– De politikerne som er modige vil sikkert møte motbør først, men dette handler om mot til å se langsiktig

– E6-planen er mangelfull, for ambisiøs og preget av hastverk, mener grunneierne.

Bildet viser en av grunneierne, Fridtjov Skjerve, ved det planlagte krysset i Skogn under bussturen i august. Foto: Håvard Jermstad  Foto: Håvard Jermstad

Debatt

Den 1. oktober gikk høringsfristen ut for planene for ny E6 fra Åsen til Mære. Politikerne i Levanger startet behandlingen av saken i vår og skal behandle saken videre i løpet av høsten. Det er en meget alvorlig og tung sak våre folkevalgte skal ta stilling til. Vanskelige avveininger skal gjøres, tusenvis av sider planmateriale skal gjennomgås, og interesser med ganske så forskjellig ståsted skal bli hørt. Det er et svært stort ansvar våre politikere har for å vedta en plan for hvor ny hovedvei skal gå. En vei som må bli god og helhetlig for alle parter.

Grunneierlaget for ny E6 på strekningen Ronglan – Rinnan har levert sin høringsuttalelse. Vi anmoder kommunen om å sende planen i retur til Statens Vegvesen. Vi frykter en ny firefelts vei med 110 kms fartsgrense vil ødelegge alt for mye verdifull dyrka jord i kommunen, ødelegge og forringe grunnlaget for mange gårder langs traseen.

Den foreslåtte plassering av planlagte kryssene vil i et lengre perspektiv legge til rette for en større utbygging rundt kryssene. Dette vil resultere i at den aller fineste, flateste og beste jorda i Trøndelag vil bli bygd ned. I denne sammenhengen er det grunn til å frykte at det kan skje en flytting av for eksempel Moanområdets butikker inntil kryssene. SVV har allerede signalisert døgnhvileplass for tyngre kjøretøy i umiddelbar nærhet av ny E6.

Vi krever en omarbeiding av planen, gjerne fire felt, men da med 90 kilometers fartsgrense. Dette vil gjøre det mulig å følge mye av dagens trase gjennom kommunen. Det vil også kunne legge til rette for å bygge smartere kryss som sluser mye mer av lokaltrafikk inn på den nye veien.

Vi mener:

1 Planen legger opp til altfor få kryss.

2 Planen er mangelfull mht. lokaltrafikk og utfordringene i Levanger sentrum

3 Planen er svært komplisert og mangler en kortfattet faktapresentasjon.

4 Planen er mangelfull mht. kostnadsberegning, finansiering, bompenger og vurdering av kost/nytteeffekt.

5 Planen er for ambisiøs i forhold til trafikkgrunnlag.

6 Planen er preget av hastverksarbeid, usikkerhet rundt fjellkvalitet og flere antakelser som det kan stilles spørsmålstegn ved, f. eks virkningen av nedlegging av Heirkrysset.

Det er en betydelig risiko for at mye av lokaltrafikken i området Skogn – Verdal vil gå utenom ny E6. Med mindre trafikk på den nye E6, øker sjansen for at man vil få bompenger rundt Levanger sentrum for å betale for ny E6. Det tror vi innbyggerne i Levanger vil reagere på. Det er derfor viktig at flest mulig engasjerer seg i saken ved å påvirke medlemmene av PUK og kommunestyret. Vi kan ikke bygge en ny høyhastighetsvei forbi Levanger som forverrer situasjonen i Kirkegata. Det er meningsløst.

I august hadde grunneierlaget gleden av å arrangere en busstur for medlemmene av Plan og Utviklingskomiteen og kommunens ledelse for å vise hvor ny E6 er planlagt i terrenget. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger, og takker for at politikerne tok tid til å være med. Vi vet at lokale politikere legger ned en stor innsats til det beste for innbyggerne og kommunen, en innsats det ikke alltid blir satt like mye pris på.

Vi håper at politikerne i Levanger nå bruker god tid og setter seg godt inn i konsekvensene av Statens Vegvesens plan for ny E6 Åsen nord- Mære. De av politikerne som viser modighet til å se de langsiktige konsekvensene av planen, kan muligens møte noe motstand i første omgang, men vi er overbevist om at det nå handler om å vise politisk mot. Mot til å se langsiktig.

Levanger er den største landbrukskommunen i det nye Trøndelag og har et produksjonsmiljø blant de beste i landet innenfor flere sektorer. Skal vi velge mat eller fart i et langsiktig perspektiv? Det svaret vil våre lokalpolitikere gi oss i løpet av høsten. Lykke til!

For Grunneierlaget for ny E6 Ronglan- Rinnan

Aksel Stokke

Leder


Verdal Teaterlag fylte 50 år 11. oktober 2018. Tor Haugmark har vært med helt fra starten. Karin Jektvik har skrevet jubileumsboka. De er gjester i Vækka som va. Ordførerne i Verdal og Levanger er skuffet over NAV som valgte å samlokalisere seg i Steinkjer. Vi tar diskusjonen om lokaliseringskamp på Innherre