Innlegg

– Det er feil å tolke forurensingsloven slik Innherred Renovasjon gjør

Egil Lutdal skriver om hytterenovasjon i Levanger - nok en gang.
Debatt

Avisen Innherred hadde 8. mars en fyldig hovedsak om renovasjonsavgiften for husholdningsavfall, basert på svaret vi har mottatt fra Miljødirektoratet på klagen til Fylkesmannen i Nord Trøndelag.

Dette var bare en av to hovedsaker i klagen og i svaret fra Miljødirektoratet.

Den andre delen omhandler Innherred Renovasjons tolkning av forurensningsloven.

Det er feil å tolke denne som et påbud om å innføre innsamling av husholdningsavfall i hytteområdene.

Basert på denne feiltolkningen fra IR, uten at administrasjonen i kommunen har avdekket denne feiltolkningen, har kommunestyret vedtatt å innføre innsamling av organisert husholdningsavfall fra hytteområdene ved Vulusjøen og ved Tomtvatnet.

Svaret fra Miljødirektoratet er et uvanlig klart og entydig svar fra en offentlig etat, og som ikke kan mistolkes.

Sitat (noe forkortet): «Fylkesmannen i Trøndelag har oversendt henvendelser fra to privatpersoner til Miljødirektoratet.

Miljødirektoratets vurdering: Hytterenovasjon. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om det er behov for renovasjonstilbud knyttet til et hytteområde.»

Flere av oss har i flere avisinnlegg argumentert med at det ikke er noen forurensning i våre hytteområder og følgelig ikke noe behov for å innføre egen renovasjonsordning på fjellet, da vi alle tar med slikt avfall heim og leverer det via vår vanlige renovasjonsinnsamling.

Innherred Renovasjon har hele tiden feilaktig hevdet at kommunene er pålagt å innføre slik innsamling med henvisning til forurensningsloven.

Svaret fra Miljødirektoratet bekrefter at slik tolkning av loven er feil.

Det er beklagelig at rådmannen ikke oppdaget denne feiltolkningen, og innstilte ovenfor kommunestyret at de måtte vedta samarbeidsavtalen mellom de 9 berørte kommunene og kommunestyret vedtok og innføre hytterenovasjon på fjellet med felles renovasjonsavgift med disse øvrige kommunene. (Antallet er nå utvidet til 10 kommuner etter at Tydal også ble med på avtalen)

Jeg forventer at saken fremmes for kommunestyret enda en gang, og denne gangen med riktig tolkning av regelverket som en premiss for et nytt vedtak.

Egil Lutdal