Status for fastlegeordningen i Levanger - svar til Skogn pensjonistlag

– Dere har rett i at fastlegeordningen er i krise.
Debatt

Vi vil starte med å takke Skogn pensjonistlag for deres engasjement rundt fastlegeordningen og spørsmålene de stiller i Innherred 24. januar

Dere har rett i at fastlegeordningen er i krise, både på nasjonalt nivå og i Trøndelag. Kommunen deler deres forståelse av fastlegefunksjonen, og viktigheten av denne. Jeg vil nedenfor forsøke å besvare deres spørsmål på best mulig måte.

Status Trøndelag: Per i dag er det nærmest umulig å rekruttere til fastlegehjemler på ordinært vis. Det gjelder både veldrevne praksiser hvor fastleger slutter og nyopprettede fastlegehjemler, både i bygd og by. For å rekruttere nye fastleger ser en at det må utlyses fastlønnede stillinger eller på annen måte tillempes betydelig i forhold til hva som er vanlig praksis, for eksempel ved kostnadsdekning. Nabokommuner erfarer store utfordringer, og enkelte kommuner har ubesatte fastlegehjemler.

Status i Levanger: Levanger har et relativt ungt fastlegekorps. Gjennomsnittsalder er 43 år og 15 av de 20 fastlegene er spesialister i allmennmedisin. Ingen er over 60 år. Per i dag er det ca 250 ledige plasser på fastlegelistene. Vi har hatt liten avgang og god stabilitet blant fastlegene i Levanger kommune de siste årene. Likevel har også vi hatt vansker med å skaffe vikarer når det har vært behov for det. Det har også vært nødvendig å utlyse fastlønnede stillinger for å få kvalifiserte søkere til nye hjemler i 2017 og 2018. På Åsen har det vært mangel på stabilitet på den ene fastlegelisten, fordi ingen ønsket å overta praksisen på varig basis. Vi er nå i en prosess for å bedre situasjonen der. Alt tatt i betraktning vet vi at det i løpet at kort tid kan bli vanskelig om fastleger skulle velge å slutte i sine stillinger og at vi som kommune er sårbar.

Overordnet strategi på nasjonalt nivå: I dag er normen at en fastlege i full stilling skal ha 1500 pasienter på sin liste. Dette tallet er uendret fra etableringen av fastlegeordningen sommeren 2001. Fastlegeoppgavene har økt jevnt og trutt de siste årene. Som en følge av dette jobber fastleger mer enn før (ca 55 timer per uke) til tross for betydelig kortere pasientlister (ca 1100 pasienter). Legeforeningen og KS er i tett dialog med sentrale myndigheter for å endre avtaleverket og bedre rammebetingelsene for fastlegedrift. Målet er at fastleger skal kunne ha færre pasienter på sin liste ved full stilling og mer tid til hver pasient. Man ser også på mulige endringer i pålagte oppgaver og endret kompensasjon for driftskostnader.

Lokale tiltak: Sentrale endringer tar tid. Vi som kommune må derfor jobbe hardt i mellomtiden for å

Beholde våre nåværende fastleger

Styrke rekruttering av nye fastleger

Både 1) og 2) er svært viktig. Vi er i nær dialog med fastlegene for å bidra til å bedre/lette deres arbeidshverdag. Vi har allerede iverksatt flere konkrete tiltak og jobber kontinuerlig videre med dette. Det skal i løpet av nærmeste halvår utarbeides en plan for legetjenester der fastlegene og brukere skal involveres i prosessen.

Det beste rekrutteringsverktøyet vi har er å bedre arbeidsvilkårene/forholdene for våre fastleger. De er de viktigste ambassadører for potensielle framtidige fastleger. Flere fastleger i kommunen er også involvert i den nye desentraliserte legeutdanningen (NTNU Link) som er lagt til Helse Nord-Trøndelag og Levanger, hvilket også representerer en viktig rekrutteringsarena.

Fremtidsvyer: Fastlegeordningen vil være under press de nærmeste årene. Levanger kommune er pliktig å levere gode helsetjenester, inkludert fastlegetjenester. Vi vil arbeide hardt for å få til gode lokale løsninger parallelt med at det jobbes sentralt med overordnede rammebetingelser. Dialogen mellom fastlegekollegiet og kommunen er god. Vi er så langt i en heldigere posisjon enn mange andre kommuner, men likevel sårbare. Med kontinuerlig, målrettet og konkret arbeid opp mot stabilisering av eksisterende fastlegekorps og rekruttering av nye fastleger, er grunnlaget for å lykkes til stede.

Tommy Aune Rehn

Kommuneoverlege Levanger

Per Anders Hoven

Fastlege og tillitsvalgt for legene i Levanger