– Ulven har vært i norsk natur i alle år - jeg er mer i tvil om hvitsauen hører til

Skribenten etterlyser uhildet forskning, fra andre enn Norges Bondelag.

Logobilde Torbjørn Tanem 

Debatt

I løpet av den siste tiden har to meningsberettigete personer i Levanger tatt til orde for utryddelse av ulv i Norge. Ja, de skriver om utryddelse, ikke strammere regulering.

Jeg tror ikke det er mulig å kombinere ulv og beitebruk

Ulvehysteriet har preg av en arts forrang foran mange andre, mener skogningen.

Lars Waade påpeker at redusert beitenæring fører til redusert biologisk mangfold. Ulven blir her sittende med ansvar og skyld, og fjerning av ulv vil berge bestanden av andre truede arter.

Jeg kan ha respekt for at man ikke ureflektert skal gi noen arter «forrang», men noen motforestillinger må likevel framsettes. Betyr da dette at vi også burde ha fått utryddet jerv, bjørn, flått og fluemark? Disse vil da også være en like stor trussel mot beitenæring og natur.

– Utrydd all ulv fra Norge

Klar tale fra levangsbyggen.

Er ulven et fremmedelement? En innvandret ødelegger? Svaret er nei. Ulven har vært i norsk natur i tusenvis av år. Det har vært registrert ulv jevnlig i Norge de siste 100 år. Det har vært noen få perioder hvor den nesten har vært utryddet. Jeg er litt mer i tvil om hvitsauen «hører til».

Vi har et ansvar for rovdyr, basert på Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Disse bestemmelsene bygger på et verdisyn som tilsier at de aller fleste skapninger har livets rett. Det må derfor være høyst sterke argumenter til for å forsvare at Norge skal utrydde rovdyrene.

Hva gjør man med dette i andre land? Hvorfor er Norge så dårlige til å beskytte enkelte beitedyr med gjerder og gjeterordninger? Kan vi stole på at det er hensynet til disse andre utrydningstruede artene, og ikke økonomiske motiver, som er drivkraften bak slike forslag? Har disse artene også historisk vært truet, altså i tider hvor beitenæringen neppe har vært så stor som nå?

Finnes det forskning som viser at beitenæringen i Nord-Trøndelag ligger i knestående, og at det er rovdyrene som har skylden? Og da mener jeg forskning som er såpass uhildet at den ikke presenteres av Bondelaget.

Torbjørn Tanem