Innlegg

Er Helse Nord-Trøndelag på veg mot sitt eget Rock City i Namsos?

«De som skriker høyest vinner. Nå må innherredsbyggen våkne!»

Kombinasjonsbygget med helikopterlandingsplassen ved Sykehuset Levanger ble bygd av Levanger kommune. Nå vil også Namsos kommune reise et bygg for Sykehuset Namsos. Prosessen rundt dette bygget virker uryddig og amatørmessig, ifølge innleggsforfatterne. 

Debatt

Med små og store lokalaviser som informasjonskilde til hva som foregår i Helse Nord-Trøndelag for tiden er det forståelig om leserne stiller spørsmål ved hva det egentlig er som foregår. Som vi har lest i flere avisinnlegg fra både leger og sykepleiere den siste tiden, har avisene tvunget seg frem som fagfolkets arena for å diskutere, i fravær av god intern kommunikasjon under direktør Aas sin formelle ledelse, styrt av kommunikasjonssjef Karlsen. Og hvorfor ikke ha en åpen og offentlig debatt? Det som foregår bør så absolutt bekjentgjøres. En bonus er at åpenheten ser ut til gi økt interesse i lokalbefolkningen for de utfordringer Sykehuset Levanger har. Kanskje vil vi etter hvert også oppleve at Levanger-politikere kommer på banen?


Dagens leder

Namsos kommune vil bygge for sykehuset

Men Namdalsavisa og ordføreren i Namsos tolker styrevedtaket i helseforetaket feil.

Sykehuset Namsos har et velfungerende støtteapparat med engasjerte lokalpolitikere, næringsliv som støtter sykehuset, engasjerte ansatte og befolkningen i regionen. Sykehuset Levanger har i kraft av sin størrelse og den jevne befolkningsveksten i nedslagsfeltet ikke vært truet på samme måte som småsykehuset Namsos, og det er kanskje noe av grunnen til at så mange på Innherred tar sykehuset sitt for gitt. Den tiden er imidlertid over. Det foregår et spill hvor de som skriker høyest vinner og derfor må innherredsbyggen våkne! Den jobben namdalsforkjemperne gjør er prisverdig og har vært med på å sikre eksistensen til sykehuset, men til hvilken pris for pasientene i vårt eget nedslagsfelt?

Den bakgårdsvirksomheten som vi med jevne mellomrom ser konturene av i helsekretser i tidligere Nord-Trøndelag, rett under overflaten, viser seg nå nok en gang tydelig. Og der har etikk, samfunnsansvar, åpne og ryddige prosesser som er etter regelboka havnet stadig lenger bak i bevisstheten. Ortopedene som tidligere stilte spørsmål ved om det pågår en planlagt nedbygging på Levanger til fordel for Sykehuset Namsos, og som nå har sagt opp jobbene sine, er ikke alene om den bekymringen.


Kommunale penger betaler statens bygg

Ikke uproblematisk, fastslår redaktør Roger Rein.

De siste ukene har på nytt planene for et nytt og kostbart sykehusbygg på Namsos dukket opp som sak i mediene - kombinasjonsbygget. Grunnet beskrivelsen «kombinasjonsbygg» er det planlagte sykehusbygget på Namsos til forveksling likt kombinasjonsbygget på Levanger, og dette dras stadig frem som et alibi for prosessen i Namdalen. Forskjellen er bare den at det ikke finnes en eneste sykehuspasient i bygget på Levanger, mens det planlagte bygget på Namsos skal være et komplisert og omfattende sykehusbygg med nettopp pasienter. Tirsdag fikk vi som leser Innherred følelsen av å være vitne til starten på det som ser ut til å bli en opprulling av en mildt sagt uryddig prosess rundt det som nå ikke kan beskrives som annet enn en farse - sykehusbyggfarsen i HNT.

Redaktøren i Innherred gjengir i sin leder 20.2.18 kommunikasjonssjef Karlsen sitt svar på spørsmålet om Namdalsavisa og ordføreren i Namsos sin tolkning av styrets vedtatte strategiske utviklingsplan. To uker før styremøtet 15.2.18 da utviklingsplanen ble vedtatt var namdalsforkjemperne ute i egen avis og la press på styret, knallgode i lobbyisme som de er. Det var en klar forventning fra helsekomiteen i Namdal regionråd (har vi noe sånt på Innherred?), med ordføreren i Namsos i spissen, om at styret skulle vedta planen, og dermed sikre det såkalte kombinasjonsbygget. Kun med et lite forbehold om økonomi. Og etter at vedtaket ble fattet lød overskriften triumferende, «Nå kan jobben for alvor begynne».


Innlegg

«Med respekt styreleder, dette er i beste fall en misforståelse.»

Fem overleger ved sykehuset svarer Alf Daniel Moen.

Mediekampanjen for sykehusbygget i Namsos har vært lang og har involvert mange. Hvilken rolle tidligere redaktør i Namdalsavisa, og tidligere daglig leder i Rock City, og nå kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag, Svein Håvard Karlsen, har hatt i denne kampanjen er interessant. Det har i sykehusets lokalavis Namdalsavisa vært påfallende lite kritisk journalistikk om kombinasjonsbygget. Naturlig nok for en lokalavis, kan man tenke. Lokalpatriotisme er et kjent fenomen.

