Jeg tror ikke det er mulig å kombinere ulv og beitebruk

Ulvehysteriet har preg av en arts forrang foran mange andre, mener skogningen.
Debatt

Jeg er grunnleggende uenig i Adrian Skagens resonnement rundt at artene i Norge vil tjene på å gjeninnføre ulv. Et av mine hovedpoeng i denne sammenheng er studier fra bioforsk, som blant annet Ellen Svalheim har vært ansvarlig for.

Hele 685 ulike arter, 29 prosent av artene på rødlista, påvirkes negativt ved gjengroing som følge av opphørt eller redusert beite og slått i kulturlandskapet, forteller Svalheim. Den største konsekvensen dersom slåttemarka forsvinner, er derfor tap av biologisk mangfold.

Debatt

Nasjonalitet har ingenting å gjøre med ulvedebatten

Mister vi vårt forhold til naturen er det synonymt med vår egen dommedag.

Ulven er bare en art, og den er heller ikke truet – allikevel får den status som selve symbolet på barbariet i ødeleggelse av det biologiske mangfoldet. Som så ofte før når ideologi får fortrinn, og hyler høyest er tapet for naturen større. Man vil altså ikke ved en gjeninnføring øke det biologiske mangfoldet, men heller svekke det som følge av redusert beite og slått.

Ulvehysteriet, har preg av en arts forrang foran mange andre – og viser en forakt for en tusenårig utnyttelse av en av de største ressursene vi ikke kan utnytte på annen måte, nemlig graset i fjellet. Det er kortreist, miljøvennlig, kulturelt forankret – og viser respekt for så vel mennesker som dyr. Jeg tror ikke, basert både på tapstall pr i dag, og historiske erfaringer at det er mulig å kombinere ulv og beitebruk. Jeg er derfor for at vi ikke har ulv i Norge.

Lars Waade

Skogn