Innlegg

«Tromsdalen har nok plass til mineralutvinning, naturmangfold, primærnæringer, kulturminner og friluftsliv.»

Men, kommunedelplanen ødelegger, mener Gunnar Gustad.
Debatt

Tromsdalen har nok plass til mineralutvinning, naturmangfold, primærnæringer, kulturminner og friluftsliv. Men, kommunedelplanen ødelegger.

Mandag 28. januar møtte politikerne i Verdal kommunestyre godt forberedt til å debattere Tromsdalen sin skjebne. Det er tydelig at Arbeiderpartiet sine refleksjoner om framtidig råderett samt «oppdagelsen» av etappevis drift har gitt ny dynamikk i diskusjonen. Til trepunktslista i utsettelsesforslaget kom Senterpartiet med et viktig spørsmål, formulert slik av Birgitte Skjørholm Dillan: «Hvordan vil punktene og utredningene videre gi oss bedre råderett for kommunen i framtida?»

Mot slutten av debatten ble det sagt at det ikke har noen betydning om tidsperspektivet blir hundre år eller uendelig langt. Området i Tromsdalen er uansett endelig avklart gjennom kommunedelplanen. Mon det?

Tabellen som Gunnar Gustad har lagt ved viser utgangspunktet da kommunedelplanen ble vedtatt i 2013 og det man har av kunnskap i dag.  

Tabellen over viser hvordan kunnskapsgrunnlaget har endret seg fra kommunedelplanen ble vedtatt til det som synes å være allment akseptert seks år senere. Dette viser store endringer i forutsetningene for planlegging. Kan kommunen akseptere detaljregulering basert på en kommunedelplan som bygger på en utdatert virkelighetsforståelse? Naturvernforbundet mener at en revisjon av kommunedelplanen er nødvendig. Det vil være i tråd med rådmannens kommentar til uttalelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling i 2013:

«Kommunen er enig med miljøvernavdelingen i at planer etter Plan- og bygningslovens tradisjonelt har en planhorisont på 4-12, evt. 20 år. I praksis innebærer dette at planer tas opp til revisjon når det er behov for det. Slik sett er heller ikke kommunedelplan for Tromsdalen noe annerledes enn andre planer. Ny revisjon av kommunedelplanen blir igangsatt når det vurderes nødvendig.»

Høyre har helt rett: Dette har blitt en utmattende prosess. Arbeiderpartiet har også rett: Når eksisterende gruve fortsatt kan drives i flere tiår så skal en ikke ha det travelt med å vedta en definitiv arealplan for de neste 700 årene.

For det er reguleringsplanen som blir definitiv, kommunedelplanen er det ikke. Naturvernforbundet mener at kommunen kan tilrettelege for mineralindustrien i et 40 års-perspektiv. Ikke for 700 år «i slengen».

Gunnar Gustad

På vegne av Naturvernforbundet i Verdal