Krav til etapper gir ingen fremtidig styring

– Den styringen ble borte med planen som vedtatt i 2013, påpeker de.
Debatt

Etter å ha overhørt to en halv times debatt i Verdal kommunestyre om forskjellige måter å utsette et vedtak om Reguleringsplan Tromsdalen på, er det kanskje tid for ettertanke?

Helt fra at saken om nye planer i Tromsdalen ble forberedt av daværende rådmann Rudolf Holmvik i 2007 med såkalt «Masterplan for Tromsdalen», og at dette materialiserte seg i oppstart av «Kommunedelplan Tromsdalen» i juni 2010, har vi som bor midt i planområdet levd i den uavklarte «limbo-situasjonen» som planprosessen har medført. Prosessen skulle nå endelig avsluttes, men består på ubestemt tid etter kommunestyrets utsettelse i går 28.januar 2019. Opprinnelig intensjon bak planene var visstnok å gi forutsigbarhet i 100 års perspektiv for Norcem og Verdalkalk, og ble også sagt å skulle gi forutsigbarhet for oss. Javel, hva skulle vi da reelt gjort i denne perioden, skulle vi sluttet å drive gården kanskje? Det måtte opplagt vært det logiske, dersom det da ikke hadde kollidert med vår egen samvittighet. Vi har hatt problemer av menneskelig art. Disse «mørke plan-skyene» har for eksempel virket slik at vi i mindre grad enn tidligere har fått barn og barnebarn hit til Tromsdalen. Dette for at nye generasjoner ikke skulle bindes for mye til denne fine plassen som, i hvert fall foreløpig, er vedtatt ødelagt.

Også vi mener utsettelse objektivt sett er rett fordi så mange forhold rundt kalkvirksomheten er usikre. Det underliggende er imidlertid at verken vi, Verdalskalk eller Verdal kommune burde kommet i den situasjonen vi nå er i. Verdal kommune er ansvarlig forvalter av Plan- og Bygningsloven og bærer det fulle ansvaret for at vi alle er kommet i et slikt uføre!

Størrelsen og omfanget av «Masterplan for Tromsdalen» med etterfølgende kommunedelplan var helt vanvittig. Hovedpoenget i tillegg til å hjelpe bedriftene å ødelegge Tromsdalen, var å få til løsning for transporten utenfor offentlig veg. Da burde selvsagt planer for transporten blitt klarlagt samtidig som arealene i Tromsdalen ble avklart. Kommunen ville da kunnet få en reell avtale med bedriften omkring gjennomføring av transportløsningen, og fått koplet dette til godkjenning av nye bruddarealer i Tromsdalen.

I kommunestyret mandag kveld var det veldig mye retorikk omkring muligheten for framtidige generasjoner i et 700 årig tidsperspektiv til å styre det som skal foregå i Tromsdalen. Ap- gruppen som sto bak flertallet, hadde en gjentatt argumentasjon om at krav til etapper ville gi framtidig styring. Men…., det gjør det jo slett ikke! Slik reell styring for framtidige generasjoner er bare mulig dersom kommunedelplan stykkes opp i flere mindre reguleringsplaner som legges fram i etapper framover i tid. I tilfelle burde krav til oppstykking i flere separate reguleringsplaner vært klart angitt under behandlingen av kommunedelplan i 2013.

Det er altså for sent å legge inn krav om etapper med reell politisk styring nå. Dersom en da ikke skal ta hele kommunedelplan fra 2013 opp til ny vurdering.

Vår kritikk av Verdal kommune som ansvarlig for den situasjonen vi selv sitter oppe i, mildnes noe når vi ser at de heller ikke makter å forvalte loven slik at de selv/ fellesskapet kommer ut av dette på brukbar måte. Da kan vi slett ikke forlange at de forsøksvis makter å «ta vare på» oss. Det er kort sagt for mye forlangt.

Nils Georg Leirset

Liv Øverås

Tromsdalens venner/Tromsdal gård