Innlegg

Rektorene i Verdal feier ikke mobbing under teppet

Reagerer kraftig på Rolf Ingvaldsens påstander.

Klasserom. Illustrasjonsbilde.  Foto: Kristian Stokdahl

Debatt

Lørdag 24.02.18 har Rolf P Ingvaldsen, professor NU, et innlegg i Innherred, med overskriften: «Mobbing på skolene i Verdal». Det er mye som ikke bør stå uimotsagt her, men Skolelederforbundet i Verdal velger å kommentere følgende sitat:

«I tillegg kommer at i Verdal har rektorene spesialisert seg på å feie mobbing under teppet. Mobbing får derfor fortsette selv om både mobbeoffer og mobbere er kjente personer. Paradoksalt nok, i den skoleledelsen som nå skal ha vært på kurs i anti-mobbing hos Fylkesmannen, inngår trolig flere av under-teppe-feierne. Å sette disse til å rydde opp i mobbing, blir vel litt som å sette en pedofil til å avskaffe pedofili?»

Det som stemmer her, er at rektorene i Verdal har deltatt på fagdager hos Fylkesmannen, med blant annet Erling Roland, professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Rolands fagområde er mobbing, andre atferdsvansker og klasseledelse. Bakgrunnen for samlingene er det nye kapittel 9A i Opplæringsloven. Her blir det slått fast: «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

Skolen og rektor har altså en lovpålagt aktivitetsplikt hvis det varsles om mobbing, eller eventuelt mistanke om mobbing. Det er elevens subjektive oppfatning som skal ligge til grunn for aktivitetsplikten. Når en elev sier at han eller hun blir mobbet, skal skolen øyeblikkelig iverksette tiltak for at eleven skal få det trygt og godt på skolen.

Dersom ikke mobbingen opphører ved de tiltak skolen iverksetter, er det aktuelt å samarbeide med instanser utenfor skolen for at eleven skal få et trygt og godt læringsmiljø. I Verdal kommune er det etablert Beredskapsteam mot mobbing som kan bistå skolene i mobbesaker (teamet er under revidering etter at det nye kap. 9A ble gjeldende). I tillegg har Skolehelsetjenesten/helsesøster kontortid på skolene, og kan være tett på elever i vanskelige og utfordrende situasjoner. PPT og BUP kan bidra både individrettet og systemrettet til å løse innfløkte situasjoner. Barnevernet er også en samarbeidspartner for skolene. De har hjemmel til å gjøre vedtak knyttet til hjemmet som skolen ikke har myndighet til å iverksette. Politiet kan bidra i de mest alvorlige sakene.

Dersom skolen, og eventuelt samarbeidspartnere skissert over her, ikke lykkes med å gi en elev et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene nå melde saken til Fylkesmannen. Dette skal sikre at en elev/foreldre har en mulighet til å få saken sin prøvd av en myndighet utenfor skolen. Fylkesmannen skal da utrede saken, drive fram handling og følge opp. Hvis dette viktige arbeidet ikke blir fulgt opp av rektor, kan skolen få bot. I ytterste konsekvens kan rektor straffeforfølges.

Skolelederforbundet i Verdal kjenner seg ikke igjen i Rolf P Ingvaldsens uttalelse om at rektorene i Verdal feier mobbing under teppet. Mobbing er et stort og komplekst samfunnsproblem, som rektorene tar på høyeste alvor. I dette arbeidet samarbeides det med andre instanser, som også jobber for barn -og unges beste.

Om professorens påstand: «Å sette disse til å rydde opp i mobbing, blir vel litt som å sette en pedofil til å avskaffe pedofili?» - er det ikke annet å si enn at Skolelederforbundet tar sterk avstand fra ytringen.

Lokallagsstyret i Skolelederforbundet Verdal

Kirsten Malmo

Åse Storholmen

Espen Munkvold

Birgit Bremer Mejdal