Innlegg

Arbeiderpartiets nye distriktspolitikk

Viktig er vissheten om at det er menneskene selv som skaper sin egen historie – og ikke de sentraliserende og forskjells-skapende markedskreftene, skriver Arild Pedersen.

Arbeiderpartiets valgplakat fra 1933. Nå utmeisler partiet en ny distriktspolitikk. 

Debatt

Fredag i forrige uke la Arbeiderpartiets distriktsutvalg fram sitt forslag til Arbeiderpartiets nye distriktspolitikk. Utvalgets innstilling inneholder en rekke nye, spennende forslag basert på Arbeiderpartiets sosialdemokratiske verdier, ideer og tradisjoner. I modernisert drakt søker Arbeiderpartiet med dette tilbake til sine distriktspolitiske røtter.

Verdigrunnlaget Arbeiderpartiet bygger sin distriktspolitikk på er at alle skal ha de samme mulighetene til å leve gode liv. Dette er Arbeiderpartiets kjerneverdi. Kampen mot økende forskjeller handler om mer enn arbeid til alle, inntektsutjevning og lik tilgang til helse og skole. Det handler om makt og mulighet til å bygge gode lokalsamfunn og fellesskap der man bor og der man føler seg hjemme.

Stigende avmaktsfølelse i norske distrikter er en del av utviklingen i retning av et Norge med større forskjeller som Arbeiderpartiet ønsker å bekjempe. Norge skal fortsatt være et nasjonalt fellesskap der alle opplever tilhørighet, der alle er med og der folk i alle deler av landet, og alle typer lokalsamfunn, opplever respekt og medbestemmelse i samfunnsutviklingen.

Sentralisering er en sterk internasjonal trend, som vi også ser her i landet. I Norge bor det folk i hele landet. Dette er en viktig verdi i det norske samfunnet som vi må ta vare på. Det trengs politikk og politisk styring som motkraft til sentraliseringen. Her skal Arbeiderpartiet stå i første rekke fordi vi som parti mener at byer og distrikter er gjensidig avhengig av hverandre.

Sosialdemokratisk distriktspolitikk må derfor bygge på en grunnmur bestående av arbeid og velferd. Norge har naturressurser godt fordelt over hele landet. For å utnytte dette på en bærekraftig måte, må vi også ha et mangfold av arbeidsplasser i hele landet. Hvis folk skal bo og flytte til et sted, må viktige tjenester som barnehage, skole og helsetjenester være i nærheten. Trygghet og nærhet til tjenestene er viktig for folk. I tillegg er god kommunikasjon, og desentralisert utdanning, viktig for å nå målene om desentralisert arbeid og bosettingsstruktur.

For debatten Arbeiderpartiet nå skal ta - før endelig vedtak i partiet – ligger blant annet følgende, grunnleggende forståelse til grunn:

1 Tilgang til god digital infrastruktur/høykapasitets Internett er helt avgjørende, både for næringsliv og innbyggere. Dagens innsats for Internett og telefondekning i distriktene er ikke god nok. Det offentlige må ta et langt større ansvar for utbygging av Internett-tilgang i Distrikts-Norge. Arbeiderpartiet mener tilgang på høyhastighets Internett må bli en rettighet på lik linje med strøm.

2 Framtidsrettede arbeidsplasser, basert på ressursene og styrkene til norske distrikter, er forutsetningen for en vellykket distriktspolitikk. Foredling av ressursene våre er nøkkelen.

3 Kunnskap og kompetanse er avgjørende for arbeid og for tjenestetilbudet i hele landet. Da må det gis tilbud om relevant kunnskap og kompetanseutvikling i hele landet.

4 Trygge velferdstjenester nært folk er grunnleggende for bosetting. Arbeiderpartiet vil styrke kommunene og fylkeskommunenes økonomi, slik at tjenestetilbudet kan videreutvikles og bygges ut i hele landet. Vi vil ha en rettferdig fordeling for å sikre likeverdige tjenester.

5 Fylkene kjenner sin lokale næringsstruktur best. Mer beslutningsmyndighet over virkemiddelapparatet må gis til fylkeskommunene.

6 God kapitaltilgang er kritisk for videre utvikling av næringslivet i distriktene. Spesielt gjelder det risikokapital. Her må de statlige virkemidlene få en tydeligere distriktsprofil.

Det er grunnleggende for Arbeiderpartiet å forstå den tiden vi lever i, og gi svar som folk tror på. En stigende uro i Distrikts-Norge, og skjerpede motsetninger mellom by og land, er derfor noe vi tar på dypt alvor. Det er særlig viktig når markedsøkonomier har en innebygd, sentraliserende kraft. Markedskreftene og kapitalismen drar med seg fusjoner og oppkjøp, og makt samles på færre hender. Vi opplever at mens verdiene finnes der folk bor, og skapes rundt om i landet, sitter andre igjen med dem. Større deler av verdiskapningen må derfor bli igjen der den skapes.

Som et sosialdemokratisk parti er derfor Arbeiderpartiet opptatt av at markedskreftene må balanseres av politikk. Samtidig ligger det en sentraliserende tendens også i politikken: Det man kan regne på, får ofte trumfe det som er vanskeligere å regne på. Det er heller ikke gitt at det som er rasjonelt i en sektor er det beste for samfunnet som helhet. Vi må bort fra silotenkningen i politikken og i offentlig forvaltning. En helhetlig og langsiktig tilnærming er derfor nødvendig, om vi skal lykkes. Det er dette som er Arbeiderpartiets adelsmerke: Vi tenker helhet og langsiktighet. Vi er et styringsparti, og ikke et protestparti.

Dette er samtidig et uttrykk for en av de viktigste delene av arbeiderbevegelsens arv: Vissheten om at det er menneskene selv som skaper sin egen historie – og ikke de sentraliserende og forskjells-skapende markedskreftene.

Vi skaper vår egen fremtid. Vi skaper vårt eget land og vårt eget lokalsamfunn gjennom aktive, politiske valg. På få andre politikkområder gjelder dette mer enn nettopp i distriktspolitikken.

Arild Pedersen

Gruppeleder, Verdal Ap