E6 Åsen – Mære: Tilsvar til Tessem og Haga

Tar gjerne en prat på tremannshånd også.
Debatt

I Innherredsavisen på lørdag retter Snorre Tessem og Arnulf Haga ganske sterk kritikk mot meg pga at jeg har kommet med en litt annen vinkling og synspunkter i debatten omkring reguleringsprosessen for ny E6 gjennom regionen.

Det er vel og bra at saken engasjerer, og det skulle bare mangle, den berører så sterkt enkeltmennesker og samtidig en viktig del av fremtidens samfunnsutvikling, både lokalt, regionalt og sentralt.

Saken er utfordrende og kan samtidig bli konfliktfylt når motsettende interesser møtes, men vi kan ikke stoppe samfunnsutviklingen, den bare kommer, enten vi vil eller ikke.

Er enig i Tessems utsagn om at sunn fornuft er tillatt, og hvem sin fornuft han vektlegger her er vel tydelig, men det handler vel også om hvilket perspektiv en har på saken, og hva fornuften er basert på. Skal ikke gjenta tidligere argumentasjon, men tidslinje, tidsperspektiv sammen med samfunnsutvikling er hva vår «fornuft» baserer seg på.

Det er fra sentrale myndigheter bestilt en utredning av en stamvei med 110 km/t fartsgrense, som nu ligger til kommunal behandling, og signalisert at skal inn i revidert NTP til høsten 2019. Det er en kamp om samferdselsbevilgninger, og her ligger over 13 milliarder i potten for utvikling av regionen. Og risikoen er selvfølgelig at hvis berørte kommuner ikke blir ferdige med reguleringsarbeidene innenfor en tidslinje, så risikerer vi at vi faller ut av prioriteringen i NTP, den risikoen ønsker ikke vi å utsette oss for.

Tidsperspektivet er det neste, en slik stamvei må bygges minimum for et 50 års perspektiv, og da må den tilpasses utviklingsbildet. Det er bare å se 50 år tilbake, utviklingen frem til i dag, og sannsynlig utvikling i fremtiden, med nye teknologier som utvikles raskere enn noen gang. Det tilsier for oss at 4 felts stamvei med 110 fartsgrense er det mest fornuftige i det langsiktige fremtidsbildet. Lokalveinettet må utvikles uavhengig av stamveien gjennom regionen, derfor er videre utredninger av eksisterende trasse med 90 grense lite fremtidsrettet etter vårt syn. Og saksdokumentene belyser ganske godt konsekvensene for tapt landbruksareal også ved en eventuell bruk av eksisterende trasse, så hvor mye mere kunnskap er det mulig å få på dette området.

Ellers har jeg merket meg Tessems engasjement for samfunnsutvikling i tidligere avisinnlegg, og hans ønske om at sentrale myndigheter i større grad bør bruke mere statlige penger for å skape flere arbeidsplasser og flere bedriftsetableringer rundt omkring i landet for å få fart på fastlands Norge, og da er et velutbygd stamveinett et godt grunnlag for å kunne nå disse målene. Der tror jeg vi er enige.

Ellers vil jeg påpeke at jeg ikke «ukritisk har slukt vegvesenets ensidige forslag», som Tessem påstår, ref til mitt innlegg i forrige uke der jeg sier, «flere alternative traseer er utredet og vi ønsker å få sendt alle disse på høring». Dvs. at konsekvens utredede alternativer som aksjonsgruppene på Rinnleiret og Fleskhus har foreslått også må være med ut på høring, samtidig vurdere en fortsatt kryssløsning på Fleskhus. Saken er ikke til sluttbehandling enda, så endelig trasevalg vil komme som en prosess av høringsinnspillene og endelig vurderinger av disse.

Tessem bruker en noe belærende og personlig rettet argumentasjon i sitt innlegg, som jeg velger ikke å kommentere. Ellers har jeg full respekt for hans syn i saken, den er utfordrende og har mange forhold som må avveies opp mot hverandre.

Til Haga vil jeg bare svare at personlige oppgulp som han kommer med hører mere til på en scene enn i en samfunnsdebatt. Jeg kan forsikre han at mitt samfunnsengasjement er langt mere enn bare en «scooterløype», deriblant ny E6 gjennom regionen.

Men en saklig debatt på sak er bare bra, så både Tessem og Haga er velkommen til en prat omkring samfunnsutvikling, det er bare å ta kontakt.

Oddleiv Aksnes

Gruppeleder Verdal Høyre