– Eldre bør få minst en times aktivitet hver dag

– Det dreier seg først og fremst om å organisere frivillige ressurser, skriver Anne-Brit Skjetne.
Debatt

Livet i sykehjem, er for svært mange preget av passivitet, inaktivitet og kjedsomhet. Det er også situasjonen for mange eldre med heldøgns tjenestetilbud i omsorgsbolig eller i eget hjem. Det er lett å skjønne hva slike livssituasjoner fører til. Tap av livsmot, tap av helse og en kortere vei mot livets endelige sluttpunkt.

I den offentlige diskusjon omkring eldreomsorg er kvalitet på omsorgen fått for lite fokus.

Mattilbud til eldre med omsorgsbehov f. eks. Vi har lest om eldre ikke får servert mat etter to-tre-tida om ettermiddagen p.g.a. ressursmangel og arbeidstidsorganisering for personale. Etter at en sykeheim på Gjøvik viste veien og muligheten for matservering senere på dagen uten å øke personalressursen, har mange fulgt etter. Matkvalitet er et annet tema som har økt fokus for tiden. Heldigvis!

Avhengighet av andres hjelp skaper lett en situasjon der du føler at du blir fratatt selvrespekt og egenverd. Uansett hvordan den enkelte hjelper ter seg mot den hjelpetrengende, så ligger ydmykelsen i selve situasjonen. Du mestrer ikke de nødvendige praktiske gjøremål selv lenger.

Derfor er det viktig at en får opp systemer/tiltak som kan gi den enkelte hjelpetrengende en følelse av å bestemme over eget liv.

Levanger Venstre vil derfor arbeide mot sentrale og lokale myndigheter med følgende tiltak:

Eldre bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen og stimulere sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt fellesskap. Den eldres egne ønsker skal dokumenteres og avtales.

Med nedstenging av institusjonsplasser og bofellesskap i Levanger kommune på grunn av budsjettoverskridelser, vil mange sikkert ryste på hodet til et slikt forslag.

Erfaring fra andre kommuner som har prøvd dette tilsier at det først og fremst dreier seg om å organisere frivillige ressurser.

Regjeringens reform «Leve hele livet» har aktivitet for eldre som programområde. Kommuner som arbeider i tråd med reformen vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. Derfor haster det med å komme i gang.

For Levanger Venstre

Anne-Brit Skjetne

styreleder