Innlegg

Levanger må bli klimanøytral

Debatt

Målsettingen i Stortingets klimaforlik er å bli klimanøytral i 2030. Partiene på Stortinget er enige om at gjennomføringen av Paris-avtalen innfrir dette målet.

Hvor er Levangers plan for å bli klimanøytral?

Levanger Venstre utfordret kommunestyret i møtet 17. desember 2015 under behandlingen av Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018, med forslaget Rådmannen bes igangsette en forstudie om «Et klimanøytralt sentrum». Forslaget ble ikke vedtatt, men vi gir oss ikke! Kommunen mangler en helhetlig plan med målsettinger og tiltak for hvordan Levanger skal bli klimanøytral. Det vil komme statlige pålegg til kommunene om å iverksette flere tiltak. Jo lengre tid det går før Levanger kommune selv jobber ut en plan, desto mer krevende vil det bli å nå målsettingene

Arendal kommune vedtok alt i 2008 å bli klimanøytral, og de har kommet langt i sitt arbeid En erfaring derfra er at det er forholdsvis enkelt å gjøre tiltak som berører det kommunen selv eier, men det er først når også næringslivet og innbyggerne identifiserer seg med målsettingen at en kan lykkes. I 2017 har vi sett hvordan flere aktører i næringslivet har lansert konkrete planer for hvordan deres bedrift skal bli klimanøytral og dermed gi et positivt bidrag til at Norge skal kunne bli det samme.

Næringslivet har forstått, lenge før offentlig sektor, at de må opptre miljøvennlig for å sikre sin framtidige konkurranseevne.

Levanger Venstre mener Levanger kommune må gå fra dagens passive tilnærming til det å bli aktiv pådriver i klimapolitikken lokalt. Vi har tro på at kunnskap og handling nytter. Vi har stor tiltro til at innbyggerne i Levanger vil være med på å gjennomføre nødvendige tiltak for å få til dette. Vi mener Levanger bør bli en foregangskommune på dette området i Trøndelag. Attraktiviteten til kommunen vil garantert øke.

Levanger Venstre

Uttalelse fra årsmøtet