Klima – forvirring på sivilingeniørnivå

– Her ligger det utrolig mye spennende, for miljøretta ingeniører. Men... det må baseres på sannhet og fakta.

Logobilde Nils Georg Leirset 

Debatt

Ove Taranger Nesbø hadde en lang kronikk i Innherred nå lørdag. Temaet er miljø-/naturvern/ klima/ klimatiltak, Han fokuserer på flommen av begreper innenfor området som han mener skaper forvirring.

Dagens spaltist

«Miljøvern finns ikkje lenger»

«Etter ha lese denne teksten vil du framleis vera forvirra, men truleg på eit mykje høgare nivå enn før.»

Innlegget dokumenterer noe forvirring ja, men også en del viktige feil i fakta. Det positive er at et alvorlig og viktig tema åpent bringes på banen!

Han foreslår å fjerne begrepet «miljøvern». En følge av det må vel bli at det statlige organet Miljødirektoratet med hovedkontor i Trondheim må skifte navn igjen. Det er jo ikke mange åra sida det hadde navnet: Klima-og Forurensingsdirektoratet. Deres ansvarsområde er omtrent som før og en viktig del av direktoratets arbeid er klimagassutslipp.

Her er som kjent innført samme regelverk som i EU, ut fra at vi er medlemmer av EØS. All industri med klimagassutslipp må årlig rapportere og eventuelt betale for utslipp som overskrider gitte kvoter. Dette inntil vi eventuelt får ny regjering fra Ap/Sp/SV som jo ønsker å melde oss ut av EØS, noe som trolig vil være svært uheldig for klima.

Miljøverndepartementet må ha ment at «miljøvern» er et overordna begrep, og at klima er noe som sorterer under det. For meg framstår det gamle navnet som mer presist og det tar også et korrekt standpunkt til hva som er aller viktigst i dag, altså klima. Realiteter og sannhet er imidlertid langt viktigere enn ord- og begrepsvalg.

Det som rett nok kan skape problemer innad i miljøbevegelsen og tilhørende forvirring hos tilskuerne (f.eks. Nesbø), er kryssende miljø- interesser. Klassisk naturvern er i konflikt med klimatiltak for å få reduserte klimagassutslipp. I Norge blir nå fine utmarks- og fjellområder ødelagt av gigantiske vindkraftanlegg. Kommer vi «på kjøl» vedrørende klima med å ødelegge så mye natur? Jeg tror i hvert fall ikke det, og da er ødeleggelsene uriktige og unødvendige! Utfordringen vedrørende klima er så enorm at det opplagt trengs andre og mer dyptgående tiltak dersom vi skal unngå den store katastrofen. En kan ta et gløtt på kurven over konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren, se figur. Her er ikke mye reduksjon av stigningstakten for kurven å se. Før den industrielle revolusjon da mennesket levde i bra balanse med moder jord, var kurven relativt flat. Ser en grundig etter kan en ane en ørliten reduksjon i stigningstakten på 1990 tallet. Det stemmer jo bra med tida da Nesbø sier han var aktiv på området. Men, han burde fortsatt! De siste 20 åra har stigningstakten økt på. Homo Sapiens stiger i antall, og vår vestlige levemåte med stort forbruk og store klimagassutslipp brer om seg til hver eneste person i hele verden. Det er en lett begripelig forklaring, og ikke noe å bli forvirra av.

Saken er ikke på veg til å bli løst før denne kurven bikker nedover, altså går mot lavere CO2 konsentrasjon i atmosfæren. For å oppnå det er det ikke nok å redusere menneskeskapte utslipp litt. Alle menneskeskapte utslipp må helt bort, og i tillegg må klimagasser i atmosfæren fjernes. Det er litt av en utfordring, og jeg tror ikke det kan skje uten en «revolusjon», for eksempel en teknologisk revolusjon på energiområdet. Da ser jeg bort fra andre «løsninger», en verdensomspennende atomkrig for eksempel.

Jeg har med dette gleden av å meddele: Den teknologiske revolusjonen for energi er i gang!

