Innlegg

– Trist

Dette forslaget ble ingenting av.

Dette var forslaget til et nytt bygg for bibliotek og kino. Men kommunestyret sa nei i fjor høst.  Foto: Tor Johnny Friberg

Debatt

Kinoen der milevis med filmruller i både svart/hvitt og farger er blitt vist i over 100 år er nå over i historien. Et enestående kapittel i Levangers kulturhistorie er over. Levanger – byen med over 20 000 innbyggere er uten et kinotilbud. Det er det flertallet av politikerne i kommunestyret som har bestemt. Triste greier.

Den viktigste avgjørelsen ble tatt under kommunestyremøtet den 5. september i fjor. Der stemte 16 for at kommunen skulle bygge nytt bibliotek og kino på bibliotekstomta, mens 19 stemte mot rådmannens innstilling, de fleste av dem med bostedsadresse ganske langt unna Levanger sentrum. Hvorfor ble avgjørelsen slik? Jo, gjennomgangstemaet blant motstanderne var ganske enkelt: Vi har ikke råd! Triste greier. Men vi har egentlig aldri hatt råd om en ser historisk på det. Dette med kino og bibliotek var oppe i kommunestyret første gang i 1972 etter forslag fra Arbeiderpartiet. Men nei, - vi har ikke råd! Saken har vært debattert mange ganger senere også, men svaret har hver gang vært det samme: Vi har ikke råd! Økonomien må på plass før vi kan investere, er det blitt hevdet. Vi må prioritere alt det andre først. Vi har ikke rom for flere investeringer. Triste greier. Det har har hele veien handlet om å se verdien av kultursatsing og hvilke muligheter en slik satsing på en ny kulturarena vil kunne ha for utviklingen av samfunnet på mange områder.

At kommunen i høst var i en vanskelig økonomisk situasjon var noe alle var klar over og tok innover oss. Enkelte ga i kommunestyremøtet uttrykk for at situasjonen var så svart at disposisjonsfondet på omlag 100 millioner sikkert ville bli halvert før året var omme. Det har ikke skjedd, - tvert imot, det er blitt styrket, blant annet takket være meget streng budsjettdisplin i etatene. Tiltakene som ble iverksatt har stort sett virket, til tross for at det også har smertet på mange måter. Men endring krever ofte smerte, også i organisasjoner. Levanger kommunes økonomi er ved årsskiftet friskmeldt, selv om vi fortsatt har stor gjeld.

Noen politikere trodde også at om vi sa nei til å investere i kino og bibliotek så ville det bli mer penger til nettopp drift av skole og helseinstitusjoner. Det er feil. Det er forskjell på investerings- og driftsbudsjett.

Å bygge et bygg med bare rom for kino og bibliotek blir helt feil, ble det også hevdet i debatten. Det var heller ikke planen. Saksframlegget ga klare meldinger om hvilke muligheter og rom det var for andre aktiviteter i et planlagte nybygget. Og Trondheim kino skulle drifte kinoen.

Noen lar seg overbevise av ideologi og andre av økonomi, hevdet en av mine partifeller. Må det, eller bør det, være en motsetning her?

Ideologi er et helhetlig tankesett av politiske eller filosofiske teorier om hvordan samfunnet bør styres. Her dreier det seg om overordnede tanker basert på grunnleggende verdier om hva som er viktig i et samfunn. Det er noe enhver politiker bør være seg bevisst. Her går det politiske skillelinjer. For oss som støttet rådmannens innstilling er det klart at vi gikk inn for den fordi vi hadde (og har) tro på at et nytt kino- og biblioteksbygg ville bety noe positivt for alle innbyggerne i Levanger kommune, både barn, ungdom, eldre, etnisk norske og flyktninger, for utviklingen av Levanger sentrum og byens renommé. Samtidig hadde vi selvfølgelig en klar forståelse av kommuneøkonomien og de utfordringer den sto ovenfor i september i fjor. Vi kjente imidlertid på at vi bare ikke hadde råd til å la være med tanke på de utfordringer levangersamfunnet sto og fortsatt står overfor med tanke på behovet for sosiale møtesteder for ulike befolkningsgrupper i samfunnet vårt, og for å legge til rette for gode kulturarenaer som både bibliotek og kino er. Og det ikke for å, som varaordføreren uttrykte det: Ødelegge for kinotilbudene i Verdal og Stjørdal! Det handlet om å satse på noe vi hadde tro på.

Et nytt kino- og biblioteksbygg vil selvfølgelig ikke løse alle våre samfunnsproblemer og utfordringer som kommune, det være seg narkotikaproblemet blant de unge eller mangelen på næringsaktivitet i sentrumsområdet, men vil likevel kunne bidra positivt i den retning. Det er noe jeg og flere med meg hadde og fortsatt har tro på. Dessuten: kultur er noe vi har grunnleggende behov for.

Men nå er det imidlertid slutt på å vise kino i Levanger by. Triste greier. Hvor lenge skal vi vente før vi får på plass et nytt kino- og biblioteksbygg i Levanger sentrum? For det må vi jo bare få. Ellers er det bare triste greier.

Kai Lennert Johansen

Arbeiderpartiet