Debatt

Om ny E6 i Levanger

Vi kan ikke investere så stort uten at det gir gevinst for Innherred.
Debatt

35 nåværende og tidligere beboere i Gilstadlia sendte inn felles høringsuttalelse i forbindelse med ny E6 gjennom Levanger.

Utbedring av eksisterende E6 mener vi er det mest fremtidsrettede alternativet for ny E6 på de fleste strekninger, spesielt på strekningen Hottran – Heir, fordi:

Vern av matjord: Ny E6 må ha vern av matjord som høyest prioritet.

Klimaendringer gjør fokus på vern av matproduksjon enda viktigere. Fokuset på jordvern og matsikkerhet er sterkt økende i verden. Analysene av klimaforandringene viser at vi kan forvente nedsatte muligheter for matproduksjon. I Norge må vi øke sjølforsyningsgraden, ikke redusere den. Stortinget vedtok høsten 2015 å skjerpe sin jordvernstrategi, nettopp på grunn av at Norge har svært lite dyrka jord og lav sjølforsyningsgrad.

Mye av arealet som foreslås bygget ned med ny E6-trasé er god kornjord. Kun én prosent av Norges landareal er jord det er mulig å dyrke korn på. Der ny E6-trasé er foreslått har vi Trøndelags beste jordbruksareal, Trøndelags kornkammer. 1500 mål dyrkajord går med på hele strekningen, og minst 500 mål i tillegg dersom man regner med oppstillingsplasser og nytt lokalveinett. Videre vil landbrukseiendommer bli oppdelt dersom ny E6 legges utenom dagens E6-trasé. Det fører til at enda mindre av matjorda blir drivverdig.

Utbedring av eksisterende E6 til 3 eller 4 felt motorvei med hastighet opp mot 90 km/t, er fullt mulig på de fleste strekninger, og vil spare mer matjord enn ved å velge helt ny trasé med høyere hastighet, få kryss og større omlegging av lokalveinettet.

Mer nytte for pengene: Hvorfor skal innbyggere i Levanger betale dyrt i form av bompenger for en gjennomgangsvei? Det er mer i nasjonens interesse å bevare matjord enn å kunne kjøre på vei med større hastighet. Ny E6 med god, nasjonal standard kan vi likevel bygge.

Det må bli langt billigere å utbedre dagens E6 enn å bygge en helt ny trasé. Vi er usikre på om vegvesenets tallmateriale omfatter alle kostnader som for eksempel større omlegging av lokalveinettet og nye kryss dersom ny trasé velges.

Vi kan ikke investere så stort uten at det gir gevinst for Innherred. Det må også være innbyggerne her vi bygger for, ikke bare gjennomgangstrafikken. Det er tross alt lokaltrafikken som utgjør den største andelen av trafikken på dagens E6.

Trafikken vil øke betraktelig gjennom Levanger sentrum dersom det bygges ny E6-trasé og Heirkrysset fjernes fra E6.

Det å benytte dagens trasé på strekningen Hottran – Heir innebærer fortsatt E6-kryss på Gråmyra, og at dagens toplans-kryss ved Moankrysset utbedres og benyttes. Dette gir større muligheter for å utvikle dagens eksisterende næringsområder på Gråmyra og Moan, og gir en bedre tilgjengelig både til ny E6 og til sentrumsområdene på Skogn og Levanger. Å beholde dagens tre toplanskryss på strekningen, og ikke bygge nye, vil være positivt med tanke på å spare dyrka jord. I tilknytning til slike kryss vil det alltid bli bygget ut næringsarealer med servicefunksjoner. Det er en bedre samfunnsøkonomisk løsning å beholde det som allerede er bygget i stedet for at mer jordbruksareal blir nedbygget.

De pengene vi sparer på å modernisere eksisterende E6, istedenfor helt ny trasé, vil kunne brukes på opprustning av jernbane og sjøtransport.

Det er utrolig at planlegging av ny E6 skjer uten samkjøring med utbygging av jernbanen, og uten hensyn til den nye teknologiske utvikling som utvilsomt vil påvirke transportsektoren og behovet for veibane.

Miljøtunnel forbi Nossumhyllan: Bygging av miljøtunnel som går forbi Nossumhyllan er mulig, og vil minske støy og forurensning betraktelig for beboerne i nærheten.

Samtidig kan dagens farlige påkjørsel og avkjørsel til/fra eksisterende E6 legges om eller utbedres.

Grunnforholdene i Nossumhyllan har vært tema, men er ikke verre enn mange andre steder i Trøndelag.

Bomiljø i Gilstadlia: Det ene alternativet som foreslås går i en helt ny trasé på strekningen Hottran – Moan/Heir. Dersom dette alternativet velges vil det bety at grenda vår i Gilstadlia vil få en dominerende motorvei med stiv linjeføring tvers gjennom et vakkert kulturlandskap. Landskapet vil påvirkes sterkt av en slik vei som skjærer gjennom det åpne landskapet.

Nærmiljøet og bokvaliteten vil bli skadelidende. Nabokontakt vi har i dag vil bli vanskeliggjort ved at motorveien vil dele grenda og bebyggelsen i to. Beboernes bruk av nære friområder vil påvirkes negativt ved at friområdene blir vanskelig tilgjengelig.

En ung gårdbruker som nylig har overtatt familiegården i Gilstadlia, mister sin beste kornjord dersom ny E6-trasé blir lagt her.

Beboere i Gilstadlia