– Det var ingen grunn til «å si i fra» - her er forklaringen på tallet 134 millioner kroner

Knut Hjelmstad svarer på redaktørens bekymring for at kinovedtaket ble gjort på uriktige økonomiske premisser.

Høyres gruppeleder holder fast ved at han har brukt riktige tall om nytt bibliotekbygg.  Foto: Tor Johnny Friberg

Debatt

Jeg kan berolige redaktøren med at det ikke er tilfelle, iallfall ikke i den retning han antyder.

Når jeg har brukt tallet 134 millioner er det ut fra følgende forutsetning fra mulighetsstudien:

Bygging av 3.554 m2 i tre etasjer over bakken. Dette skulle ifølge studien koste 134 millioner. Dette var lånebehovet for kommunen. Som kjent lånefinansieres alle investeringer 100%. (Det går ikke an å trekke ut bare kinoen av et stort prosjekt.)

Det store spørsmålet er om dette er tilstrekkelig!

For Levanger sentrum og sentrumsutvikling er bibliotektomta så viktig at å diskutere bare kino og bibliotek blir helt feil.

Vi vet at kommunen har gitt tilbud på ca. 130 arbeidsplasser til NAV i samme bygg. Dette anbudet er ikke avgjort enda, men uansett mener jeg at tomten bør utnyttes maksimalt og at det bør bygges for fremtidige arbeidsplasser på en så sentral tomt nært jernbanen. I tillegg skal det settes av areal til fellesareal/møterom/kantine. Hvis vi, for å oppfylle arealbehovet legger på to etasjer, hver på 1321 m2 gir dette et ekstra arealbehov på 2642 m2. Normal byggekostnad på kontorarbeidsplasser er 28.000 pr. m2. Da må vi legge til 74 millioner.

I tillegg må det selvfølgelig bygges parkeringskjeller under bygget. Denne parkeringskjelleren bør knyttes sammen med en ny parkeringskjeller under det som i dag er Nedre Torg. Totalt utgjør dette 3.284 m2 ifølge mulighetsstudien. Normal byggepris på parkeringshus under bakken er 14.300 pr. m2. Da må vi legge til 47 nye millioner.

Når bygget er reist vil kommunen ha mulighet til å fjerne all gateparkering på torget. Torget kan rustes opp som en sammenhengende grønn akse fra Sjøparken til Nedre torg. Her kan vi få en grønn oase i sentrum der vi kunne bygd opp en markedsplass for bondens marked og samtidig lagt til rette for martna, tivoli og og evt. festivalplass (Torgfest etc.) Det er selvfølgelig vanskelig å sette en pris på dette, men bruker vi kostnaden til Stadionparken som grunnlag vil jeg anta at dette vil koste omtrent det samme. Stadionparken kostet ca. 35 millioner. Da legger vi til også denne summen.

Totalt er vi nå oppe i 255 millioner. (Jeg sier ikke da at kinoen ville kostet 255 millioner. Konsekvensen av et positivt vedtak ville gitt omtrentlig dette som lånebehov for kommunen)

Hvis vi løfter blikket enda litt og tenker trafikkavvikling i sentrum gir denne løsningen store muligheter. Det er allerede regulert en avlastningsvei fra det som skal bli en ny rundkjøring ved slakteriet/7-eleven langs sidesporet til jernbanen, forbi de utskjelte garasjene og som ender på Nedre Torg. Denne veien vil kunne avlaste mye av trafikken i Kirkegata. Alle som kommer nordfra og skal på jobb i sentrum eller har behov for parkering vil da ledes ned i et nytt parkeringshus. Dette er en løsning som tar vare på både trafikksikkerhet og miljø langs Kirkegata. Trafikken som kommer sørfra vil tilsvarende kunne ledes ned i Halsanvegen og inn i parkeringshuset. Kostnaden for avlastningsvegen kjenner jeg ikke, men denne vil ikke bli billig.

I tillegg er det allerede regulert en avlastingsveg fra Bruborg og ned til Moan. Denne skal kobles sammen med nytt kryss på ny E6. Dette vil også bedre trafikksituasjonen i sentrum og Kirkegata vesentlig. All trafikk fra Bruborgsiden av byen som skal ut på E6 vil da kunne ledes utenom sentrum.

I Plan- og utviklingskomiteens møte den 13.6.18 sak 41/18 – Kummunedelplan for E6 Åsen/Mære hadde jeg følgende forslag:

«I plankartet som skal legges ut på høring skal også et kryss, Levanger nord, planlegges og tegnes inn.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Dette vil også ha stor betydning for å få redusert gjennomgangstrafikken i sentrum. En såpass stor by som Levanger må ha to kryss, et nord og et sør for avkjøring fra E6.

En klok dame, Erna Solberg, bruker å si at alt henger sammen med alt. Sånn er det faktisk også i lokalpolitikken. Vi kan ikke isolere en sak eller et spørsmål som dette til for eller imot kino. Vi må tenke sentrumsutvikling og infrastruktur samtidig som vi har i bakhodet et langsiktig mål for hvordan vi ønsker at byen skal se ut om 50-100 år.

Når vi kjenner kommunens økonomiske situasjon med 2.650 millioner i gjeld og 6 renteøkninger før vi er ferdig med 2020 så er det på tide og sette ned foten og spørre seg selv om det er riktig at kommunen skal fortsette lånefesten.

Kanskje hadde det vært riktig at tomten selges til en seriøs aktør som kunne bygd det kommunen ønsker?

Da kunne kommunen leid areal til nytt bibliotek og Trondheim Kino leid areal til 3 kinosaler…

Jeg har ikke gått i noen felle, men prøvd å bruke den kunnskapen jeg har og sunn fornuft for å komme fram til mitt standpunkt.

Ut fra redaktørens leder er interessen for kommunens økonomi stigende i Innherred. Dette synes jeg er kjempepositivt! Ønsker derfor å komme med et tips:

Hvordan er det mulig at kommunen går fra 100 millioner i overskudd til 52 millioner i underskudd på to år? Hvilke politiske vedtak har vært feil eller gjort på feil premisser? Litt gravejournalistikk fra Innherred hadde vært til hjelp til oss som driver med politikk på fritiden.

Knut Hjelmstad