Vi aksepterer første utbygging, men ikke den andre

Flere bypatrioter sier sin mening.

Slik kan «Sjøgata brygge» komme til å ta seg ut fra Sjøgata. Illustrasjon: Arcon Prosjekt AS 

Debatt

I det vi sier til Asbjørn D.K. Eklos avisinnlegg i Innherred 15. januar vil vi be arealplanenheten og politikerne i Levanger om å begrense utbyggingen i Sjøgata til første byggetrinn, da dette området er regulert til boligbygging/næring.

Utbygging av andre byggetrinn strider mot dagens reguleringsplan, og det er dette innbyggerne i Levnager er motstandere av.

I den nåværende plan er dette området regulert til parkering. Denne har en makshøyde på kote 4.3 til dagens høyde på gatelegemet i Sjøgata.

Dagens reguleringsplan ivaretar Levanger innbyggeres fine utsikt ut fjorden. Parkeringsareal i bynære områder er en begrensning for næringsvirksomheten i Levanger sentrum. Bare i Sjøgata er det fjernet 50 parkeringsplasser de siste årene.

Vi forventer at argumentene fra Stiklestad Eiendom vil være at «hvis vi ikke får det som vi ønsker er utbygging ulønnsom».

Ut fra opplysninger vi har fått, vil en utbygging av første byggetrinn med 27 leiligheter gi utbygger en betydelig fortjeneste. Da har man også tatt hensyn til kostnadene med å rive de gamle byggene.

Hvis ikke Stiklestad Eiendom vil gå videre med en utbygging av bare første byggetrinn, er vi sikre på at andre utbyggere vil ta over prosjektet.

Flere bypatrioter