Kino-diskusjonen

«Dette er en utvikling jeg misliker»

Går i rette med både kultur- og næringssjef.
Debatt

Mange har hevdet at kommunal administrasjon har utviklet seg til å bli en mektig politisk aktør i det offentlige ordskiftet. Men at den skulle bli den førende og toneangivende stemmen der kampmidler utvikles til det flaue, med mål om å få gjennomslag for sine særinteresser, det hadde jeg ikke trodd var mulig.

Les også: Rådmann Ola Stene støtter sine medarbeidere. Innleggene var klarert med ham før de ble sendt avisene.


Dagens leder

Lovlig? Ja, men om det er så lurt?

Er det smart av sentrale folk i administrasjonen å tone så klart flagg?

Jeg viser til den pågående debatt om kino og bibliotek i Levanger, der tidligere bibliotekar og nuværende kultursjef Guri Marjanne Sivertsen har kjørt en aktivitet som overgår det meste av opparbeidet kutyme og sedvane der vedrører kommunal administrativ argumentasjon, etter at saksfremlegg og innstillinger er lagt frem for politisk behandling.

Både kultursjef Guri Sivertsen og næringssjef Håkon Okkenhaug har skrevet avisinnlegg der de har argumenter for nytt bygg til kino og bibliotek i Levanger. Kommunestyremedlem Svein Erik Veie synes ikke noe om denne aktiviteten. 
Nå har også næringssjef Håkon Okkenhaug kommet på banen der han ber kommunestyret følge opp slik at bibliotek og kino kan realiseres. Dette er en utvikling jeg misliker. Den kommunale administrasjon bør være langt mer forsiktige med å fronte sine syn i det offentlige rom, etter at en sak er blitt lagt frem og formelt overtatt av politikerne. Når den faglige vurdering er foretatt og administrasjonen har avgitt sin innstilling, skal de folkevalgte utøve det politiske skjønnet – dette oppnås best uten leserinnlegg på leserinnlegg, i tillegg av artikler der administrasjonen utrykker skuffelse dersom deres «faglige vurdering», ikke fører frem.


Som valgt av folket representer jeg «ombudsrollen» og skal følgelig være bindeleddet til innbyggerne i forvaltingen. I denne saken oppleves det ikke som noe folkeønske om en storslått kino og nytt bibliotek (fordi taket lekker). Den økonomiske styringen av de penger kommunen er tildelt fra Staten, samt har tildelt seg selv gjennom eiendomsskatten, er uansett en helt sentral faktor i alle beslutninger jeg tar.

Realitetene er at økonomistyringen i Levanger kommune ikke har hatt den kontroll som den skulle. Store overskridelser innen helse har medført at det blir kuttet i alle områder, herunder har reduksjoner innen skole/oppvekst medført at rektorer offentlig har gått ut og hevdet at det pedagogiske grunnlaget blir svekket.

Oppi dette arbeider kommunens administrasjonen, slik jeg oppfatter det, en målrettet kamp for ny kino og bibliotek, dette til over 100 millioner kroner, med påfølgende økte driftskostnader vi ikke ser omfanget av. At det økonomiske aspektet heller ikke ble tydeliggjort bedre i saksfremlegget til formannskapet (som nå er oversendt kommunestyret), underbygger at ombudsrollen nå må overta fremfor ytterligere administrative argumenter som går på; «har vi råd til å la være?» «Aktivitet vedtas ikke, den skapes» osv.

Jeg ønsker ikke en utvikling av Levanger der flere kutt for de svakeste og økt eiendomsskatt for nyetablerte småbarnsfamilier med «gjeld til pipa», skal finansiere driften av et prestisjeprosjekt innbyggerne ikke har etterspurt eller trenger. Jeg følger ordfører og varaordfører sin godt gjennomtenkte tilrådning og vil si et rungende nei til kino og nytt bibliotek. Jeg vil i stedet arbeide en fortsatt god skole og en styrking av hele helsesektoren i kommunen.


Tilslutt vil jeg takke Magne Johansen for sine utmerkede innlegg til denne debatten og det økte fokus han har satt på saken.

Svein Erik Veie

Kommunestyrerepresentant


I ukas podkast snakker panelet om kommuner og penger. Hvem har det verst av ordførerne Bjørn Iversen eller Robert Svarva? Og hvilke rådmenn sliter mest med økonmien? Jostein Grimstad i Verdal eller Ola Stene i Levanger?