Lav energi kjernereaksjon (LENR) er allerede i markedet og tilbys til industrivarme og varmt vann, foreløpig med et energiutbytte varme ut/ el.inn på bare 1,6. Firmaet er Brillouin Corp fra California, USA. Alt tyder på at mye større energiutbytte er mulig. I løpet av kort tid kommer derfor nye metoder for produksjon av rein og svært rimelig energi. Dette kan gjøres lokalt, uten svære kraftoverføringslinjer. Det vil konkurrere ut dagens energiproduksjon som jo bidrar med over 70 prosent av de globale klimagassutslippene. Bruk til transport for eksempel fly, vil også komme etter hvert.

Da får vi håpe at den kollektive makta fra politikk og eksisterende næringsliv (basert på kull/ atom/ olje/ gass/ vann/ vind/ sol) lar det nye slippe til, og ikke stopper det slik de reelt gjorde under Bush senior i 1989! I motsatt fall bærer de ansvaret for at jorda med usvikelig sikkerhet blir ødelagt. LENR- teknologien er nå bra kjent i mange land, og store land som f.eks Kina og Russland ligger i teten. Kina er avhengig av import av olje/gass og har derfor sterke motiver for å få slik teknologi. Dersom de skulle få implementert teknologien først vil det raskt gjøre dem til verdens ledende land. Jeg ser for meg «skyer» av fly med kinesiske kjennemerker som kan holde seg i lufta i ukesvis uten påfylling av drivstoff. Det burde tilsi at vestlige ledere f.eks. Trump, ikke bør stoppe dette her nei!

Selv med en slik revolusjon vil problemene framover vedr klima øke på. Vi må uansett fjerne utslippene både fra brenning av kalkstein og fra landbruket. At kalkstein fra Tromsdalen har høy kalk-renhet betyr slett ikke at den er noe bedre enn annen kalkstein vedr CO2-utslipp. Av en million tonn kalkstein som brennes er klimagassutslippene til atmosfæren 650 tusen tonn. Brent kalk i sement og betong medfører litt tilbakeføring fra atmosfæren, ca 18 % sier Per Brevik i Norcem. Selv om denne tilbakeføringen kan dokumenteres, aksepterer ikke utslippsmyndigheten (Klimadirektoratet) noen reduksjon i kravene, sier han. For annen bruk av brent kalk kan tilbakeføring fra atmosfæren ikke dokumenteres engang, og reduksjon av utslippskravene er bare tom utopi. Alt dette stemmer svært så dårlig med Verdal kommunes klima – og energiplan der utslipp fra brenning av kalk ved NorFraKalk faktisk ikke var medregnet. Og, her var jo Ove Taranger Nesbø forfatter!

Metanutslipp fra drøvtyggere er ikke noe som bare berører rødt kjøtt (storfe, sau). Det gjelder i tilsvarende grad for melk og ost. Hvorfor i all verden skal bare de som har svakest «maktbase» gjennomføre tiltak? Dagens skogbruk i Norge sies av næringa å være svært så positiv for klima. Ved vanlig 60 års syklus og flatehogst er ikke det tilfelle. Dette fordi klimagassutslipp fra hogstflata før ny skog etableres er så store. Skal en få reell klimagevinst av skog må det drives plukkhogst, og/eller skogen må få stå minst dobbelt så lenge før hogging. Dette medfører at biogass fra skogsvirke heller ikke har noen særlig klimagevinst, før tiltak som angitt er gjennomført. Biogass har imidlertid omtrent samme kjemiske sammensetning som naturgass. For naturgass pågår det nå omfattende testing av løfterik teknologi fra Sintef for omdanning til rein hydrogen, og fraskilling av CO2. Forutsatt sikker lagring av CO2 åpner dette noen helt enorme muligheter for Norge som storleverandør av rein energi! Biogass fra skogsvirke som behandles på samme måte vil kunne markedsføres med at den netto tar CO2 tilbake fra atmosfæren. Dette forutsatt at skogen håndteres som angitt vel å merke.

Her ligger det utrolig mye spennende, for miljøretta ingeniører. Men…., det må baseres på sannhet og fakta!

Nils Georg Leirset

Gårdbruker/ sivilingeniør/ miljøverner