøndelag enn av ortopeder i Helse Nord-Trøndelag.

Det er med stor sorg og fortvilelse vi ser utviklingen ved vår tidligere arbeidsplass. Manglende vilje og evne til å satse på kirurgisk klinikk i Levanger har ført til frafall av både spesialister og leger i spesialisering (LiS).

Ledelsen er advart av Legeforeningen og av spesialistkomiteen i Legeforeningen. Ingen tiltak er gjort. Responsen fra ledelsen er: Mindre elektiv kirurgi, større vaktbelastning, mindre undervisning. Det pågår en lederstyrt nedbygging av Sykehuset Levanger.

Direktør og klinikkleder er godt klar over situasjonen, likevel forholder man seg passiv. Bortsett fra en vikarstafett med kostbare spesialister fra St. Olavs Hospital. Dyktige stafettleger, men uten fast binding til avdelingen eller ønske om fast arbeid ved Sykehuset Levanger.

Flere av oss som har sluttet, har signalisert et ønske om å komme tilbake når ledelsen er byttet ut. Vi ønsker å jobbe ved Sykehuset Levanger, på vår tidligere arbeidsplass hvor pasienten alltid kom først. Den sittende ledelsen gjør ikke det mulig.

I 2017 ble en stor andel av planlagt ortopedi ved Sykehuset Levanger flyttet av ledelsen til Sykehuset Namsos og private sykehus i Trondheim. Planlagte operasjoner er redusert med 24,3 prosent siden 2015. DRG (aktivitet/økonomi) er redusert med 15,9 prosent bare i 2017, som tilsvarer mer enn 15 millioner kroner.

Men til tross for færre ortopeder i 2017 produserte ortopeden i Levanger 3500 DRG poeng mot 2300 DRG ved ortopeden i Namsos.

Hvorfor satses det ikke på Sykehuset Levanger med den desidert største produksjonen per lege og størst pasientgrunnlag?

Ledelsens svar på dårlig ledelse, dårlig styring og 10-talls millioner i underskudd, er reduksjon i antall sykepleiere ved Kirurgisk klinikk i Levanger. Elektivt program er blitt overført fra Sykehuset Levanger til Sykehuset Namsos. Det pågår en lederstyrt nedbygging av Sykehuset Levanger.

Hva gjør ledelsen for Sykehuset Namsos?

Ledelsen har utlyst den sjette overlegestillingen på ortopeden ved Sykehuset Namsos, og har 4 leger i spesialisering. Oppslag i Namdalsavisa av 21.1.18 forteller at «Disse fire namdalske legene er historiske». Fordi de er Namdalinger loves de spesialiststillinger ved Sykehuset Namsos.

Det pågår en lederstyrt oppbygging av Sykehuset Namsos.

I sammenheng med Strategisk Utviklingsplan 2035 for Helse Nord-Trøndelag uttaler Driftsrådet ved Kirurgisk klinikk ved Sykehuset Namsos:

«Nord-Trøndelag har tradisjonelt sett vært inndelt i opptaksområder etter befolkningsgrunnlag: Sykehuset Levanger (2/3) og Sykehuset Namsos (1/3). Disse geografiske og regionale grensene er utdatert.»

Videre: «Sørdelen har stor pasientlekkasje til St Olavs – norddelen vil etter all sannsynlighet utvide sitt opptaksområde når Helgelandssykehuset blir bygget.»

Videre: «Driftsråd vil med dette gi sin tilslutning til plan for byggeprosjekt i HNT; slik det er fremstilt i figur 6 i Strategisk Utviklingsplan. For å kunne ivareta pasientbehandling innen de kirurgiske fagområder frem mot 2035 – akutt og elektivt – er et nytt og moderne bygg med oppgraderte lokaler og utstyr en nødvendighet.»

Våre tidligere kolleger og ledelsen i Driftsrådet til Kirurgisk klinikk i Namsos vil nå endre opptaksområdene til sykehusene, slik at pasienter fra for eksempel Steinkjer (inkl Verran), Snåsa og Inderøy skal reise til Namsos for å få behandling.

De vil at Sykehuset Namsos skal ta over pasientgrunnlaget for Sykehuset Levanger.

Samtidig ønsker de i Namsos også å ta nordfra. De vil ta over en større andel av pasientene i Nordland, selv om det skal bygges et nytt og moderne akuttsykehus på Helgeland!

For å få til begge deler må de bygge nytt sykehusbygg i Namsos, omtalt som Kombinasjonsbygget. For å bygge nytt sykehusbygg i Namsos, hvor folketallet i Namdalen har vært fallende og gjennomsnittsalderen stigende, må det bygges kraftig ned ved Sykehuset Levanger.

Et stort akuttsykehus i Namsos med høy elektiv aktivitet forutsetter at pasienter, leger og sykepleiere flyttes fra Levanger til Namsos. Det pågår en lederstyrt nedbygging av Sykehuset Levanger.

Avviklingen av ortopeden i Levanger er kommet svært langt med dagens direktør og klinikkleder. Vi ser at pasienter fra Innherred flyttes nordover og bort fra Sykehuset Levanger, som er det nest største akuttsykehuset i Midt-Norge etter St. Olavs Hospital. Til tross for at Namsos er lengre unna Trondheim og at Sykehuset Levanger bestandig har vært mer effektivt drevet med faglig svært gode resultater.

Er det mobbing av ledelsen når vi åpent spør om ledelsen har en dato for når de vil forlate sine stillinger så nedbyggingen av Sykehuset Levanger kan stoppe?

Er det mobbing av fredagsskribenten (Trønder-Avisa 2.2.18), når vi åpent sier: Det er menneskelig og yrkesmessig naturlig for noen å føle personlig omsorg for den ledelsen som får kritikk, ta parti med den sak en ikke kjenner og ikke forstår og forsvare den ledelsen som vil lykkes med å gjøre Sykehuset Levanger til et «Titanic» på havets bunn.

Tidligere ansatte leger ved Sykehuset Levanger