Innlegg

Nedleggelse av bofellesskap - et klart NEI!

Han varsler allerede mulig anke til Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

Arne Wahlstrøm.  

Debatt

Enhetsleder for Helse - og omsorg i Levanger har bebudet mulig nedleggelse av bofellesskapet for psykisk utviklingshemmede i Marknadsvegen i Momarka.

Det er en kjensgjerning at Levanger kommune sliter enormt økonomisk. Kanskje skyldes det flere års overforbruk av pengemidler til ulike mer eller mindre gode formål. Spesielt tungt er det for Helse - og omsorgsseksjonen som i nærmeste år må spare inn 30 millioner kroner. Nærliggende spørsmål her må være om det er noe galt med budsjetteringen innenfor dette felt.

På et møte forleden fremmer altså enhetsleder for Helse forslag om nedleggelse av Marknadsvegen - med andre ord nedleggelse av boligene til de svakeste i samfunnet - de psykisk utviklingshemmede. Hjemmet for 5 personer, som har levd og bodd sammen i mange år, skal tas fra dem! I FN - konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne , artikkel 19 er det nedfelt: - Å bo hvor en vil - Å bo med hvem en vil - At en ikke skal måtte bo i en spesiell boform - At en skal få tjenester der en bor.

Med retten til å bo hvor en vil, mener en ikke at personer med funksjonsnedsettelser har større rettigheter enn andre, men at de har de samme rettigheter til å gjøre de samme valgene som folk flest gjør. Samfunnet har en plikt for å tilrettelegge slik at konvensjonen kan etterleves. Konvensjonen er ny, men rettighetene eksisterte lenge før noen tenkte på å utforme en egen konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tvangsflytting er følgelig ikke tillatt.

Mulig tanker om flytting av bofellesskapet i Marknadsvegen må Levanger kommune se bort i fra. Inndekning i budsjett i helsesesektoren må finnes på andre steder enn å fjerne hjemmet til de svakeste i samfunnet. Hensynet til trivsel og trygghet er særlig viktig for denne gruppe mennesker.

Vi - verger og pårørende for brukerne i Marknadsvegen - vil sterkt gå i mot en nedleggelse av bofellesskapet. Vi mener det er en meningsløs tanke å fjerne det trivelige hjemmet. Godt er det at vi, eventuelt vedtak om nedleggelse, har ankemulighet overfor Fylkesmannen og om nødvendig Sivilombudmannen.

Arne Wahlstrøm

Verge