Foreldreutvalget i Verdal har ikke ligget på latsiden

Kveldsvandringen er bare ett av tiltakene de har satt i verk eller engasjert seg i.

To av KFUV-møtene har vært viet utfordringene knyttet til ungdomsmiljøet i Verdal. Et av resultatene ble at FAU ved Verdalsøra ungdomsskole dro i gang kveldsvandringer i samarbeid med Røde Kors. Dette er en ordning de ser for dseg å fortsette med. Her fra en kveldsvandring i februar, hvor Mona Veium (t.v.) Arne Espen Dillan og Inger Lise Aune deltok. Foto: Erlend Aune.  Foto: Erlend Aune

Debatt

Det kommunale foreldreutvalget i Verdal (KFUV) representerer foreldre/foresatte til barn som går i barnehagene og skolene i kommunen. Foreldrene i KFUV blir årlig rekruttert gjennom sine barnehager og skoler.

KFUV kan se tilbake på et skole- og barnehageår med mye engasjement. Blant annet har KFUV i år:

Arrangert fem KFUV-møter ved Verdal rådhus, Kanutten barnehage, Verdalsøra ungdomsskole og Leksdal skole.

Arrangert fem styremøter.

Dette skole- og barnehageåret har samtlige av de 10 skolene i Verdal vært representert ved ett eller flere av møtene.

Det samme har 8 av de 17 private og kommunale barnehagene.

Kveldsvandringer

Fra kommunens side har både oppvekstsjef Frode Kvittem, virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem, virksomhetsleder John Olav Larsen, virksomhetsleder Lars Einar Karlsen, samt kriminalitetsforebyggende koordinator Annette Tiller, deltatt på ett eller flere møter.

KFUV har informert foreldrene om hva det innebærer å være en foreldrerepresentant. Denne informasjonen er også delt digitalt.

To av KFUV-møtene har vært viet utfordringene knyttet til ungdomsmiljøet i Verdal. Temaet har blitt drøftet med foreldre og kommunale ledere.

FAU ved Verdalsøra ungdomsskole har dratt i gang kveldsvandringer i samarbeid med Røde Kors. Dette er trolig en ordning som videreføres neste skoleår, og andre skoler har i KFUV sagt seg positive til å bidra.

I tillegg har KFUV deltatt på 10 møter i Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal kommune, hvorav oppfølging av trafikksikkerhetsplanen, uttalelse til reguleringsplanforslag, gjennomføring av trafikkmålinger, befaringer, ryddeaksjonen «frisikt», samt det å være medarrangør for minnemarkeringen «Lys til ettertanke» har inngått.

KFUV har deltatt på oppstartsmøte for Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Montessoriskolen med

Vedtektene har vært et gjennomgående tema i inneværende skole- og barnehageår, hvor KFUV er tydelige på at en revidering er nødvendig.

Styret har vedtatt at det skal settes ned en arbeidsgruppe i samarbeid med kommunen med sikte på å få vedtatt nye vedtekter høsten 2018. Et forslag til nye vedtekter er allerede utarbeidet av KFUV.

Styret har også vedtatt at Verdals nyeste tilskudd på skolefronten, Volden Montessori, skal få inngå i det foreldrenettverket KFUV utgjør. De private barnehagene har lenge vært inkludert, og da er det naturlig at kommunens første private skole inngår.

KFUV har dessuten jobbet med et åpent brev til politikere og kommuneadministrasjon angående skole- og barnehagestrukturen i Verdal. Det ble pekt på viktigheten av å se oppvekstsektoren samlet. I tillegg understrekte foreldrene betydningen av å bygge et godt miljø mellom skolene som er vedtatt samlet, blant annet ved språkbruk som at de planlagte nyskolene omtales Ness/Vinne og Stiklestad/Leksdal.

Viktig med leksehjelp

Det åpne brevet resulterte i kommunestyrevedtak om at FAU-lederne skal sitte i styringsgruppa for nyskolen for tidligere Ness og Vinne, noe som trolig også vil gjelde FAU-lederne på Stiklestad og i Leksdal.

Foreldrerepresentanter har etter vedtaket deltatt på to dager med befaringsmøter (gjaldt alle fire skolene), samt to styringsgruppemøter (Ness/Vinne).

KFUV har også gitt en oppfordring til kommuneledelsen om at leksehjelp bør være et reelt tilbud til alle elever, også de som er avhengig av buss for å komme seg hjem.

Bedre samarbeid

KFUV har bedt om å få være med i gruppa som har fått mandat til å se på barnehagestruktur. Denne forespørselen ble avslått, men KFUV jobber med å få barnehager til å sende over sine synspunkt på alternativene som skal opp til politisk behandling like etter sommerferien.

KFUV har i en henvendelse til kommunens skoleledelse (inkludert rektorene), sendt et brev med en oppfordring om et mer systematisk samarbeid mellom skole og hjem, hvor det blant annet legges vekt på relasjonsbygging, også foreldrene imellom, og hvor miljøteamet involveres for å sikre gode prosesser og foreldremøter.

Alt arbeidet har vært gjort på dugnad.

Tusen takk for innsatsen!

Tone E. Berg

KFUV-leder, 2017-18