– Etappevis drift i Tromsdalen betyr mer forutsigbarhet

– Det er vel også noe Naturvernforbundet ønsker, skriver han.
Debatt

Gunnar Gustad har i flere leserinnlegg stilt spørsmål ved behovet for reguleringsplan med et langt tidsperspektiv, sist i Avisa Innherred 19.01.19.

Hovedhensikten med kommunedelplan og reguleringsplan for Tromsdalen, er nettopp å planfeste hvilke deler av forekomsten som skal utnyttes i et langsiktig perspektiv. Naturvernforbundet, lokalt og på fylkesnivå, har tidligere vært veldig tydelige på at de ønsket en langsiktig plan for kalkvirksomheten i Tromsdalen.

Kalkforekomsten i Tromsdalen er av NGU klassifisert som internasjonalt viktig og som en av de 5 viktigste mineralske forekomstene i Norge. Hovedhensikten med kommunedelplanen fra 2013 var å planfeste de geografiske rammene for utnyttelsen av kalksteinsforekomsten i Tromsdalen på lang sikt. Den reguleringsplanen som skal sluttbehandles nå, er svar på bestillingen fra Verdal Kommunestyre.

Under behandlingen av kommunedelplanen i Komite Plan og Samfunn ble det fremmet utsettelsesforslag fra Arbeiderpartiet. Forslaget var blant annet begrunnet med behovet for rekkefølgebestemmelser for av etappevis utvidelse av dagbruddet. Selv om planen ble behandlet, har Verdalskalk likevel valgt å svare opp dette forholdet før kommunestyrets behandling 28.01.19. Vi har derfor denne uken, oversendt et notat til kommunestyrets representanter og administrasjonen i Verdal kommune, som viser en etappevis utvidelse av bruddet i Tromsdalen. 

Verdalskalks drift forutsetter en gradvis utvidelse av bruddet i Tromsdalen. Dette var også intensjonen i reguleringsplanen som ble fremmet, selv om vi ønsket fleksibilitet rundt hvilke områder som skulle åpnes først. Det er knyttet store kostnader til jordavdekking, omlegging av infrastruktur og arkeologiske utgravinger før nye områder kan åpnes. En rask, omfattende utvidelse av bruddet vil verken være bedriftsøkonomisk mulig eller driftsmessig ønskelig fra vår side.

Vi håper at en tydeligere etappevis utvidelse kan bidra til mer forutsigbarhet både for kommunestyret og innbyggerne i Verdal. 


Geir Olav Jensen

Daglig leder, Verdalskalk