Men hva er det en kommunikasjonssjef skal bruke tiden sin på, når han er sjef over kommunikasjonen både for Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, om det ikke er å holde befolkningen inne med riktige opplysninger og forventninger? Kan det tenkes at kommunikasjonssjefen ser mellom fingrene når det kommer feilaktig informasjon i avisene, så lenge det gavner saken? Er det urimelig å stille spørsmål ved hvorfor en kommunikasjonssjef ikke går ut og dementerer usannheter og «misforståelser» når en hel lokalbefolkning gjennom media åpenbart forledes til å tro på at sykehusbygget er i ferd med å bli en sannhet? Burde ikke helseforetaket stille opp med gode svar og argumenter når det kommer spørrende leserinnlegg, i stedet for rutinemessig å røyklegge med gladsaker fra Sykehuset Namsos ved enhver antydning til skepsis i avisene? Det er blitt forutsigbart til det kjedsommelige. Man kunne nesten tro at de gode svarene og argumentene ikke fantes? Men nå ser det ut til at noe sannhet allikevel er i ferd med å sive ut:


Innlegg

Styrelederen lover mer satsing på eldre pasienter

Styreleder Alf Daniel Moen sier han tar overlegeutspillet fra Levanger på det dypeste alvor.

For det første er økonomien fullstendig skakkjørt. Hvor mange hundre millioner vil det de kommende årene koste å prosjektere bygget, innrede et ukjent antall operasjonsstuer, oppbemanne, drifte og betale leie? Kan i det hele tatt økonomisjefen ha vært involvert i kombinasjonsbyggsaken?

For det andre er det gjort et så dårlig arbeid med å kartlegge hva helseforetaket har behov for av bygningsmasse, at det ville vært absurd å binde opp så mye kapital i dette bygget på det nåværende tidspunktet. Fødselstallene går nå ned i Namdalen og befolkningsfremskrivinger viser at innbyggertallet går ned i fremtiden. Og hvorfor utnyttes ikke den nåværende kapasiteten bedre før man bygger større? Operasjonsstuene på Namsos står planlagt ubrukte hele 40 dager oftere per år enn på Levanger, skal vi tro avisene. Samtidig sprenges kapasiteten på andre avdelinger uten at det foreligger noen planer om å utvide disse.

For det tredje synes det mildt sagt usannsynlig at Aas og Karlsen kan ha hatt styret og regionforetaket i ryggen da denne kontrakten ble signert i september, kun måneder etter at det ble kjent at HNT var i ferd med å gå konkurs. Har en direktør anledning til å inngå en avtale av denne dimensjonen uten involvering av foretakets eier?

For det fjerde har ingen kommune tidligere fått lov å bygge et sykehusbygg. Det er det staten som skal gjøre. Det har da umulig kunnet pågått en utredning og blitt fattet et vedtak om at dette er greit uten at noen har fått det med seg, før signering av kontrakten ble gjennomført 11.9.17?

For det femte har styret vedtatt en funksjonsfordelingsdebatt hvor en prosjektgruppe skal komme med en anbefaling om hvilke funksjoner som skal fordeles mellom Namsos og Levanger. En annen gruppe skal se på om det er oppgaver sykehusene har påtatt seg som ikke er pålagte, og om disse kan avvikles. Hva om det viser seg at det slettes ikke blir behov for å bygge ut på Namsos? Burde ikke denne debatten konkluderes før man bestemmer seg for å bygge kombinasjonsbygget?

Denne prosessen virker så uryddig og amatørmessig utført at det ikke går an å tro om en tremilliardersbedrift med 3.600 ansatte. Har egentlig eieren av foretaket, Helse Midt-Norge, signalisert at de ønsker utbygging på Namsos? Visste direktørens nærmeste ledere i foretaksledelsen i det hele tatt om avtalen før den ble signert? Har styret i HNT i det hele tatt sett kontrakten?

Redaktør Rein spør i sin leder om Aas hadde ryggdekning for å signere denne avtalen i disse nevnte fora. Svaret på også dette spørsmålet må det kunne forventes at nå kommer offentligheten til syne. Og om namdalingene nå føler seg ført bak lyset er det fullt forståelig, for dette er budskapet Innherred overbragte fra kommunikasjonssjefen da han omsider ble stilt opp mot veggen av en utenforstående avis, og ikke lenger like lett kunne påvirke hvordan sannheten skulle fremstilles: «Namdalsavisa og ordføreren i Namsos tolker vedtaket feil». Kombinasjonsbygget ser altså ut til å gå en høyst usikker fremtid i møte.

Til slutt. Er det litt rart at gruppen som har utformet avtalen, på vegne av sykehusene på Levanger og Namsos, består utelukkende av namdalinger i tillegg til direktøren, og ingen fra Innherred? Og når regionrådet i Namdalen sier at det kun er et forbehold om økonomi som kan forhindre byggingen, er det ikke rart at det ikke tas forbehold om dette også i intensjonsavtalen? Hvem skal dekke utgiftene Namsos kommune har hatt i dette arbeidet hvis helseforetaket må trekke seg fra avtalen?

Å stille kritiske spørsmål til om fellesskapets midler forvaltes på riktig måte er et ansvar som påligger oss alle. Kan vi forvente at administrerende direktør og kommunikasjonssjefen snart begynner å følge regelboka? Nå må også informasjonsvakuumet som har oppstått fylles for det er fullt kaos i foretaket. Det må ikke skje at dette sykehusbygget i Namsos blir det samme for Helse Nord-Trøndelag som det Rock City ble for Namsos kommune!

Leger ved Sykehuset Levanger

PS: Innlegget er forelagt ledelsen i Helse Nord-Trøndelag. De har ikke ønsket å kommentere saken. Red.