Innlegg

– Vi vil fremme forslag om at et par nye stillinger i rådmannens stab ikke opprettes

Og heve eiendomsskatten. Sven-Øyvind Bern svarer fellesutvalget for foreldrerådene i dette innlegget.
Debatt

Verdal SV innser at kommunen er i en økonomisk utfordrende situasjon. Kommunen får økte utgifter for å dekke renter og avdrag på de lånene kommunen må ta opp, for å kunne investere i nybygg helse- og skolesektoren. Dermed blir midlene til drift redusert.

Foreldre mobiliserer med fakler for skolene i Verdal

Sterk uro og stor bekymring over varslede budsjettkutt.


Det er viktig for oss å hindre at innsparingene som må gjøres, ikke rammer de samme gruppene flere ganger, f.eks. ved reduksjoner i skole, SFO og skolehelsetjeneste. Vi vil derfor fremme et forslag om at et par nye stillinger i rådmannens stab ikke opprettes i 2019, men utsettes. De midlene som da frigjøres, ønsker vi at skal brukes på en slik måte at utsatte grupper barn og unge ikke rammes flere ganger av sparetiltakene som er fordelt flatt over all kommunal tjenesteyting.

Vi er med på fellesforslaget fra SP, Høyre, FrP, MDG, V og SV i alle punkter, bl.a. om at rådmannen skal legge fram en sak i løpet av våren 2019 om de samlede investeringene og (innsparings)effektene, likeledes at Ørmelen barneskole skal innarbeides i saken. Vi har også foreslått å øke kommunens inntekter ved å heve eiendomsskatten og vil støtte forslag som vil redusere behovet for økte lån.

Alt dette er i overenstemmelse med valgprogrammet vårt for 2015 - 2019: Følk skal bli hørt!

Vi vil samtidig oppfordre alle til å lese nøye igjennom partienes valgprogram ved neste kommunestyrevalg og bidra til at SV får doblet (minst!) antallet representanter i kommunestyret. Vi vil jobbe «For de mange, ikke for de få»!

Sven-Øyvind Bern
Leder, Verdal SV