Innlegg

Norske Skog trenger bedre rammebetingelser

Politikerne kan bidra blant annet ved å påvirke strømpriser, avgifter og transportkostnader.
Debatt

Som vertskommune for en av fylkets største industriarbeidsplasser har det stor betydning for Levanger hvilken industripolitikk som føres i landet. Norske Skog Skogn har 350 ansatte. I tillegg gir papirfabrikken en synergieffekt som sysselsetter langt flere.

Norske Skog Skogn gikk med underskudd i fjor, som året før. For å kunne bestå i mange år fremover trenger fabrikken bedre rammebetingelser og økt lønnsomhet. Politikerne kan bidra blant annet ved å påvirke strømpriser, avgifter og transportkostnader.

I fjor høst opplyste Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at kraftkabler til utlandet gir høyere strømpriser i Norge enn det som var spådd tidligere. Senterpartiet går i mot å bygge nye utenlandskabler. I stedet er det nødvendig å styrke industrien vår ved å forvalte kraften slik at vi har en lavere kraftpris enn det europeiske markedet.

Et annet eksempel på et konkret, næringspolitisk virkemiddel er å redusere avgiftene som svekker lønnsomheten i industrien. Senterpartiet vil senke el-avgiften og reversere regjeringens økning i CO2-avgift for treforedlingsindustri og godstrafikk.

Å gjennomføre en politikk som støtter, og ikke svekker, skogsindustrien er viktig for arbeidsplasser i regionen. Samtidig er det også et vesentlig poeng at industripolitikk basert på fornybart råstoff er kjernen i det grønne skiftet.

Skog og skogsdrift gir et viktig klimabidrag ved å binde karbon. En bærekraftig skogforvaltning med vern av gammel skog samtidig som en stimulerer til nyplanting, skjøtsel og hogst, er derfor både god klimapolitikk og god næringspolitikk.

Det haster med å få satt i verk tiltak som bedrer rammebetingelsene for Norske Skog og skogsindustrien! Senterpartiet i Levanger vil sammen med fylkespartiet og partiets stortingspolitikere gjøre det vi kan for å påvirke i riktig retning.

Anita Ravlo Sand

1. kandidat Levanger senterparti